Ska­nu­sis varš­kės py­ra­gas

As­me­ni­nė nuo­tr.
Sai­da­na AREI­MIE­NĖ, Užim­tu­mo tar­ny­bos Pak­ruo­jo sky­riaus ve­dė­ja, ke­pa py­ra­gą, ku­ris ant sta­lo nie­ka­da il­gai neuž­si­bū­na. Jo re­cep­tu pa­kruo­jie­tė da­li­ja­si ir su "Šiau­lių kraš­to" skai­ty­to­jais.

Ska­nu­sis varš­kės py­ra­gas

Teš­lai rei­kės: 2 stik­li­nių mil­tų, 2 šaukš­tų ka­ka­vos, 1 šaukš­te­lio ke­pi­mo mil­te­lių, 1 kiau­ši­nio, 1 stik­li­nės cuk­raus (ga­li­ma ir ma­žiau), 200 gra­mų svies­to.

Įda­rui rei­kės: 600 gra­mų varš­kės, 1 in­de­lio kon­den­suo­to pie­no, 2 kiau­ši­nių.

Ga­mi­nant teš­lą, pir­miau­sia rei­kia iš­tir­pin­ti svies­tą, įmuš­ti kiau­ši­nius, su­pil­ti cuk­rų ir vis­ką ge­rai iš­mai­šy­ti, kol cuk­rus iš­tirps. Po to į ma­sę su­dė­ti li­ku­sius teš­lai skir­tus pro­duk­tus. Teš­lą pa­da­lin­ti į dvi da­lis ir įdė­ti į šal­dik­lį.

Su­ša­lu­sią vie­ną teš­los da­lį su­tar­kuo­ti į ke­pi­mo skar­dą, įklo­tą ke­pi­mo po­pie­riu­mi, ir kep­ti 15 mi­nu­čių 180 laips­nių tem­pe­ra­tū­ro­je.

Kol teš­la ke­pa, su­mai­šy­ti įda­rui skir­tus pro­duk­tus ir su­pil­ti įda­rą ant iš­kep­tos tar­kuo­tos teš­los. Vėl pa­kep­ti 5–7 mi­nu­tes.

Išė­mus py­ra­gą iš or­kai­tės, ant vir­šaus su­tar­kuo­ti ant­rą­ją li­ku­sią teš­los da­lį ir kep­ti dar 25–30 mi­nu­čių 180 laips­nių tem­pe­ra­tū­ro­je.

Iš­kep­tą py­ra­gą at­vė­sin­ti ir su­pjaus­ty­ti.

Ska­naus!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.