Jubiliejaus proga pristatė dvi parodas

Ie­vos SLONKS­NY­TĖS nuo­tr.
Jo­no Nek­ra­šiaus (de­ši­nė­je) kū­ry­bą ir ko­lek­ci­ją ju­bi­lie­ji­nia­me va­ka­re pri­sta­tė pro­fe­so­rius Vai­do­tas Ja­nu­lis.
Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je vy­ko kul­tū­ro­lo­go, kraš­to­ty­ri­nin­ko, fo­tog­ra­fo, ke­liau­to­jo Jo­no Nek­ra­šiaus 70-ojo ju­bi­lie­jaus pa­mi­nė­ji­mo va­ka­ras. Sep­ty­nias­de­šimt šiau­lie­čiui su­ka­ko rugp­jū­čio 18 die­ną.

J. Nek­ra­šių svei­ki­no drau­gai, ko­le­gos. Pa­sak bib­lio­te­kos di­rek­to­riaus pro­fe­so­riaus dr. Bro­niaus Mas­ku­liū­no, "J. Nek­ra­šius tu­ri uni­ka­lų ge­bė­ji­mą pa­ma­ty­ti da­ly­kus ir juos su­ge­ba paim­ti, įam­žin­ti".

Sei­mo na­rys dr. Sta­sys Tu­mė­nas su pa­dė­jė­ju dr. Ne­ri­ju­mi Bra­zaus­ku per­da­vė Sei­mo ir Kul­tū­ros mi­nist­ro pa­dė­kas. Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės var­du ju­bi­lia­tą svei­ki­no vi­ce­me­ras Egi­di­jus Eli­jo­šius.

J. Nek­ra­šius su­lau­kė ir do­va­nos iš Pak­ruo­jo – Ja­ni­nos Van­saus­kie­nės su­kur­to ju­bi­lia­to bius­to iš vil­nos.

Be­veik vi­są rugp­jū­tį bib­lio­te­kos III aukš­to ga­le­ri­jo­je ir Me­no ir mu­zi­kos skai­tyk­lo­je bu­vo eks­po­nuo­ja­mos dvi J. Nek­ra­šiaus pa­ro­dos: (ne)spal­vo­tos mo­bi­liog­ra­fi­jos pa­ro­da "Mies­to ko­das" bei eks­lib­ri­sų ko­lek­ci­ja "Kny­gos ženk­lai Jo­nui Nek­ra­šiui".

Eks­lib­ri­so ju­dė­ji­mo Pak­ruo­jy­je, Šiau­liuo­se en­tu­zias­tas J. Nek­ra­šius skai­čiuo­ja, jog per be­veik 45 me­tus jo bib­lio­te­kai 71 dai­li­nin­kas iš 18 pa­sau­lio ša­lių įvai­rio­mis pro­go­mis su­kū­rė per 200 kny­gos ženk­lų: kny­gos ant­spau­dų, lip­džių, eks­lib­ri­sų, jų es­ki­zų.

As­me­ni­nei J. Nek­ra­šiaus kny­gų ko­lek­ci­jai pir­mą­jį ke­tu­rių spal­vų eks­lib­ri­są 1974 me­tais su­kū­rė vil­nie­tis dai­li­nin­kas Al­gir­das Eu­ge­ni­jus Ste­po­na­vi­čius (1927–1996).

Ats­ki­rą J. Nek­ra­šiaus as­me­ni­nių eks­lib­ri­sų gru­pę su­da­ro mi­nia­tiū­ri­niai kny­gos ženk­lai. Tarp jų – ir re­kor­di­nin­kai.

1999 me­tais agen­tū­ra "Fac­tum" užre­gist­ra­vo dai­li­nin­ko Pau­liaus Ar­laus­ko su­kur­tą ma­žiau­sią eks­lib­ri­są Lie­tu­vo­je: tai 5,2 mm aukš­čio ir 4,8 mm plo­čio eks­lib­ri­sas, ku­ria­me ma­to­mas už­ra­šas "JON ex lib­ris" (skir­tas Jo­nui Nek­ra­šiui).

Gra­fi­kas Vai­do­tas Ja­nu­lis šil­kog­ra­fi­jos tech­ni­ka su­kū­rė du mi­nia­tiū­ri­nius kny­gos nuo­sa­vy­bės ženk­lus – "Ex lib­ris. JN" [Jonui Nekrašiui]; jo dy­dis – 10 mm. Tai ma­žiau­sias šil­kog­ra­fi­jos tech­ni­ka su­kur­tas eks­lib­ri­sas Lie­tu­vo­je.

Pa­ro­dai "Mies­to ko­das" J. Nek­ra­šius bu­vo at­rin­kęs pa­sta­rų­jų dve­jų me­tų fo­tog­ra­fi­jas.

Mies­tą šiau­lie­tis fo­tog­ra­fa­vo įvai­riu me­tų ir pa­ros lai­ku mo­bi­liuo­ju te­le­fo­nu.

Ju­bi­lie­ji­nia­me va­ka­re pri­sta­ty­tos ne tik J. Nek­ra­šiaus pa­ro­dos, bet ir pa­ro­dy­tas fil­mas "Mies­to ko­das. Me­tų lai­kai" su ju­bi­lia­to už­fik­suo­to­mis Šiau­lių nuo­trau­ko­mis.