Jelgavoje kuriamos smėlio skulptūros

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.
An­ti­ki­nės smė­lio skulp­tū­ros jau ku­ria­mos.

Šiau­lių mies­tas-par­tne­ris Jel­ga­va Lat­vi­jo­je va­sa­rą pa­si­tin­ka smė­lio skulp­tū­rų fes­ti­va­liu te­ma "An­ti­ki­nis pa­sau­lis". Smė­lio skulp­tū­ros bir­že­lio 8–9 die­no­mis bus eks­po­nuo­ja­mos Paš­to sa­lo­je. Fes­ti­va­lio dar­bus kurs skulp­to­riai iš 8 ša­lių: Lat­vi­jos, Uk­rai­nos, Suo­mi­jos, JAV, Mon­go­li­jos, Ka­zachs­ta­no, Lie­tu­vos ir Ru­si­jos.

Fes­ti­va­lio me­tu smė­lio skulp­tū­rų lan­ky­to­jus links­mins įvai­ros gru­pės ir at­li­kė­jai, tarp jų ir bu­vu­sių šiau­lie­čių gru­pė "Co­lours of Bubb­les".

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.