Varš­kės py­ra­gas

Gied­riaus Ba­ra­naus­ko nuo­tr.
Šiau­lie­tė Er­nes­ta ŠIM­KIE­NĖ, Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­jos kul­tū­ri­nių ren­gi­nių ir pa­ro­dų ku­ra­to­rė, Dai­lės mo­kyk­los mo­ky­to­ja, siū­lo iš­si­kep­ti sa­vo šei­mos mėgs­ta­mą py­ra­gą.
"Šis py­ra­gas daž­niau­siai bū­na su­val­gy­tas dar ne­spė­jus jam do­rai atauš­ti. O jo gė­ris tas, kad ga­li­ma va­ri­juo­ti su vai­siais ir kas­kart iš­gau­ti ki­tą sko­nį", – sa­ko Er­nes­ta.
As­me­ni­nė nuo­tr.
Štai toks yra Er­nes­tos py­ra­gas.

Varš­kės py­ra­gas

Teš­lai rei­kės: 150 g svies­to, 150 g cuk­raus, 1/2 šaukš­te­lio mal­to ci­na­mo­no, 1 šaukš­te­lio va­ni­li­nio cuk­raus ar­ba ke­lių grū­de­lių na­tū­ra­lios va­ni­lės, 1 kiau­ši­nio try­nio, 300 g mil­tų.

Svies­tą iš­ly­dy­ti, cuk­rų su­mai­šy­ti su ci­na­mo­nu ir va­ni­li­niu cuk­ru­mi, su­pil­ti į atau­šin­tą svies­tą, tuo­met įdė­ti try­nį ir mil­tus (ga­li­ma ir šiek tiek ke­pi­mo mil­te­lių, kad pu­res­nė teš­la bū­tų). Vis­ką rei­kia tru­pin­ti tarp pirš­tų (ne­min­ky­ti!), kol su­si­da­ro tru­pi­niai. 2/3 tru­pi­nių su­ber­ti į po­pie­riu­mi iš­klo­tą skar­dą, šiek tiek pa­spaus­ti ir kep­ti 10 min. 200 laipsnių or­kai­te­je.

Tuo­met ga­li­ma im­tis varš­kės įda­ro: 400 g sly­vų ar­ba per­si­kų (ga­li bū­ti kon­ser­vuo­ti) ar­ba tie­siog švie­žių obuo­lių (esu ban­džiu­si vi­saip ir vi­saip neblogai… kas no­ri, ga­li ir ro­me mir­ky­tų ra­zi­nų įmes­ti), 80 g svies­to ar­ba mar­ga­ri­no, 100 g cuk­raus (jei vai­siai švie­ži – šiek tiek dau­giau), 3 kiau­ši­nių, 2 šaukš­tų ma­nų kruo­pų, 500 g varš­kės,va­ni­li­nio cuk­raus.

Be­je, la­bai daž­nai tam pa­čiam teš­los kie­kiui (ar­ba vos vos pa­di­din­tam) da­rau dvi­gu­bai di­des­nį kie­kį varškės ir vaisių įda­ro. Ta­da bū­na daug varš­kės. Mums pa­tin­ka.

Įda­ras da­ro­mas taip: jei sly­vos švie­žios, jas rei­kia nu­pli­ky­ti ir išim­ti kau­liu­kus, jei nau­do­ja­te obuo­lius – juos nu­lup­ti ir su­pjaus­ty­ti ga­ba­lė­liais, o jei vai­siai kon­ser­vuo­ti – tie­siog su­pjaus­ty­ti.

Try­nius at­skir­ti nuo bal­ty­mų. Svies­tą ar­ba mar­ga­ri­ną iš­suk­ti su cuk­ru­mi iki pu­ru­mo, su­dė­ti try­nius, varš­kę, ma­nų kruo­pas, va­ni­li­nį cuk­rų. Bal­ty­mus iš­plak­ti iki stan­džių pu­tų, su­krės­ti į varš­kę ir leng­vai iš­mai­šy­ti.

Ant iš­kep­tos teš­los pa­grin­do už­tep­ti pu­sę varš­kės įda­ro, su­dė­lio­ti vai­sius, už­pil­ti li­ku­sią varš­kės ma­sę. Iš­ly­gin­ti ir už­bars­ty­ti li­ku­sius teš­los tru­pi­nius. Kep­ti 40 min. 200 laipsnių or­kai­te­je. Iš­ke­pu­sį py­ra­gą dar ga­li­ma api­bars­ty­ti cuk­raus pud­ra.

Ska­naus!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.