Tru­pi­ni­nis py­ra­gas

"Že­mai­čio" nuo­tr.
Anas­ta­zi­ja BO­JOG, žel­di­nių di­zai­ne­rė, da­li­ja­si mėgs­ta­mo tru­pi­ni­nio py­ra­go re­cep­tu. "Kaž­kur gir­dė­jau, kad uo­gie­nė bu­vo su­tver­ta tru­pi­ni­niam py­ra­gui. Ma­nau, kad tai tie­sa, – sa­ko Anas­ta­zi­ja. – Šis py­ra­gas pa­pras­tai ga­mi­na­mas, pa­vyks­ta net vi­sai neį­gu­du­siam. Jei pa­tiks ir no­rė­sis kiek pa­keis­ti sko­nį, ga­li­ma prieš ke­pi­mą už­ber­ti mig­do­lų drož­lių ar­ba į teš­lą įmai­šy­ti aguo­nų, tar­kuo­tos apel­si­no ar cit­ri­nos žie­ve­lės ar­ba ka­ka­vos".

Tru­pi­ni­nis py­ra­gas

Rei­kės: 250 g svies­to ar­ba ke­pi­mo mar­ga­ri­no, 2 kiau­ši­nių, stik­li­nės cuk­raus (jei uo­gie­nė la­bai sal­di, ga­li­ma ir ma­žiau), 500 g mil­tų, šaukš­te­lio ke­pi­mo mil­te­lių, dže­mo ar uo­gie­nės (ga­li­ma nau­do­ti ir obuo­lių ko­šę, sal­džios varš­kės ma­sę ar­ba švie­žius obuo­lius, uo­gas).

Mar­ga­ri­ną ar­ba svies­tą iš­trin­ti su cuk­ru­mi iki bal­tos pu­rios ma­sės. Įmuš­ti kiau­ši­nius, iš­mai­šy­ti. Įsi­jo­ti mil­tus ir ke­pi­mo mil­te­lius ir iš­min­ky­ti teš­lą. Ją pa­da­lin­ti į 3 da­lis, du treč­da­lius su­dė­jus į krū­vą su­vy­nio­ti į mai­še­lį ar mais­ti­nę plė­ve­lę, taip pat ir tre­čią­ją da­lį, tik at­ski­rai. Apie 2–3 va­lan­das lai­ky­ti šal­dik­ly­je.

Išė­mus iš jo, su­tar­kuo­ti di­dį­jį ga­ba­lą teš­los ir pa­skleis­ti skar­do­je. Ant vir­šaus pa­skirs­ty­ti no­ri­mą dže­mą ar uo­gie­nę (ga­li­ma dė­ti tiek sto­res­nį, tiek plo­nes­nį sluoks­nį, kaip la­biau pa­tin­ka). Vie­toj uo­gie­nės ga­li­ma dė­ti tar­kuo­tų obuo­lių ar ber­ti švie­žių uo­gų (tin­ka ir trin­tos). Pui­kiai išei­na ir su sal­din­ta varš­kės ma­se. Ga­liau­siai ant vir­šaus už­tar­kuo­ti iš šal­dy­mo ka­me­ros išim­tą li­ku­sią teš­lą.

Kep­ti iki 180 laips­nių įkai­tin­to­je or­kai­tė­je apie 40 mi­nu­čių.

Py­ra­gas gar­dus ir šil­tas, ir šal­tas.

Ska­naus!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.