Kam atiteks gardus kąsnelis Rėkyvos pakrantėje?

Gied­riaus BAR­ANAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių mies­to ta­ry­ba nu­spren­dė iš­nuo­mo­ti šiuos du pa­sta­tus ir kie­mą bei pa­ves­ti pri­žiū­rė­ti vi­są su­tvar­ky­tą Rė­ky­vos eže­ro pa­kran­tės inf­rast­ruk­tū­rą pri­va­tiems as­me­nims ar­ba vers­lo įmo­nei už 200 eu­rų per mė­ne­sį pra­di­nę kai­ną.
Šiau­lių sa­vi­val­dy­bė už maž­daug 300 tūks­tan­čių eu­rų įgy­ven­di­no pro­jek­tą „Rė­ky­vos eže­ro pa­kran­tės pri­tai­ky­mas jė­gos ait­va­rų ir bur­len­čių tu­riz­mo reik­mėms“. Jo me­tu ne tik su­tvar­kė Rė­ky­vos eže­ro pa­kran­tę, bet ir pa­sta­tė 80 kvad­ra­ti­nių met­rų ad­mi­nist­ra­ci­nį pa­sta­tą, 60 kvad­ra­tų du­šų ir tua­le­tų pa­sta­tą, įren­gė kie­mo aikš­te­lę, su­tvar­kė ki­tą inf­rast­ruk­tū­rą. Ir vi­sa tai iš­nuo­mos po 200 eu­rų per mė­ne­sį.
Gied­riaus BAR­ANAUS­KO nuo­tr.
Sa­vi­val­dy­bė įren­gė pri­va­žia­vi­mą prie eže­ro, tre­ni­ruok­lių aikš­te­lę, išas­fal­ta­vo ke­liu­ką ir au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lę.

Va­sa­rio 6 die­ną mies­to Ta­ry­ba nu­spren­dė skelb­ti šių sta­ti­nių vie­šą nuo­mos kon­kur­są su pra­di­ne 200 eu­rų per mė­ne­sį kai­na. Sta­ti­nių pa­skir­tis – van­dens pra­mo­gų ir lais­va­lai­kio bei ekst­re­ma­lio­jo spor­to or­ga­ni­za­vi­mo veik­lai, o nuo­mos ter­mi­nas – 5 me­tai.

Ta­ry­bos na­riai, pri­klau­san­tys opo­zi­ci­nėms frak­ci­joms, ban­dė iš­siaiš­kin­ti, ko­kio­mis są­ly­go­mis pla­nuo­ja­ma iš­nuo­mo­ti už Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šas su­kur­tą inf­rast­ruk­tū­rą. Ar tai ne­reiš­kia, kad pri­va­tus su­bjek­tas, mo­kė­da­mas per mė­ne­sį 200 eu­rų, da­ry­sis sau vers­lą?

"Ši Rė­ky­vos pa­kran­tė tu­ri bū­ti įveik­lin­ta. Ir ne tik per pri­va­čią ka­vi­nę, bet ir per so­cia­li­nį as­pek­tą, per ju­de­sį. Esu tik­ras, šio­je pa­kran­tė­je at­si­ras la­bai daug žmo­nių. Ir tą da­ly­ką pa­da­rys VšĮ ar ki­tas pri­va­tus žmo­gus. Jei ne­vyk­dys su­tar­ties, ji bus nu­trauk­ta", – ko­men­ta­vo me­ras.

Po­li­ti­kai pa­ste­bė­jo, kad nie­kas ne­ma­tė su­tar­ties pro­jek­to, to­dėl klau­sė, ko­kie bus bū­si­mo nuo­mi­nin­ko įsi­pa­rei­go­ji­mai, ko iš jo bus rei­ka­lau­ja­ma, kaip jis tu­rės veik­ti? Ar ten pa­sta­ty­ti du­šai ir tua­le­tai bus priei­na­mi vi­siems, ar jie bus mo­ka­mi? Ar yra kaž­ko­kios nuo­mos są­ly­gos?

"To ne­ži­nant, sun­ku spręs­ti, ko­kia nau­da bus mies­to gy­ven­to­jams", – pa­ste­bė­jo De­nis Mi­cha­len­ko.

Ta­čiau me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas at­sa­kė, kad "neį­ma­no­ma at­sa­ky­ti į to­kius pla­čius fi­lo­so­fi­nius klau­si­mus".

Ta­ry­ba esą svars­to tech­ni­nį klau­si­mą, ar ei­ti į nuo­mos kon­kur­są, to­liau spręs ad­mi­nist­ra­ci­jos ko­mi­si­ja.

