Policiją piešiniais papuošė moksleiviai

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos bend­ruo­me­nė dė­kin­ga Šiau­lių Ge­gu­žių pro­gim­na­zi­jos moks­lei­viams ir pe­da­go­gams už žy­din­čią do­va­ną.

Bir­že­lio 18-ąją Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas su­lau­kė iš­skir­ti­nės do­va­nos iš Šiau­lių mies­to Ge­gu­žių pro­gim­na­zi­jos – 13 nuo­sta­bių pie­ši­nių, ku­riuos pie­šė pro­gim­na­zi­jos 5 kla­sės mo­ki­niai.

"Žy­din­čios gy­vy­bės pie­vos" - taip va­di­na­si šis gra­žus, jau aš­tun­tus me­tus iš ei­lės vyk­do­mas pro­jek­tas, ku­rio su­ma­ny­to­ja Šiau­lių Ge­gu­žių pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Sil­vi­ja Ba­ra­naus­kie­nė.

Ji pri­si­mi­nė, kad vie­ną kar­tą te­ko lan­ky­tis mies­to li­go­ni­nė­je, ku­rio­je rei­kė­jo pa­lauk­ti ap­žiū­ros. Be­lau­kiant ji nu­žvel­gė li­go­ni­nės sie­nas ir su­pra­to, kad šios la­bai niū­rios ir ne­spal­vo­tos. Taip gi­mė idė­ja Ge­gu­žių pro­gim­na­zi­jos vai­kams ir dai­lės mo­ky­to­joms pa­siū­ly­ti nu­pieš­ti 13 pie­ši­nių te­ma "Žy­din­čios gy­vy­bės pie­vos" ir pie­ši­nius pa­do­va­no­ti mies­to įstai­goms, ku­riais jos ga­lė­tų pa­puoš­ti ko­ri­do­rių die­nas.

Pro­jek­tas star­ta­vo 2013 me­tais, šiuo me­tu pro­jek­to pie­ši­niais yra pa­si­puo­šu­sios net sep­ty­nios mies­to įstai­gos, o šian­dien pie­ši­niai at­ke­lia­vo ir į Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą. S. Ba­ra­naus­kie­nė pa­brė­žė, kad vi­si mo­ki­nių pie­ši­niai yra pieš­ti bū­tent po­li­ci­nin­kams, nes mo­ki­niai prieš pra­de­dant pieš­ti jau ži­no, kam jie bus do­va­no­ja­mi.

Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no policijos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Ma­ri­jus Ma­cis pa­dė­ko­jo mo­kyk­los di­rek­to­rei S. Ba­ra­nau­skie­nei, pa­va­duo­to­jai L. Lu­šie­nei, dai­lės mo­ky­to­jai V. Ža­ba­raus­kai­tei ir vai­kų pie­ši­nių at­sto­vėms Ka­mi­lei ir Aus­tė­jai.

"Gra­ži ir sau­gi ap­lin­ka pri­klau­so tik nuo mū­sų pa­čių no­ro ir ini­cia­ty­vu­mo, ačiū už gra­žią idė­ją ir nuo­šir­džią kū­ry­bą", - sa­kė M. Ma­cis.