Išrinktos aktyviausios saugios kaimynystės grupės

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Gau­sus bū­rys sau­gios kai­my­nys­tės gru­pių at­sto­vų iš Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no pa­kvies­ti į bai­gia­mą­jį ren­gi­nį, ku­ria­me ap­do­va­no­ti ak­ty­viau­sie­ji.

Šiau­lių ra­jo­ne, Nai­siuo­se vy­ko sau­gios kai­my­nys­tės gru­pių nuo ba­lan­džio pra­džios vy­ku­sio kon­kur­so "Mes no­ri­me gy­ven­ti sau­giai" bai­gia­mo­ji kon­fe­ren­ci­ja.

Or­ga­ni­za­to­riai su­lau­kė dau­giau nei 20 sau­gios kai­my­nys­tės gru­pių pa­raiš­kų da­ly­vau­ti kon­kur­se. Da­ly­viai bu­vo ver­ti­na­mi sa­vo ak­ty­via veik­la rū­pi­nan­tis gy­ven­to­jų sau­gu­mu, sau­gaus eis­mo už­tik­ri­ni­mo bei nu­si­kals­ta­mų vei­kų, pa­žei­di­mų ma­ži­ni­mo sri­ty­se.

Bai­gia­mo­jo renginio–konferencijos me­tu vei­kė pra­kti­nės ko­man­di­nės dirb­tu­vė­mis. Ži­nio­mis ir pa­tir­ti­mi sau­gios ap­lin­kos kū­ri­mo te­ma­ti­ka pa­si­da­li­jo UAB "Ko­te­sa", UAB "Ar­gus" ir UAB "In­fo­bi­tai". Po pra­ne­šė­jų pri­sta­ty­mų ren­gi­nio da­ly­vių lau­kė ko­man­di­nė pra­kti­nė už­duo­tis – su­mo­de­liuo­tos si­tua­ci­jos 3D ma­ke­tuo­se. Kon­kur­so da­ly­viai at­lik­da­mi šią pra­kti­nę už­duo­tį ge­riau įsi­sa­vi­no kon­fe­ren­ci­jo­je pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją ir iš­ban­dė sa­vo jė­gas dir­bant ko­man­do­je.

Kon­kur­so nu­ga­lė­to­ja ta­po Meš­kui­čių kai­mo bend­ruo­me­nės sau­gios kai­my­nys­tės gru­pė. Ji at­sto­vaus Šiau­lių mies­tui ir ra­jo­nui res­pub­li­ki­nia­me Sau­gios kai­my­nys­tės gru­pių kon­kur­se.

Kon­fe­ren­ci­jos pa­bai­go­je ap­do­va­no­tos ir ki­tos ge­rai kon­kur­se "Mes no­ri­me gy­ven­ti sau­giai" pa­si­ro­džiu­sios bend­ruo­me­nės: so­dų bend­ri­jos "Ši­lo­jai", "Ra­mu­nė", To­lo­čiai", DNSB Dai­nų g. 24, DNSB Ra­sos g. 20, DNSB Ge­gu­žių g. 51, Vo­ve­riš­kių kai­mo bend­ruo­me­nė.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.

Susijusios naujienos