Ledo skulptūrų festivalis Jelgavoje tampa egzotika

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.
Per­nykš­čio le­do skulp­tū­rų fes­ti­va­lio vaiz­dai.
Ne­žiū­rint šių me­tų "ža­lios žie­mos", šiau­lie­čių pa­mėg­tas Tarp­tau­ti­nis le­do skulp­tū­rų fes­ti­va­lis va­sa­rio 7– 9 die­no­mis Jel­ga­vo­je įvyks. Į jį va­žiuos ir pil­nas au­to­bu­sas Šiau­lių moks­lei­vių, lai­mė­ju­sių ko­lia­žų kon­kur­są.
Šį­met le­do skulp­tū­rų fes­ti­va­lis Jel­ga­vo­je vyks jau 22-ą kar­tą. Apie tai spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pra­ne­šė iš šio Lat­vi­jos mies­to at­vy­kę fes­ti­va­lio or­ga­ni­za­to­riai – įstai­gos "Kul­tū­ra" va­do­vas Min­tauts Buš­kie­vics ir pro­diu­se­ris Gun­dars Cau­ne su ko­man­da.

Žiū­ro­vams – 60 le­do skulp­tū­rų

Šią žie­mą eg­zo­ti­ka ta­pu­sio net 70 to­nų le­do fes­ti­va­liui kai­my­nai jau pa­rū­pi­no. 30 me­ni­nin­kų iš Lat­vi­jos, Lie­tu­vos, Ru­si­jos, Bal­ta­ru­si­jos, Uk­rai­nos, Bul­ga­ri­jos ir Suo­mi­jos kurs 15 di­de­lių ir 30 ma­žų skulp­tū­rų, ku­rių te­ma – su­per­he­ro­jai.

 

Me­ni­nin­kai sa­vo kū­ry­bi­nį pro­ce­są pra­dės jau va­sa­rio 2 die­ną. Žiū­ro­vai šiuos le­di­nius su­per­he­ro­jus ga­lės pa­ma­ty­ti tris sa­vait­ga­lio die­nas Paš­to sa­lo­je ir J. Čaks­tės bul­va­re.

Lie­tu­vą at­sto­vaus bro­liai Vy­tau­tas ir Kęs­tu­tis Mus­tei­kiai, anks­tes­niuo­se fes­ti­va­liuo­se jau pel­nę ap­do­va­no­ji­mų. Vie­nas iš dvie­jų Uk­rai­nos me­ni­nin­kų su­si­lau­žė ran­ką. Jį pa­keis lie­tu­vis Da­nas Alek­sa, į fes­ti­va­lį pa­kvies­tas pir­mą kar­tą.

Iš vi­so bus pri­sta­ty­ta 60 kū­ri­nių, ta­čiau da­lis jų ne­kon­kur­si­niai – tai le­do ba­ras ir fo­to skulp­tū­ros, prie ku­rių bus ga­li­ma pa­si­da­ry­ti įspū­din­gų fo­tog­ra­fi­jų.

Sve­čiai iš Lat­vi­jos kal­bė­jo, kad dau­ge­liui ky­la klau­si­mas, kaip bus iš­sau­go­ja­mos le­do skulp­tū­ros, esant pliu­si­nei tem­pe­ra­tū­rai. Pir­miau­siai, or­ga­ni­za­to­riai, ste­bė­da­mi orų pro­gno­zes, ti­ki­si, kad to­mis die­no­mis nak­ti­mis su­lauks mi­nu­so. Bet ko­kiu at­ve­ju, di­de­lės skulp­tū­ros bus eks­po­nuo­ja­mos tam tik­ro­se pa­la­pi­nė­se, ku­rios sau­gos jas nuo lie­taus, o ma­žo­sios – nak­ti­mis bus su­krau­na­mos į ref­ri­že­ra­to­rius ir šal­do­mos.

Vi­sas die­nas ža­da­ma ir pla­ti kon­cer­ti­nė pro­gra­ma tiek vai­kams, tiek suau­gu­siems nau­jo­je at­vi­ro­je kon­cer­tų sa­lė­je "Mi­ta­va". Čia kon­cer­tuos ir at­li­kė­jai iš Lie­tu­vos – pro­jek­to "X fak­to­rius" da­ly­viai.

