Kam atiteks gardus kąsnelis Rėkyvos pakrantėje?

Gied­riaus BAR­ANAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių mies­to ta­ry­ba nu­spren­dė iš­nuo­mo­ti šiuos du pa­sta­tus ir kie­mą bei pa­ves­ti pri­žiū­rė­ti vi­są su­tvar­ky­tą Rė­ky­vos eže­ro pa­kran­tės inf­rast­ruk­tū­rą pri­va­tiems as­me­nims ar­ba vers­lo įmo­nei už 200 eu­rų per mė­ne­sį pra­di­nę kai­ną.
Šiau­lių sa­vi­val­dy­bė už maž­daug 300 tūks­tan­čių eu­rų įgy­ven­di­no pro­jek­tą „Rė­ky­vos eže­ro pa­kran­tės pri­tai­ky­mas jė­gos ait­va­rų ir bur­len­čių tu­riz­mo reik­mėms“. Jo me­tu ne tik su­tvar­kė Rė­ky­vos eže­ro pa­kran­tę, bet ir pa­sta­tė 80 kvad­ra­ti­nių met­rų ad­mi­nist­ra­ci­nį pa­sta­tą, 60 kvad­ra­tų du­šų ir tua­le­tų pa­sta­tą, įren­gė kie­mo aikš­te­lę, su­tvar­kė ki­tą inf­rast­ruk­tū­rą. Ir vi­sa tai iš­nuo­mos po 200 eu­rų per mė­ne­sį.
Gied­riaus BAR­ANAUS­KO nuo­tr.
Sa­vi­val­dy­bė įren­gė pri­va­žia­vi­mą prie eže­ro, tre­ni­ruok­lių aikš­te­lę, išas­fal­ta­vo ke­liu­ką ir au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lę.

Va­sa­rio 6 die­ną mies­to Ta­ry­ba nu­spren­dė skelb­ti šių sta­ti­nių vie­šą nuo­mos kon­kur­są su pra­di­ne 200 eu­rų per mė­ne­sį kai­na. Sta­ti­nių pa­skir­tis – van­dens pra­mo­gų ir lais­va­lai­kio bei ekst­re­ma­lio­jo spor­to or­ga­ni­za­vi­mo veik­lai, o nuo­mos ter­mi­nas – 5 me­tai.

Ta­ry­bos na­riai, pri­klau­san­tys opo­zi­ci­nėms frak­ci­joms, ban­dė iš­siaiš­kin­ti, ko­kio­mis są­ly­go­mis pla­nuo­ja­ma iš­nuo­mo­ti už Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šas su­kur­tą inf­rast­ruk­tū­rą. Ar tai ne­reiš­kia, kad pri­va­tus su­bjek­tas, mo­kė­da­mas per mė­ne­sį 200 eu­rų, da­ry­sis sau vers­lą?

"Ši Rė­ky­vos pa­kran­tė tu­ri bū­ti įveik­lin­ta. Ir ne tik per pri­va­čią ka­vi­nę, bet ir per so­cia­li­nį as­pek­tą, per ju­de­sį. Esu tik­ras, šio­je pa­kran­tė­je at­si­ras la­bai daug žmo­nių. Ir tą da­ly­ką pa­da­rys VšĮ ar ki­tas pri­va­tus žmo­gus. Jei ne­vyk­dys su­tar­ties, ji bus nu­trauk­ta", – ko­men­ta­vo me­ras.

Po­li­ti­kai pa­ste­bė­jo, kad nie­kas ne­ma­tė su­tar­ties pro­jek­to, to­dėl klau­sė, ko­kie bus bū­si­mo nuo­mi­nin­ko įsi­pa­rei­go­ji­mai, ko iš jo bus rei­ka­lau­ja­ma, kaip jis tu­rės veik­ti? Ar ten pa­sta­ty­ti du­šai ir tua­le­tai bus priei­na­mi vi­siems, ar jie bus mo­ka­mi? Ar yra kaž­ko­kios nuo­mos są­ly­gos?

"To ne­ži­nant, sun­ku spręs­ti, ko­kia nau­da bus mies­to gy­ven­to­jams", – pa­ste­bė­jo De­nis Mi­cha­len­ko.

Ta­čiau me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas at­sa­kė, kad "neį­ma­no­ma at­sa­ky­ti į to­kius pla­čius fi­lo­so­fi­nius klau­si­mus".

