Sek­ma­die­nio om­le­tas

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų Pri­si­kė­li­mo apy­gar­dos 6-osios rink­ti­nės va­das ma­jo­ras Min­dau­gas STAT­KUS sek­ma­die­niais šei­mą pa­le­pi­na om­le­tu. Suk­tis vir­tu­vė­je va­das daug lai­ko ne­tu­ri: tar­ny­ba, pra­ty­bos, o kur dar vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo spe­cia­ly­bės ma­gist­ro stu­di­jos Šiau­lių uni­ver­si­te­te.

Rei­kės: 3 kiau­ši­nių, 3 šaukš­tų mil­tų, pu­sės stik­li­nės pie­no, tar­kuo­to fer­men­ti­nio sū­rio, drus­kos pa­gal sko­nį.

Įmuš­ti kiau­ši­nius, su­dė­ti mil­tus, su­pil­ti pie­ną, įtar­kuo­ti fer­men­ti­nį sū­rį, tru­pu­tė­lį pa­sū­dy­ti. Vis­ką su­plak­ti mik­se­riu ir kep­ti.

Sek­ma­die­nio om­le­tui, sa­ko M. Stat­kus, iš­skir­ti­nio sko­nio su­tei­kia sū­ris.

Ska­naus!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.