Baigėsi "Rally Žemaitija 2019"

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.
Kel­mės apy­lin­kė­se ir mies­te sa­vait­ga­lį dūz­gė "Ral­ly Že­mai­ti­ja".
Sa­vait­ga­lį Kel­mės apy­lin­kė­se vy­ko int­ri­guo­jan­čios "Ral­ly Že­mai­ti­ja" ko­vos – Lie­tu­vos ra­lio čem­pio­na­to ant­ra­sis eta­pas.

1 ki­lo­met­ras – 1 se­kun­dė

Kel­mė­je vy­ku­sia­me "Ral­ly Že­mai­ti­ja" do­mi­na­vo Vai­do­tas Ža­la. Jis lai­mė­jo 11 iš 13 grei­čio ruo­žų, be­veik kiek­vie­na­me ki­lo­met­re nuo var­žo­vų nu­tol­da­mas po se­kun­dę.

Tre­čią vie­tą bend­ro­je ir pir­mą­ją LARČ 3 įskai­to­je užė­męs Gied­rius Not­kus pa­ti­ki­no, kad są­ly­gi­nai di­de­lis grei­čių skir­tu­mas ne­re­tai nu­slo­pi­na dė­me­sio kon­cent­ra­ci­ją ir iš­pro­vo­kuo­ja ly­de­rių klai­das. Bū­tent taip nu­ti­ko V. Ža­lai, ku­ris GR 9 su­ge­bė­jo net du kar­tus ap­si­suk­ti tra­so­je. Tai kai­na­vo apy­tiks­liai 35 se­kun­des (ly­gi­nant su pir­mo­jo va­žia­vi­mo ta pa­čia tra­sos at­kar­pa) ir at­gai­vi­no int­ri­gą ko­vo­je dėl "Ral­ly Že­mai­ti­ja" nu­ga­lė­to­jo ti­tu­lo.

"Šiek tiek neį­ver­ti­nau po pir­mo­jo va­žia­vi­mo pa­ki­tu­sios ke­lio dan­gos, gal šiek tiek per­spau­džiau. Per aki­mir­ką ra­ly­je vis­kas ga­li ap­si­vers­ti aukš­tyn ko­jom. Ki­ta ver­tus, mes kla­si­ki­nį ra­lį lai­kom pa­si­ren­gi­mo Da­ka­rui da­li­mi, to­dėl per­ne­lyg ne­si­gi­li­nam į at­ski­ruo­se grei­čio ruo­žuo­se uži­ma­mas po­zi­ci­jas ir vi­są lai­ką sten­gia­mės va­žiuo­ti pik­tai – di­džiau­siu įma­no­mu tem­pu. Skir­tin­gai nuo Lat­vi­jo­je vy­ku­sio Eu­ro­pos ra­lio čem­pio­na­to eta­po šį­kart prie vai­ro jau­čiau­si vi­siš­kai kom­for­tiš­kai, ne­slė­gė jo­kia įtam­pa, to­dėl va­žiuo­ti bu­vo ma­lo­nu", – sa­kė V. Ža­la.

Neb­lo­gai pa­si­ro­dė Mar­ty­nas Sam­so­nas, ku­ris vai­ruo­da­mas vie­na aši­mi va­ro­mą BMW su­ge­bė­jo be­veik vi­suo­se grei­čio ruo­žuo­se pa­tek­ti į grei­čiau­sių­jų de­šim­tu­ką ir ap­lenk­ti dau­gy­bę "kvad­ri­nių" au­to­mo­bi­lių.

Dvi­ko­vos teks pa­lauk­ti

Ra­lio aistruoliai itin lau­kė Vy­tau­to Šve­do de­biu­to su nau­juo­ju "VW Po­lo GTI R5", ta­čiau dėl pa­ties ga­min­to­jo neišsp­ręs­tų in­ži­ne­ri­nių gal­vo­sū­kių ir su tuo su­si­ju­sios pa­di­din­tos gais­ro ri­zi­kos, au­to­mo­bi­lis taip ir li­ko ga­ra­že Kau­ne. Į Kel­mę Vy­tau­tas at­si­ga­be­no la­bai pa­na­šių tech­ni­nių cha­rak­te­ris­ti­kų "Ško­da Fa­bia R5", ta­čiau prieš var­žy­bas tre­ni­ruo­čių re­ži­mu nu­va­žia­vęs vi­so la­bo apie 50 ki­lo­met­rų ir ne­spė­jęs iki ga­lo per­pras­ti nau­jo bo­li­do val­dy­mo ypa­tu­mų iš­šū­kio V. Ža­lai mes­ti dar ne­ga­lė­jo.

