Tor­tas „Vyš­nių šo­kis“

Asmeninė nuotr.
Ra­sa SMA­GU­RAUS­KIE­NĖ, Šiau­lių Me­nų mo­kyk­los tech­no­lo­gi­jų sri­ties mo­ky­to­ja, yra pro­fe­sio­na­li kon­di­te­rė, moks­lei­vius mo­ko kon­di­te­ri­jos ir ku­li­na­ri­jos. Po­nia Ra­sa pa­ti au­gi­na tris vai­kus ir da­li­ja­si jų mėgs­ta­mo tor­to, ku­rį ke­pa per šei­mos šven­tes, re­cep­tu. Re­cep­tą su­kū­rė kep­da­ma tor­tus ir imp­ro­vi­zuo­da­ma.

Tor­tas "Vyš­nių šo­kis"

Re­ikės: 2 pa­ke­lių šo­ko­la­di­nių sau­sai­nių "Sel­ga", 250 g ri­ko­tos sū­rio, 250 g mas­kar­po­nės sū­rio, 200 g grie­ti­nė­lės (35 pro­c. rie­bu­mo), 180 g svies­to, 2 šaukš­tų me­daus, 500 g šal­dy­tų vyš­nių be kau­liu­kų, pa­ke­lio že­lė (77 g, vyš­nių sko­nio), 14 g že­la­ti­nos, 100 g cuk­raus pud­ros, 3 šaukš­tų cuk­raus, 1 šaukš­to va­ni­li­nio cuk­raus.

Ruo­šia­me tor­to pa­dą. Iš­tir­pi­na­me svies­tą su me­du­mi karš­to van­dens vo­ne­lė­je. Sau­sai­nius su­smul­ki­na­me smul­kin­tu­vu iki tru­pi­nu­kų. Juos su­pi­la­me į iš­tir­pin­tą svies­tą su me­du­mi ir ge­rai iš­mai­šo­me. Ta­da vi­są ma­sę su­pi­la­me į tor­to for­mą (24 cm skers­mens), iš­klo­tą ke­pi­mo po­pie­riu­mi. Iš­ly­gi­na­me del­nu ar šaukš­tu ir de­da­me į or­kai­tę, įkai­tin­tą iki 180 laips­nių, ke­pa­me 7 mi­nu­tes. Iš­kep­tą at­vė­si­na­me.

Ruo­šia­me že­lė: 300 ml van­dens už­ver­da­me, su­pi­la­me pa­ke­lį že­lė, ge­rai iš­mai­šo­me (dar į že­lė su­pi­lu skys­tį nuo ati­tir­pin­tų kam­ba­rio tem­pe­ra­tū­ro­je vyš­nių). Pa­lie­ka­me at­vės­ti.

Že­la­ti­ną iš­brin­ki­na­me 60 ml van­dens kie­ky­je, in­dą su že­la­ti­na de­da­me į šil­tą vo­ne­lę, kad vi­siš­kai iš­tirp­tų.

Ruo­šia­me kre­mą: ri­ko­tos ir mas­kar­po­nės sū­rius leng­vai iš­mai­šo­me su cuk­raus pud­ra. Grie­ti­nė­lę su cuk­ru­mi plak­tu­vu iš­pla­ka­me iki stan­džių pu­tų ir su­de­da­me į sū­rių ma­sę, leng­vai iš­mai­šo­me. Tuo­met iš lė­to ir nuo­lat mai­šy­da­mi su­pi­la­me iš­tir­pu­sią že­la­ti­ną.

Kre­mo ma­sę pi­la­me ant iš­kep­to at­vė­sin­to tor­to pa­do, o ant kre­mo iš­dė­lio­ja­me vyš­nias. De­da­me pus­va­lan­džiui į šal­dy­tu­vą. Pus­va­lan­džiui į šal­dy­tu­vą de­da­me ir že­lė skys­tį, jis tu­ri su­sting­ti iki grie­ti­nės tirš­tu­mo (la­bai svar­bu, kad že­lė ne­bū­tų nei per skys­ta, nei per stan­di). Ta­da že­lė su­pi­la­me ant tor­to ir vėl de­da­me į šal­dy­tu­vą. Pa­lai­ko­me per nak­tį. Tor­tą puo­šia­me mė­tos la­pe­liais ar ki­taip imp­ro­vi­zuo­ki­te.

Ska­naus!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.