Bal­sai duo­ti avan­su

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių mies­to ta­ry­bos na­rys, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vas Mar­ty­nas ŠIUR­KUS, komentuodamas rinkimų rezultatus, sako, kad silpnoji išrinktojo Prezidento Gitano Nausėdos pusė – vadovavimo ir politinės patirties stoka.

 

 

– Pir­mo­jo tu­ro ly­de­rė I. Ši­mo­ny­tė ant­ra­ja­me tu­re per­pus nu­si­lei­do G. Nau­sė­dai. Kaip ver­ti­na­te bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tus?

– Ge­rai. Re­zul­ta­tas ge­ras bu­vo jau po pir­mo­jo rin­ki­mų tu­ro, kad žmo­nės pa­si­rin­ko du kan­di­da­tus, ku­rie ver­ti vie­nas ki­to, at­sky­rė la­bai aiš­kiai, ko­kios yra Pre­zi­den­to ga­lios, pui­kiai su­pra­to, kad pen­si­jų di­di­ni­mas ir t.t. yra ele­men­ta­rus po­pu­liz­mas. Čia bu­vo pa­ts ge­riau­sias da­ly­kas.

Ing­ri­dos vi­sa rin­ki­mų kam­pa­ni­ja bu­vo nu­lis po­pu­liz­mo, bu­vo kal­ba­ma apie tik­rus, konk­re­čius, bū­ti­nus da­ry­ti da­ly­kus.

Čia tur­būt bu­vo jos pri­va­lu­mas. Ir ją pa­si­rin­ko tie žmo­nės, ku­rie dau­giau lai­ko ga­li skir­ti po­li­ti­kai, la­biau do­mi­si, ma­žiau va­do­vau­ja­si emo­ci­jo­mis, o dau­giau – svei­ku pro­tu.

La­bai džiau­giuo­si ir ver­ti­nu, kad žmo­nės su­pra­to, kas yra po­li­ti­ka. Net ir de­ba­tai bu­vo ki­to­kio ly­gio ne­gu pir­mo­jo tu­ro. Man sma­gu, kad I. Ši­mo­ny­tė ir G. Nau­sė­da su­grą­ži­no į Lie­tu­vą tik­rą po­li­ti­ką, to­kią, ku­ri tu­rė­tų bū­ti.

– Kas lė­mė, kad ne­bu­vo ko­vos pro­cen­tas į pro­cen­tą?

– Ma­nau, ant­ras pa­si­rin­ki­mas. Žmo­nės rin­ko­si, kas jiems la­biau priim­ti­na. Ant­ra­me tu­re vi­sa­da di­des­nė da­lis at­si­ran­da bal­sų, ku­rie bal­suo­ja prieš, o ne už.

Pir­ma­me tu­re žmo­nės ren­ka­si už, yra jiems tin­ka­mas kan­di­da­tas. Jei nė­ra, iš vi­so ne­bal­suo­ja. Ant­ra­me tu­re žai­džia emo­ci­jos. Kiek pa­si­rin­ki­me bu­vo bal­sų už ir kiek prieš, tur­būt taip ir ne­su­ži­no­si­me, bet skir­tu­mai tarp di­džių­jų mies­tų ir tarp re­gio­nų iš tik­rų­jų la­bai aki­vaiz­džiai ma­to­mi, kur ir S. Skver­ne­lio re­zul­ta­tai bu­vo aukš­tes­ni. Tie rin­kė­jų bal­sai ati­te­ko ne I. Ši­mo­ny­tei, o G. Nau­sė­dai.

– Įp­ras­ta ma­ny­ti, kad bū­tent kon­ser­va­to­rių rin­kė­jas yra mo­bi­li­zuo­tas, atei­na į rin­ki­mus. Ko­kią įta­ką ant­ro­jo tu­ro re­zul­ta­tams tu­rė­jo rin­kė­jų ak­ty­vu­mas?

– Di­des­nis ak­ty­vu­mas Vil­niu­je bu­vo nau­din­ges­nis I. Ši­mo­ny­tei. Re­gio­nuo­se – at­virkš­čiai, pa­lan­kes­nis G. Nau­sė­dai.

Ge­rai, kad di­džio­ji da­lis pa­si­rin­ko vie­ną kan­di­da­tą. Tūks­tan­čio bal­sų skir­tu­mas bū­tų su­kė­lęs ne­pa­si­ten­ki­ni­mą.

G. Nau­sė­dai su­teik­tas di­de­lis pa­si­ti­kė­ji­mas. Tur­būt jau po dve­jų me­tų ma­ty­si­me, ar tas pa­si­rin­ki­mas bu­vo ge­ras.

– Ar tu­rė­jo įta­kos rin­kė­jams kan­di­da­tų ly­tis, šei­ma?