Ta­ry­ba esą svars­to tech­ni­nį klau­si­mą, ar ei­ti į nuo­mos kon­kur­są, to­liau spręs ad­mi­nist­ra­ci­jos ko­mi­si­ja.

Kuo va­do­vau­jan­tis bu­vo nu­sta­ty­ta 200 eu­rų pra­di­nė nuo­mos kai­na? Stra­te­gi­nės plėt­ros ir eko­no­mi­kos de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Vai­da Ka­la­se­vi­čie­nė at­sa­kė trum­pai: kai­ną nu­sta­tė Ne­gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų skirs­ty­mo ko­mi­si­ja.

"Kai mes sta­tė­me šį tur­tą ir in­ves­ta­vo­me, ar toks ir bu­vo tiks­las – in­ves­tuo­ti 300 tūks­tan­čių ir su­kur­tą ob­jek­tą pa­leis­ti į nuo­mą už 200 eu­rų per mė­ne­sį?" – klau­sė Ma­ri­jus Ve­lič­ka, bet at­sa­ky­mo ne­su­lau­kė.

Me­ras aiš­ki­no, kad nau­ją ba­zę ati­da­vus ko­kiai nors mies­to spor­to mo­kyk­lai, rei­kės pa­pil­do­mų eta­tų ir tai kai­nuos mies­to gy­ven­to­jams.

"Sie­kia­me gau­ti re­zul­ta­tą ne tik ne­di­di­nant fi­nan­si­nės ir biu­rok­ra­ti­nės naš­tos, bet ir kaž­kiek gau­nant lė­šų. Lė­šų ga­vi­mo dy­dis nė­ra es­mė", – ti­ki­no po­li­ti­kus A. Vi­soc­kas, daž­nai vie­šai ak­cen­tuo­jan­tis, kaip svar­bu efek­ty­viai nau­do­ti Sa­vi­val­dy­bės tur­tą.

Ta­ry­bos na­riai pa­ste­bė­jo, jei Sa­vi­val­dy­bei to ob­jek­to ne­rei­kia, tai gal bu­vo ga­li­ma tuos pi­ni­gus in­ves­tuo­ti į sta­dio­ną ar vai­kų spor­ta­vi­mo są­ly­gų pa­ge­ri­ni­mą. O pri­va­tus vers­las ga­lė­jo ob­jek­tus ir pa­ts pa­si­sta­ty­ti.

Val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos at­sto­vai aiš­ki­no, kad tai yra ban­dy­mas pa­si­ti­kė­ti vers­lu, ku­ris ga­li įro­dy­ti, kad su­ge­ba efek­ty­viai iš­nau­do­ti tur­tą. O pra­di­nė kai­na kon­kur­se ga­li ir pa­di­dė­ti.

Vi­ce­me­ras Do­mas Griš­ke­vi­čius pa­ste­bė­jo, kad ša­lia ba­zės yra be­veik 2 hek­ta­rų te­ri­to­ri­ja, ku­rią esą kon­kur­so lai­mė­to­jui rei­kės pri­žiū­rė­ti, bet Ta­ry­bos spren­di­me tai neį­ra­šy­ta.

Mar­ty­nas Šiur­kus pri­mi­nė, kad Sa­vi­val­dy­bė ga­lė­jo šiam pro­jek­tui įgy­ven­din­ti gau­ti be­veik 800 tūks­tan­čių eu­rų, o pri­dė­ti bū­tų rei­kė­ję 150 tūks­tan­čių sa­vų lė­šų. Ta­da bū­tų įgy­ven­din­tas tri­jų eta­pų pro­jek­tas ir su­kur­ta daug pla­tes­nė inf­rast­ruk­tū­ra. Sa­vi­val­dy­bė tuo­met at­si­sa­kė da­ly­vau­ti fi­nan­sa­vi­mo kon­kur­se.

Dan­guo­lė Mar­tin­kie­nė pri­si­mi­nė, kad gar­siai bu­vo kal­ba­ma, jog šis ob­jek­tas bus ati­duo­da­mas jė­gos ait­va­rų spor­to mė­gė­jams, ku­rių Šiau­liuo­se yra gal pen­ki.