Kuo va­do­vau­jan­tis bu­vo nu­sta­ty­ta 200 eu­rų pra­di­nė nuo­mos kai­na? Stra­te­gi­nės plėt­ros ir eko­no­mi­kos de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Vai­da Ka­la­se­vi­čie­nė at­sa­kė trum­pai: kai­ną nu­sta­tė Ne­gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų skirs­ty­mo ko­mi­si­ja.

"Kai mes sta­tė­me šį tur­tą ir in­ves­ta­vo­me, ar toks ir bu­vo tiks­las – in­ves­tuo­ti 300 tūks­tan­čių ir su­kur­tą ob­jek­tą pa­leis­ti į nuo­mą už 200 eu­rų per mė­ne­sį?" – klau­sė Ma­ri­jus Ve­lič­ka, bet at­sa­ky­mo ne­su­lau­kė.

Me­ras aiš­ki­no, kad nau­ją ba­zę ati­da­vus ko­kiai nors mies­to spor­to mo­kyk­lai, rei­kės pa­pil­do­mų eta­tų ir tai kai­nuos mies­to gy­ven­to­jams.

"Sie­kia­me gau­ti re­zul­ta­tą ne tik ne­di­di­nant fi­nan­si­nės ir biu­rok­ra­ti­nės naš­tos, bet ir kaž­kiek gau­nant lė­šų. Lė­šų ga­vi­mo dy­dis nė­ra es­mė", – ti­ki­no po­li­ti­kus A. Vi­soc­kas, daž­nai vie­šai ak­cen­tuo­jan­tis, kaip svar­bu efek­ty­viai nau­do­ti Sa­vi­val­dy­bės tur­tą.

Ta­ry­bos na­riai pa­ste­bė­jo, jei Sa­vi­val­dy­bei to ob­jek­to ne­rei­kia, tai gal bu­vo ga­li­ma tuos pi­ni­gus in­ves­tuo­ti į sta­dio­ną ar vai­kų spor­ta­vi­mo są­ly­gų pa­ge­ri­ni­mą. O pri­va­tus vers­las ga­lė­jo ob­jek­tus ir pa­ts pa­si­sta­ty­ti.

Val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos at­sto­vai aiš­ki­no, kad tai yra ban­dy­mas pa­si­ti­kė­ti vers­lu, ku­ris ga­li įro­dy­ti, kad su­ge­ba efek­ty­viai iš­nau­do­ti tur­tą. O pra­di­nė kai­na kon­kur­se ga­li ir pa­di­dė­ti.

Vi­ce­me­ras Do­mas Griš­ke­vi­čius pa­ste­bė­jo, kad ša­lia ba­zės yra be­veik 2 hek­ta­rų te­ri­to­ri­ja, ku­rią esą kon­kur­so lai­mė­to­jui rei­kės pri­žiū­rė­ti, bet Ta­ry­bos spren­di­me tai neį­ra­šy­ta.

Mar­ty­nas Šiur­kus pri­mi­nė, kad Sa­vi­val­dy­bė ga­lė­jo šiam pro­jek­tui įgy­ven­din­ti gau­ti be­veik 800 tūks­tan­čių eu­rų, o pri­dė­ti bū­tų rei­kė­ję 150 tūks­tan­čių sa­vų lė­šų. Ta­da bū­tų įgy­ven­din­tas tri­jų eta­pų pro­jek­tas ir su­kur­ta daug pla­tes­nė inf­rast­ruk­tū­ra. Sa­vi­val­dy­bė tuo­met at­si­sa­kė da­ly­vau­ti fi­nan­sa­vi­mo kon­kur­se.

Dan­guo­lė Mar­tin­kie­nė pri­si­mi­nė, kad gar­siai bu­vo kal­ba­ma, jog šis ob­jek­tas bus ati­duo­da­mas jė­gos ait­va­rų spor­to mė­gė­jams, ku­rių Šiau­liuo­se yra gal pen­ki.

Nus­ta­ty­ti nuo­mos tai­syk­les, su­tar­ties są­ly­gas ir su­grįž­ti į Ta­ry­bą po mė­ne­sio Ad­mi­nist­ra­ci­jai siū­lė Gied­rė Men­do­za-Her­re­ra. Ta­čiau val­dan­tie­ji jos neiš­gir­do. Už bal­sa­vu­sius 18 val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos na­rių pa­rė­mė ir du so­cial­de­mok­ra­tai.

Pa­si­tei­ra­vus Eko­no­mi­kos ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus Tur­to val­dy­mo po­sky­rio ve­dė­jos Ire­nos Kru­giš­kie­nės, ar nuo­mi­nin­kas nau­jo­je ba­zė­je ga­lės vyk­dy­ti ko­mer­ci­nę veik­lą, teik­ti ap­mo­ka­mas pa­slau­gas, su­ži­no­jo­me, kad tai nu­spręs Nuo­mos kon­kur­so pa­skel­bi­mo ko­mi­si­ja.