Tor­tas „Paukš­čių pie­nas“

As­me­ni­nė nuo­tr.
Pak­ruo­jo "Že­my­nos" pa­grin­di­nės mo­kyk­los bib­lio­te­ki­nin­kė As­ta SUT­KIE­NĖ sa­vo re­cep­tų są­siu­vi­ny­je tu­ri už­si­ra­šiu­si "paukš­čių pie­no" re­cep­tą, ku­riam jau – ko­kie 35-eri me­tai.
Pak­ruo­jie­tė sa­ko, jog ir pa­ti vėl pa­mė­gins pa­si­ga­min­ti šį pri­mirš­tą ska­nės­tą.

Tor­tas „Paukš­čių pie­nas“

Rei­ka­lin­gi pro­duk­tai: 200 gra­mų svies­to, 200 gra­mų cuk­raus pud­ros, 6 vie­ne­tų sal­džių varš­kės sū­re­lių, 6 kiau­ši­nių, 3 val­go­mų­jų šaukš­tų že­la­ti­nos, 1 stik­li­nės pie­no, 1 ar­ba­ti­nio šaukš­te­lio cit­ri­nos sul­čių, 1 šo­ko­la­do ply­te­lės.

Svies­tą rei­kės iš­trin­ti su cuk­raus pud­ra iki pu­ru­mo. Dė­ti vie­ną kiau­ši­nio try­nį, vie­ną sū­re­lį ir trin­ti, kol pa­si­da­rys vien­ti­sa ma­sė.

Vėl dė­ti vie­ną try­nį ir vie­ną sū­re­lį. Taip kar­to­ti, kol į du­be­nį nu­ke­liaus vi­si try­niai ir vi­si sū­re­liai.

Į ma­sę su­pil­ti cit­ri­nos sul­tis, ga­li­ma įtar­kuo­ti cit­ri­nos žie­ve­lės, su­pil­ti at­ski­rai pa­ruoš­tą iš­brin­kin­tą ir iš­tir­pin­tą že­la­ti­ną (ją rei­kia iš anks­to už­pil­ti vie­na stik­li­ne pie­no, iš­brin­kin­ti, po to pa­šil­dy­ti in­dą karš­to van­dens vo­ne­lė­je, kol že­la­ti­na vi­siš­kai iš­tirps).

Ma­sę iš­mai­šy­ti. At­sar­giai mai­šant, į ma­sę dė­ti ge­rai iš­plak­tus kiau­ši­nio bal­ty­mus ir vis­ką su­pil­ti į van­de­niu su­drė­kin­tą for­mą.

Tor­tą at­šal­dy­ti šal­dy­tu­ve ar ki­to­je vė­sio­je vie­to­je. At­vė­sin­tą išim­ti iš for­mos, jo vir­šų api­bars­ty­ti tar­kuo­tu šo­ko­la­du. Ga­li­ma už­pil­ti šo­ko­la­di­niu gla­ju­mi. Puoš­ti pa­gal sa­vo sko­nį.

Ska­naus!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.