Apdovanoti raštingiausieji moksleiviai

Giedriaus BARANAUSKO asociatyvi nuotr.
Per Va­sa­rio 16- osios – Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mą Kel­mės kul­tū­ros cent­re ap­do­va­no­ti raš­tin­giau­sie­ji ra­jo­no moks­lei­viai. Sep­ty­ni iš 65 kon­kur­so da­ly­vių, ra­šy­da­mi dik­tan­tą, ne­pa­da­rė nė vie­nos klai­dos.

Pri­zi­nin­kais ta­po treč­da­lis

Šie­met raš­tin­giau­siais moks­lei­viais pri­pa­žin­ti Kel­mės "Kra­žan­tės" pro­gim­na­zi­jos šeš­to­kės Vil­tė Bim­bai­tė (mo­ky­to­ja Ire­na Kas­pa­ra­vi­čie­nė) ir Ka­ri­na Kar­ve­ly­tė ( mo­ky­to­ja As­ta Stul­pi­nie­nė) bei aš­tun­to­kė Ne­rin­ga Ur­be­ly­tė (mo­ky­to­ja Al­ma Pau­laus­kie­nė ).

Dik­tan­te nė vie­nos klai­dos ne­pa­da­rė ir Ty­tu­vė­nų gim­na­zi­jos šeš­to­kė Gin­ta­rė Nu­tau­tai­tė (mo­ky­to­ja Lai­ma Sa­daus­kie­nė) bei de­šim­to­kė Sau­li­na Še­dy­tė (mo­ky­to­ja Zen­ta Ma­čiu­lai­tie­nė).

Kon­kur­so nu­ga­lė­to­jais pri­pa­žin­ti ir Kel­mės J. Grai­čiū­no gim­na­zi­jos 10 kla­sės mo­ki­nė Al­gi­ni­ja Mic­kū­nai­tė (mo­ky­to­ja Va­le­ri­ja Pui­šie­nė) bei Kel­mės „Au­ku­ro“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los 8 kla­sės mo­ki­nys Jus­tas Mi­liaus­kas (mo­ky­to­ja Da­nu­tė Ra­ma­naus­kie­nė).

Kon­kur­so or­ga­ni­za­to­rė ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Dai­va Sto­nie­nė "Šiau­lių kraš­tą" in­for­ma­vo, jog šie­met raš­tin­giau­sio­jo moks­lei­vio kon­kur­se pa­no­ro da­ly­vau­ti 65 ra­jo­no mo­ki­niai iš vie­nuo­li­kos ra­jo­no mo­kyk­lų.

Sau­sio 21-ąją jie ra­šė dik­tan­tą. Dik­tan­tui pa­ren­ka­mas da­ly­vių am­žių ir pro­gra­mas ati­tin­kan­tis teks­tas. Raš­tin­giau­siais pri­pa­žin­ti tie, ku­rie dik­tan­te ne­pa­da­rė nė vie­nos klai­dos.

Vie­ną ra­šy­bos ar­ba sky­ry­bos klai­dą pa­da­rę mo­ki­niai, pa­pras­tai, įver­ti­na­mi ant­rą­ja vie­ta, dvi klai­das – tre­čią­ja vie­ta.

Sep­ty­ni mo­ki­niai ne­pa­da­rė nė vie­nos klai­dos. 20 dik­tan­tą ra­šiu­sių mo­ki­nių pa­da­rė po vie­ną ar dvi klai­das. Tad be­veik treč­da­lis kon­kur­so da­ly­vių ta­po pri­zi­nin­kais.

Kon­kur­sui jau 14 me­tų

Raš­tin­giau­sio mo­ki­nio kon­kur­sas šie­met vy­ko jau ke­tu­rio­lik­tą kar­tą. Per šiuos ke­tu­rio­li­ka me­tų ja­me da­ly­va­vo 1289 mo­ki­niai. Nu­ga­lė­to­jais bu­vo pri­pa­žin­ti 57, pri­zi­nes vie­tas pel­nė 217 mo­ki­nių.

