Eismo įvykių dalyviai – nepilnamečiai

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Šiau­lių ra­jo­ne, ke­ly­je Kuršėnai–Smilgiai–Aukštelkė, ant sto­go "nu­si­lei­du­sia­me" au­to­mo­bi­ly­je va­žia­vo 14-me­tė. Mer­gai­tė su­ža­lo­ta.

*Antradienį apie 20 va­lan­dą va­ka­ro Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne, Bir­jo­čių kai­me, ke­ly­je Radviliškis–Voskoniai–Stačiūnai, au­to­mo­bi­lis BMW 520, vai­ruo­ja­mas 19 me­tų vai­ki­no, len­ki­mo me­tu su­si­dū­rė su į kai­rę su­ku­siu leng­vuo­ju ke­tur­ra­čiu „Mic­ro­car“. Nu­ken­tė­jo šią trans­por­to prie­mo­nę vai­ra­vęs 16 me­tų paaug­lys, jis nu­vež­tas į li­go­ni­nę.

* Po 21 va­lan­dos Kel­mės ra­jo­ne, Ko­lai­nių kai­me, mo­pe­du „Li­fan“ va­žia­vęs ne­pil­na­me­tis, su­si­dū­rė su į ke­lią įbė­gu­siu šu­ni­mi, dėl to ne­su­val­dė vai­ruo­ja­mos trans­por­to prie­mo­nės ir ap­vir­to.

Per eis­mo įvy­kį su­žeis­tas 14 me­tų paaug­lys, ne­tu­rin­tis tei­sės vai­ruo­ti, ir su juo va­žia­vęs 10 me­tų ber­niu­kas, jis pa­gul­dy­tas į li­go­ni­nę. Mo­pe­das ne­re­gist­ruo­tas, be pri­va­lo­mo­sios tech­ni­nės ap­žiū­ros, neapd­raus­tas pri­va­lo­muo­ju ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mu.

* Šiau­lių ra­jo­ne, ke­ly­je Kuršėnai–Smilgiai–Aukštelkė, Gū­ra­gių kai­me, nuo ke­lio nu­va­žia­vo ir ver­tė­si ne­blai­vaus 25 me­tų vai­ruo­to­jo vai­ruo­ja­mas au­to­mo­bi­lis BMW 318i.

Per ava­ri­ją nu­ken­tė­jo vai­ruo­to­jas ir ne­pil­na­me­tė ke­lei­vė. Jie gy­do­mi li­go­ni­nė­je.

Neat­me­ta­ma, kad BMW smar­kiai vir­ši­jo leis­ti­ną va­žia­vi­mo grei­tį.