Ki­ta V. Šve­do ir V. Ža­los akis­ta­ta įvyks jau po po­ros sa­vai­čių Len­ki­jo­je, kur vyks Eu­ro­pos ra­lio čem­pio­na­to (ERC) eta­pas.

Ar­ti­miau­sio­se var­žy­bo­se Len­ki­jo­je sa­vo ge­bė­ji­mus spręs­ti pro­ble­mas ir ras­ti komp­ro­mi­sus ga­lės pa­de­monst­ruo­ti nau­jie­ji LASF va­do­vai. Praė­ju­siais me­tais bu­vo pra­dė­ta bend­ra­dar­biau­ti su vie­nu pa­dan­gų tie­kė­ju, to­dėl vi­si ra­lio au­to­mo­bi­liai bu­vo "apau­ti" vie­no­dai. Ta­čiau ERC nau­do­ja ne 195, o ge­ro­kai pla­tes­nes – 205 dy­džio pa­dan­gas.

Ka­dan­gi Len­ki­jo­je vys ir tre­čia­sis Lie­tu­vos ra­lio čem­pio­na­to eta­pas, no­rint pa­na­šių są­ly­gų su grei­čiau­siais Eu­ro­pos eki­pa­žais, rei­kia ar­ba pa­da­ry­ti išim­tį mū­siš­kė­se ir leis­ti va­žiuo­ti su "ne­le­ga­lio­mis" pa­dan­go­mis, ar­ba at­si­sa­ky­ti ko­vos na­cio­na­li­nia­me čem­pio­na­te. Kel­mė­je apie tai ne­ma­žai dis­ku­ta­vo au­to­mo­bi­lių spor­to bend­ruo­me­nės ly­de­riai ir, pa­na­šu, komp­ro­mi­si­nio spren­di­mo es­ki­zą su­kū­rė.

Komp­li­men­tai ra­lio or­ga­ni­za­to­riams

Vi­si kal­bin­ti "Ral­ly Že­mai­ti­ja" da­ly­viai žars­tė komp­li­men­tus "Kel­mės ASK" ko­man­dai. Du­kart – 2015 ir 2017 me­tais – "Ral­ly Že­mai­ti­ja" lai­mė­jęs Ja­nis Vo­rob­jovs pa­ste­bė­jo, kad or­ga­ni­za­to­riai, iš­gir­dę ko­kias nors spor­ti­nin­kų pa­sta­bas, ne tik pa­link­čio­ja gal­va, bet ki­tais me­tais pa­da­ro ne­tgi dau­giau, nei bu­vo pra­šo­ma.

"To­mas Sa­vic­kas ir jo ko­man­da yra vie­na prie­žas­čių, dėl ku­rių ma­lo­nu at­va­žiuo­ti į Lie­tu­vą. Žmo­nės la­bai daug ir nuo­šir­džiai dir­ba, kad spor­ti­nin­kai ga­lė­tų vi­są dė­me­sį skir­ti lenk­ty­nėms, o ne pa­pil­do­mų pro­ble­mų spren­di­mui. Tai, kaip kiek­vie­nais me­tais to­bu­lė­ja "Ral­ly Že­mai­ti­ja", ga­li­ma ro­dy­ti pa­vyz­džiu", – sa­kė Lat­vi­jos ra­lio le­gen­da.

Pa­na­šias emo­ci­jas iš­sa­kė ant­rus me­tus į Kel­mę at­vyks­tan­tis sve­čias iš Mins­ko Ser­gė­jus Via­zo­vi­čius. Per­nai šis spor­ti­nin­kas at­vy­ko į Lie­tu­vą po to, kai pa­tei­kė vie­ną di­džiau­sių siurp­ri­zų Da­ka­ro ma­ra­to­ne: be­ke­lės lenk­ty­nė­se jis su MAZ ga­myk­lo­je su­konst­ruo­tu sunk­ve­ži­miu užė­mė ant­rą­ją vie­tą. Šiais me­tais S. Via­zo­vi­čius už­si­re­gist­ra­vo da­ly­vau­ti vi­sa­me Lie­tu­vos ra­lio čem­pio­na­te ir tei­gė, kad vie­nas pa­grin­di­nių mo­ty­vų – ko­ky­biš­kas var­žy­bų or­ga­ni­za­to­rių dar­bas.

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.
"Ral­ly Že­mai­ti­ja" do­mi­na­vo Vai­do­tas Ža­la su štur­ma­nu iš Lat­vi­jos And­riu Mal­niek­su (kai­rė­je).

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.

Susijusios naujienos