– Ma­nau, ne. D. Gry­baus­kai­tė ne­tu­rė­jo šei­mos, V. Adam­kus ne­tu­rė­jo vai­kų. Ne­ma­nau, kad šis da­ly­kas ap­spren­džia.

– Ko­kios stip­rio­sios ir silp­no­sios nau­jo­jo Pre­zi­den­to pu­sės?

– Stip­rio­sios pu­sės – eko­no­mi­nės ži­nios, bend­ras iš­pru­si­mas – iš­si­la­vi­nęs, pro­tin­gas žmo­gus. Silp­no­sios – va­do­va­vi­mo pa­tir­tis. Taip ir ne­sup­ra­tau, kam jis va­dova­vo, ir kiek žmo­nių va­do­va­vo. Ma­nau, kad ir po­li­ti­nės pa­tir­ties, ir va­do­va­vi­mo pa­tir­ties jis turi ma­žo­kai.

– Kaip iš­rink­ta­jam Pre­zi­den­tui sek­sis su­tar­ti su Vy­riau­sy­be, Sei­mu?

– Rin­ki­mų re­to­ri­ka bu­vo ban­dy­ti bend­rau­ti, dirb­ti su vi­sais. Klau­si­mas, kaip ki­ta pu­sė ban­dys su juo dirb­ti. R. Kar­baus­kio pa­si­sa­ky­mai prieš pir­mą tu­rą, kad nei su vie­nu, nei su ki­tu ne­dirb­tų, gal bu­vo tik kal­bos.

G. Nau­sė­dos rin­ki­mų kam­pa­ni­jo­je vis dėlto bu­vo tam tik­ri įsi­pa­rei­go­ji­mai rin­kė­jams ir jis tu­rės juos pra­dė­ti vyk­dy­ti.

Jis mi­nė­jo, tik neį­var­di­jo konk­re­čiai, kad ne vi­si mi­nist­rai tin­ka­mi. Ar­ti­miau­siu me­tu, ma­nau, tu­rė­tų pra­dė­ti prii­mi­nė­ti spren­di­mus.

– Ar pri­ta­ria­te G. Nau­sė­dai iš­sa­ky­tai kri­ti­kai dėl ap­ta­kių at­sa­ky­mų de­ba­tuo­se?

– Pri­ta­riu. Tur­būt tai bu­vo vie­na iš prie­žas­čių, ko­dėl jam pa­vy­ko lai­mė­ti šiuos rin­ki­mus – su­ge­bė­jo iš­veng­ti konk­re­čių at­sa­ky­mų.

– G. Nau­sė­da pa­ža­dė­jo ki­to­kią Lie­tu­vą. Ko ti­ki­tės?

– Jis ža­dė­jo dau­giau su­si­kal­bė­ji­mo, bet, ma­nau, kad Pre­zi­den­tui ne­rei­kė­tų per­ver­tin­ti sa­vo ga­lių. Mū­sų vals­ty­bė yra par­la­men­ti­nė ir Sei­mas tu­ri la­bai daug ga­lių.

Ar Pre­zi­den­tas su­ge­bės tap­ti ly­de­riu, ku­riuo seks ki­ti, tik lai­kas pa­ro­dys. Praei­tuo­se rin­ki­muo­se rin­kė­jai bal­sa­vo už D. Gry­baus­kai­tės pa­da­ry­tus dar­bus, G. Nau­sė­dai bal­sai bu­vo duo­ti avan­su.

Ki­tais me­tais bus Sei­mo rin­ki­mai, vėl vis­kas pa­si­keis. Ar jis im­sis daug pa­ža­dų ir dar­bų, dar pa­ma­ty­si­me.

Komentarai

man    Ant, 2019-05-28 / 11:18

In reply to by klausimas

net labai vertinga ir įdomi tuo, kad protingas žmogus trumpai ir aiškiai pasako esminius dalykus labai plačia politikos, rinkimų tema. Be to, smagu žinoti, jog Šiauliuose vis dar esama protingų jaunų žmonių, - vadinas, ne visi pabėgo į didmiesčius. Šaunu, kai protingi jauni žmonės kalba viešai, - tai skatina pamąstyti net ir didžiausius skeptikus (gal ir jūs pamąstysite toliau, nei paniekos kito nuomonei pareiškimas ?)
miestietis    Ant, 2019-05-28 / 10:19
Grybauskaitė buvo bene geriausia šalies vadovė per visą šių laikų valstybės gyvavimą, ir bijau, kad Gitanas nebūtų Adamkaus antrininkas, na toks, kaip katinas leopoldas-, atseit- būkit geri- nesipeškite. Mano galva, mūsų valdininkija daukanto turi bent jau prisibijoti, tuomet gal ir bus kažkokia tvarkelė, na o jei, jei tik įtikinėjimais, tai vėl kaip prie amerikono- korupcija, sąstingis ir nebaudžiamumas.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.