„Skruz­dė­ly­nas“ su su­tirš­tin­tu pie­nu

Lo­re­tos RIPS­KY­TĖS nuo­tr.
Lie­tu­vos ak­lų­jų ir silp­na­re­gių drau­gi­jos Jo­niš­kio ra­jo­no fi­lia­lo na­rė, Skaist­gi­ry­je gy­ve­nan­ti An­ge­lė PI­KIE­NĖ ga­mi­na pui­kaus sko­nio, bur­no­je tirps­tan­tį „skruz­dė­ly­ną“. Mo­te­ris jam ga­min­ti nau­do­ja vos ke­lis pro­duk­tus, į teš­lą iš­vis ne­de­da cuk­raus. Re­cep­tą siū­lo­me iš­mė­gin­ti ir „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams.

„Skruz­dė­ly­nas“ su su­tirš­tin­tu pie­nu

Skruz­dė­ly­no teš­lai rei­kės: 3 kiau­ši­nių, tru­pu­čio drus­kos ir mil­tų tiek, kad iš­min­ky­ta teš­la ne­lip­tų prie pirš­tų.

Teš­lą pa­lai­ko­me šal­dy­tu­ve bent pus­va­lan­dį. Ta­da plo­nai iš­ko­čio­ja­me ir su­pjaus­to­me juos­te­lė­mis. Tas juos­te­les dar pa­tam­po­me ir su­pjaus­to­me rom­be­liais. Jei no­ri­me, ga­li­me pa­da­ry­ti įpjo­vas ir per­ver­ti juos kaip ža­ga­rė­lius, bet „skruz­dė­ly­nui“ to ne­rei­kia, už­ten­ka tie­siog rom­bo for­mos la­pe­lių, ku­riuos ver­da­me alie­ju­je.

Glais­tui rei­kės: su­tirš­tin­to sal­daus pie­no in­de­lio ir juo­do ke­pi­niams skir­to šo­ko­la­do.

Su­tirš­tin­to sal­daus pie­no in­de­lį de­da­me į puo­dą su van­de­niu ir už­vi­rus pa­ver­da­me pus­va­lan­dį. Su­tirš­tin­tas pie­nas bus kaip ka­ra­me­lė. Ant lėkš­tės de­da­me teš­los la­pe­lius ir kli­juo­ja­me juos gau­tu glais­tu. Su­dė­ję vi­sus la­pe­lius už­pi­la­me tuo, kas li­ko.

Ta­da iš­tir­pi­na­me juo­dą­jį šo­ko­la­dą ir plo­na sro­ve­le ap­lais­to­me.

Ska­naus!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.