Tar­ta­le­tė su kiau­lie­nos far­šu

As­me­ni­nė nuo­tr.

Šiau­lių apy­lin­kės teis­mo Rad­vi­liš­kio rū­mų tei­sė­jo pa­dė­jė­ja Kris­ti­na RAČ­KAUS­KIE­NĖ da­li­ja­si tar­ta­le­tės su kiau­lie­nos far­šu re­cep­tu. „Išei­na pui­kus py­ra­gas, mėgs­tan­tiems sū­rius ska­nu­my­nus“, – sa­ko Kris­ti­na.

Tar­ta­le­tė su kiau­lie­nos far­šu

Tar­ta­le­tės pa­grin­dui rei­kės: 100 g svies­to, 1 stik­li­nės mil­tų, tru­pu­čio van­dens.

Ant­ram sluoks­niui rei­kės: 1 svo­gū­no,1 skil­te­lės čes­na­ko, kiau­lie­nos far­šo apie 400 g, sau­lė­je džio­vin­tų 4 po­mi­do­rų skil­te­lių, 3 grie­ži­nė­lių Je­la­pe­no pi­pi­rų, 4 vyš­ni­nių po­mi­do­rų, drus­kos ar ki­tų mėgs­ta­mų prie­sko­nių.

Tre­čiam sluoks­niui rei­kės: 2 kiau­ši­nių,1 šaukš­to grie­ti­nės, 100 g tar­kuo­to sū­rio „Džiu­gas“, žo­le­lių

Svies­tą iš­tir­pin­ti ga­ruo­se, į jį su­dė­ti mil­tus, įpil­ti tru­pu­tį van­dens dėl ge­res­nio su­ki­bi­mo. Teš­lą su­dė­ti į tar­ta­le­tės for­mą bei su­spaus­ti pa­ke­liant kraš­te­lius. Įdė­ti į įkai­tin­tą or­kai­tę ir pa­kep­ti apie 10 min. 150 laips­nių C tem­pe­ra­tū­ro­je.

Sus­mul­kin­tą svo­gū­ną ir čes­na­ką pa­ke­pin­ti kep­tu­vė­je, tuo­met su­dė­ti far­šą ir vis­ką kar­tu ke­pin­ti. Vė­liau įdė­ti su­smul­kin­tus sau­lė­je džio­vin­tus po­mi­do­rus, je­la­pe­no pi­pi­rus, vyš­ni­nius po­mi­do­rus ir dar pa­ke­pin­ti. Įdė­ti drus­kos ar ki­tų prie­sko­nių. Gau­tą ma­sę su­pil­ti ant or­kai­tė­je ap­kep­to tar­ta­le­tės pa­grin­do.

Kiau­ši­nius iš­plak­ti, į juos įdė­ti grie­ti­nę ir sū­rį bei iš­mai­šy­ti. Pla­ki­nį už­pil­ti ant far­šo mi­ši­nio, api­bars­ty­ti žo­le­lė­mis. Dė­ti į or­kai­tę ir kep­ti apie 15–20 min. 180 laips­nių C tem­pe­ra­tū­ro­je.

Ska­naus!