Su­muš­ti­niai su avo­ka­dais

Re­gi­nos MUS­NEC­KIE­NĖS nuo­tr.
Kel­miš­kė tau­to­dai­li­nin­kė Kor­ne­li­ja Lo­pe­tie­nė mėgs­ta mi­ni­ma­lis­ti­nius val­gių re­cep­tus, ku­riems ne­rei­kia daug pro­duk­tų ir kom­po­nen­tų.
"Šiau­lių kraš­to" skai­ty­to­jams ji siū­lo la­bai pa­pras­tų, bet svei­ka­tai nau­din­gų su­muš­ti­nių re­cep­tą.

Su­muš­ti­niai su avo­ka­dais

Su­muš­ti­niams rei­kės: 2 avo­ka­dų, sau­jos džio­vin­tų span­guo­lių, ke­lių rie­ku­čių juo­dos duo­nos su sėk­lo­mis.

Avo­ka­dus nu­lu­pa­me, iši­ma­me kau­liu­kus, su­tri­na­me. Į gau­tą ma­sę su­be­ria­me džio­vin­tas span­guo­les. Ge­rai su­mai­šo­me.

Duo­nos rie­ku­tes pa­da­li­ja­me į ke­tu­rias da­lis, kad išei­tų vie­no kąs­nio su­muš­ti­nu­kai. Už­te­pa­me avo­ka­dų ir span­guo­lių ma­se.

Pap­ras­ta, ska­nu ir svei­ka!

Ska­naus!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.