Pak­lau­sus, ar be­si­kar­to­jant šil­toms žie­moms, ne­ke­ti­na keis­ti fes­ti­va­lio kryp­ties, M. Buš­vie­vics aiš­ki­no, kad kol kas al­ter­na­ty­vų ne­tu­ri. Žie­mą su­ma­ny­ti ki­to­kių me­ni­nių fes­ti­va­lių yra su­dė­tin­gas. Ta­čiau jei tek­tų šal­dy­ti ir pa­la­pi­nė­se sto­vin­čias di­džią­sias skulp­tū­ras, fes­ti­va­lio iš­lai­dos reikš­min­gai išaug­tų. Tuo­met tek­tų spręs­ti, ką da­ry­ti su fes­ti­va­liu.

Be­je, Jel­ga­vo­je va­sa­rą vyks­ta smė­lio skulp­tū­rų fes­ti­va­lis. Šį­met vie­na Egip­to Sfink­są ir pi­ra­mi­des sim­bo­li­zuo­jan­ti smė­lio skulp­tū­ra vis dar te­bes­to­vi ir pir­mą kar­tą "su­si­tiks" su le­do skulp­tū­ro­mis. Or­ga­ni­za­to­riai sa­kė no­rė­ję iš­ban­dy­ti, kiek lai­ko ga­li iš­sto­vė­ti smė­lio skulp­tū­ra, api­purkš­ta van­dens ir tam tik­rų kli­jų mi­ši­niu.

Šiau­lių moks­lei­viai kū­rė su­per­he­ro­jų ko­lia­žus

Jau šeš­tus me­tus prieš le­do skulp­tū­rų fes­ti­va­lį, jo or­ga­ni­za­to­riai pa­kvie­čia Šiau­lių mies­to mo­kyk­lų 1–4 kla­sių mo­ki­nius kur­ti te­mi­nius ko­lia­žus. Šį­met te­ma – "Ma­no su­per­he­ro­jus".

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo sky­riaus pa­ta­rė­jas Ri­mas Mar­cin­kus in­for­ma­vo, kad kon­kur­se da­ly­va­vo 300 moks­lei­vių, su­kū­ru­sių 100 ko­lia­žų. 31 iš jų at­rink­ti lai­mė­to­jais ar­ba pa­ska­tin­ti už kū­ry­biš­ku­mą. Šie dar­bai da­ly­vaus bend­ro­je pa­ro­do­je su Lat­vi­jos moks­lei­vių kū­ri­niais, eks­po­nuo­ja­mo­je Jel­ga­vos kul­tū­ros na­muo­se.

Vi­si šiau­lie­čiai kon­kur­so da­ly­viai ap­do­va­no­ti bi­lie­tais į fes­ti­va­lį, o lai­mė­to­jams or­ga­ni­za­to­riai sam­do dar ir au­to­bu­są, kad ga­lė­tų be rū­pes­čio ap­lan­ky­ti ren­gi­nį ir pa­žiū­rė­ti, kur eks­po­nuo­ja­mi jų dar­bai.

Dar­bus at­rink­ti pa­dė­jo Ge­gu­žių pro­gim­na­zi­jos pe­da­go­gai. Di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Li­na Lu­šie­nė api­bend­ri­no, kad vai­kai sa­vo su­per­he­ro­jus ma­to la­bai įvai­rius, ta­čiau dau­ge­liui tai – jų tė­vai. Be­je, tė­tis daž­niau, nei ma­ma. Ta­čiau ka­dan­gi vie­ną dar­bą kū­rė ke­li mo­ki­niai, jiems rei­kė­jo su­si­tar­ti dėl ob­jek­to.

Anot pe­da­go­gės, vai­kų kū­ri­niuo­se su­per­he­ro­jais ta­po ku­ni­gaikš­čiai, knyg­ne­šiai, gais­ri­nin­kai, ani­ma­ci­nių fil­mų he­ro­jai, krep­ši­nin­kas Ar­vy­das Sa­bo­nis, la­kū­nai Da­rius ir Gi­rė­nas ir ki­ti. Ma­žie­ji ne­li­ko abe­jin­gi net Aust­ra­li­jos miš­kų gais­rams.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.