Svies­ti­niai sau­sai­niai

As­me­ni­nė nuo­tr.
Gied­rė SIN­KE­VI­ČIE­NĖ, Rad­vi­liš­kio sa­vi­val­dy­bės Kont­ro­lės ir au­di­to tar­ny­bos va­do­vė, sa­vo vai­ku­čiams daž­nai ke­pa jų mėgs­ta­mus sau­sai­nius. Šie sau­sai­niu­kai, ku­rių re­cep­tu rad­vi­liš­kie­tė da­li­ja­si ir su "Šiau­lių kraš­to" skai­ty­to­jais, yra ke­pa­mi iš svei­kes­nių pro­duk­tų.

Svies­ti­niai sau­sai­niai

Jiems rei­kės: 400 gra­mų spel­tų mil­tų, 100 gra­mų ru­do­jo cuk­raus, 200 gra­mų svies­to, dvie­jų kiau­ši­nių, žiups­ne­lio drus­kos.

Su­pi­la­me mil­tus ir cuk­rų į vie­ną du­be­nį, įbe­ria­me drus­kos. De­da­me trin­tu­ve su­tar­kuo­tą svies­tą, įmu­ša­me kiau­ši­nius ir su­min­ko­me vien­ti­są teš­lą.

Teš­lą su­de­da­me į mai­še­lį ir de­da­me į šal­dy­tu­vą maž­daug vie­nai va­lan­dai.

Išė­mę iš šal­dy­tu­vo, iš­ko­čio­ja­me vie­no cen­ti­met­ro sto­rio teš­lą ir for­muo­ja­me no­ri­mos for­mos sau­sai­niu­kus.

Ke­pa­me apie 180–190 laips­nių tem­pe­ra­tū­ros įkai­tin­to­je or­kai­tė­je 10–15 mi­nu­čių.

Ska­naus!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.