Keičiasi Šiaulių apygardos teismo vadovai

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Il­ga­me­tis Šiau­lių apy­gar­dos teis­mo tei­sė­jas Graž­vy­das Poš­kus šian­dien pe­ri­ma šio teis­mo vai­rą.
Bir­že­lio 28 die­ną Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė sa­vo dek­re­tu Šiau­lių apy­gar­dos teis­mo pir­mi­nin­ku pa­sky­rė šio teis­mo tei­sė­ją Graž­vy­dą Poš­kų, o Šiau­lių apy­gar­dos teis­mo bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus pir­mi­nin­ku – tei­sė­ją Lais­vy­dą Ze­deršt­re­mą.

53 me­tų G. Poš­kus pir­mi­nin­ko vie­tą užė­mė pa­si­bai­gus Šiau­lių apy­gar­dos teis­mo pir­mi­nin­ko Vy­tau­to Kur­se­vi­čiaus ka­den­ci­jai.

Tei­si­nin­ko iš­si­la­vi­ni­mą Vil­niaus uni­ver­si­te­te G. Poš­kus įgi­jo 1992 me­tais.

1991 me­tų lapkritį–1994-ųjų ge­gu­žę dir­bo Šiau­lių ra­jo­no apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ro­je sta­žuo­to­ju. Nuo 1992-ųjų rug­sė­jo mė­ne­sio – tar­dy­to­jas.

1994 me­tų birželį–1999 me­tų ba­lan­dį jis – Šiau­lių mies­to apy­lin­kės teis­mo tei­sė­jas, o nuo 1995-ųjų sau­sio – šio teis­mo pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas.

1999 me­tų balandį–2011-ųjų gruo­dį – Šiau­lių apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mo tei­sė­jas, o nuo 1999 me­tų ba­lan­džio iki 2011-ųjų lie­pos – šio teis­mo pir­mi­nin­kas.

Tei­sė­jų ta­ry­bos na­rys.

Nuo 2011 me­tų gruo­džio dir­ba tei­sė­ju Šiau­lių apy­gar­dos teis­me. Yra Tei­sė­jų gar­bės teis­mo na­rys.

G. Poš­kaus žmo­na taip pat dir­ba tei­sėt­var­kos sri­ty­je.

Šiau­lių apy­gar­dos teis­mo tei­sė­jas 50 me­tų Lais­vy­das Ze­deršt­re­mas Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus pir­mi­nin­ko pa­rei­gas pra­dės ei­ti nuo šių me­tų rug­sė­jo 2 die­nos, pa­si­bai­gus bu­vu­sio pir­mi­nin­ko Bo­les­lo­vo Ka­lai­nio va­do­va­vi­mo ter­mi­nui.

L. Ze­deršt­re­mas tei­si­nin­ko kva­li­fi­ka­ci­ją Vil­niaus uni­ver­si­te­te įgi­jo 1997 me­tais.

1996 me­tų spalį–2005-ųjų bir­že­lį jis – Pak­ruo­jo ra­jo­no apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­ras.

2005 me­tų birželį–2017-ųjų va­sa­rį – Pak­ruo­jo ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo tei­sė­jas.

Nuo 2017 me­tų va­sa­rio dir­ba Šiau­lių apy­gar­dos teis­mo tei­sė­ju.

Bai­gia­si ir Šiau­lių apy­gar­dos teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus va­do­vo ka­den­ci­ja. Šiuo me­tu vyks­ta pa­raiš­kų priė­mi­mas.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.

Susijusios naujienos