"Dik­tan­tų teks­tus la­bai at­sa­kin­gai pa­rin­ku­si lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­jų gru­pė sie­kė, kad tu­ri­nys bū­tų ak­tua­lus paaug­liui, ug­dy­tų gim­to­sios kal­bos gro­žio pa­jau­ti­mą, for­muo­tų mo­ra­li­nes nuo­sta­tas, pi­lie­ti­nės at­sa­ko­my­bės svar­bą", – apie kon­kur­są pa­sa­ko­jo D. Sto­nie­nė.

Kon­kur­sas la­bai po­pu­lia­rus. Or­ga­ni­za­to­rė džiau­gė­si, jog į Va­sa­rio 16 - osios mi­nė­ji­mą, kur pa­ger­bia­mi raš­tin­giau­si moks­lei­viai, suei­na dau­gy­bė tė­vų ir se­ne­lių pa­si­žiū­rė­ti kaip ap­do­va­no­ja­mi jų vai­kai. Tai ro­do, jog gim­ta­sis žo­dis vis dar iš­lie­ka svar­bus.

Spe­cia­lis­tė ana­li­zuo­ja kiek­vie­nų me­tų mo­ki­nių raš­tin­gu­mo ly­gį. Ana­li­zė ro­do, jog ly­gis ne­smun­ka.

"Šian­dien su­si­du­ria­me su dau­gy­be vai­kų raš­tin­gu­mui ken­kian­čių da­ly­kų, – sa­ko D. Sto­nie­nė. – Kei­čia­si ra­šy­bos tai­syk­lės. Gra­ma­ti­ko­je at­si­ran­da daug al­ter­na­ty­vų. Tai pai­nio­ja mo­ki­nius. Ypač ap­mau­du, kad vai­kai be­veik ne­skai­to kny­gų, o jei skai­to, tai tik elekt­ro­ni­nė­je erd­vė­je. O ten pa­strai­pa ne­pa­tin­ka – per­brau­ki ran­ka – ir nu­bė­ga. Tai­gi, gi­lu­mi­nio skai­ty­mo nė­ra."

Fi­lo­lo­gi­ja dar ne­nu­ver­tė­jo

Šiaip ar taip fi­lo­lo­gi­ja kaip da­ly­kas ra­jo­ne dar ne­nu­ver­tė­jo. Sau­sio mė­ne­sį vy­ko res­pub­li­ki­nis jau­nų­jų fi­lo­lo­gų kon­kur­sas. Kiek­vie­nais me­tais ja­me da­ly­vau­ja Kel­mės ra­jo­no mo­ki­nių ir jų dar­bai lai­mi pri­zi­nes vie­tas.

D. Sto­nie­nė sa­ko, jog pa­reng­ti dar­bą kon­kur­sui nė­ra pa­pras­ta. Dar­bas tu­ri ati­tik­ti vi­sus moks­li­nio dar­bo kri­te­ri­jus, su iš­na­šo­mis, nu­ro­dy­tais šal­ti­niais ir kt. Ypač įdo­mias fi­lo­lo­gi­nes te­mas pa­si­ren­ka Kra­žių Žy­gi­man­to Liauks­mi­no gim­na­zi­jos mo­ki­niai, va­do­vau­ja­mi mo­ky­to­jos Emi­li­jos Kviet­ku­vie­nės.

Kel­mės J. Grai­čiū­no gim­na­zi­ja gim­tą­jį žo­dį po­pu­lia­ri­na reng­da­ma poe­zi­jos ru­de­nė­lius.

Va­sa­rio pra­džio­je Kel­mė­je vy­ko re­gio­ni­nis skai­to­vų kon­kur­sas. Į res­pub­li­ki­nį kon­kur­są Pa­ne­vė­žy­je vyks Ty­tu­vė­nų gim­na­zi­jos mo­ki­nė Mo­ni­ka Ku­še­liaus­ky­tė ir Pak­ra­žan­čio gim­na­zi­jos mo­ki­nė Auš­ri­nė Za­ka­rai­tė.