Nus­ta­ty­ti nuo­mos tai­syk­les, su­tar­ties są­ly­gas ir su­grįž­ti į Ta­ry­bą po mė­ne­sio Ad­mi­nist­ra­ci­jai siū­lė Gied­rė Men­do­za-Her­re­ra. Ta­čiau val­dan­tie­ji jos neiš­gir­do. Už bal­sa­vu­sius 18 val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos na­rių pa­rė­mė ir du so­cial­de­mok­ra­tai.

Pa­si­tei­ra­vus Eko­no­mi­kos ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus Tur­to val­dy­mo po­sky­rio ve­dė­jos Ire­nos Kru­giš­kie­nės, ar nuo­mi­nin­kas nau­jo­je ba­zė­je ga­lės vyk­dy­ti ko­mer­ci­nę veik­lą, teik­ti ap­mo­ka­mas pa­slau­gas, su­ži­no­jo­me, kad tai nu­spręs Nuo­mos kon­kur­so pa­skel­bi­mo ko­mi­si­ja.

Komentarai

geras    Pen, 2020-02-14 / 14:31
Puikumelis, nuomos kaina kaip prie didelio vandens telkinio poilsio zonoj, Siauliu kurorte tikrai maza - kaip uz gerai irengto vieno kambario butuka..
X    Pen, 2020-02-14 / 18:39
Labai jau politikams kaina užkliuvo, gal norite pabandyti patys sukurti verslą plyname lauke, samdyti darbuotojus, mokėti mokesčius, pirkti prekes ir laukti, kol kas užsuks kavos atsigerti. Nebūkite juokingi, ten nemokamai turėtų būti skiriama vieta, gal pagal panaudos sutartį, ar kaip kitaip. Prie Lapės žmonių yra ir tai verslas neišsilaiko, o Rekyvoje tai dar toli gražu, nebent neturintys patirties ten gali verslauti
Ford    Šeš, 2020-02-15 / 00:35
Nera tokiu turtuoliu Siauliuose kurie visuomenes labui aukotu tokias lėšas.Piarui prieš rinkimus galetų vienus metus.Daugiau nematau prasmės.
Kas gali paneigti    Šeš, 2020-02-15 / 09:14
Apskritai Šiauliuose kažkas negerai užsimano iškerta medžius neatsižvelge į miesto piliečiu nuomonę nori Prisikėlimo aikšte pastato iš betono ,o viešų toletų mieste nebėra ką darysi teks eitį į vaistine pampersu pirkt ir einant į miesta užsidėti. Darbuojasi taip miesto valdžia ir miestiečių mylimas meras ,bet ar pataiko kartu su visuomenę eit koja kojon atrodo ,kad nelabai
Kas gali paneigti    Šeš, 2020-02-15 / 09:20

In reply to by Kas gali paneigti

Visokiu Raudu sienu mums reikia Prisikėlimo aikštėj tai gal pervardinam Apsiverkimo arba Apsišikimo aikštė nes viešų toletu tai nebėra o kur teks bėgti kai prispaus tai gal meras taryboj pasiūlys pampersus miestiečiam dalint....Taigi milijonai išleisti architektu blefui o gal kažko ausys ten kyšo kad toks projektas priimtas ir svarstytas Kisa Vorobjenovas ir Ostapas Benderis turėtu čią su tokiu projektu kaip Vasiukai kas veikti.
Kas gali paneigti    Šeš, 2020-02-15 / 09:24
Taigi kam tiem žmonėm maudytis parduot aptvert ir užrašyt privati Rekyvos teritorija nori maudytis ilsėtis mokėk
Negražu    Šeš, 2020-02-15 / 09:42
Straipsnis į vienus vartus, ne tik užsakovų ausys kyšo bet ir visa subinė. Vien tik ką reiškia suskaičiuoti 5 kaituotojai, kai realiai jų čia atvažiuoja iš pusės Lietuvos.
Era    Šeš, 2020-02-15 / 13:19
Vėl pinigu plovimas.Juokinga kaina tie 200 euru per men.😀,o dar prie ežero 😏 Zmones uz buto nuoma tiek moka 🙂 P.meras Visockas kaip visada nieko nežino😂😂😂😂 Oi kaip jie mus paprastus zmogelius mulkina ir jie galvoja kad mes tokie kavaili........ Ponas mere Visockai,nebesame mes tokie kvaili ir viska suprantame ir žinome kaip valdžia plauna pinigus🤤 Bet tik mūsu zodis neina i dangu 😀

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.