Sau­sai­niai "Pe­liu­kas"

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Dai­va VI­DU­GI­RIE­NĖ, Šiau­lių Pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro Pre­ky­bos ir vers­lo sky­riaus pro­fe­si­jos mo­ky­to­ja, siū­lo iš­si­kep­ti me­duo­li­nių sau­sai­nių "Pe­liu­kas".

Sau­sai­niai "Pe­liu­kas"

20–30 sau­sai­nių kie­tai tra­piai teš­lai rei­kės: 240 g mil­tų, 20 g ka­ka­vos, 105 g cuk­raus pud­ros, 150 g svies­to, 1 kiau­ši­nio (40 g), 1 g ke­pi­mo mil­te­lių, 1 g drus­kos, 4 g va­ni­li­nio cuk­raus.

Ita­liš­kam mo­ren­gui rei­kės: 100 g kiau­ši­nio bal­ty­mo, 300 g cuk­raus, 2 g cit­ri­nos rūgš­ties.

Už­mai­šo­ma kie­ta tra­pi teš­la. Kam­ba­rio tem­pe­ra­tū­ros svies­tas iš­su­ka­mas. Įde­da­ma per­si­jo­ta cuk­raus pud­ra, drus­ka, va­ni­li­nis cuk­rus – vis­kas pla­ka­ma iki pu­rios ma­sės. Įde­da­mas kiau­ši­nis – vis­kas iš­su­ka­ma. Pabaigoje su­de­da­mi per­si­jo­ti mil­tai (da­lis pa­lie­ka­ma sta­lo pa­bars­ty­mui), ka­ka­va, ke­pi­mo mil­te­liai – už­mai­šo­ma teš­la.

Teš­los pus­ga­mi­nis 10 mi­nu­čių pa­lai­ko­mas šal­dy­tu­ve. Iš teš­los iš­ko­čio­ja­mas sta­čia­kam­pio for­mos pus­ga­mi­nis (3-4 mm sto­rio). For­me­lėmis spau­džia­mi no­ri­mos for­mos sau­sai­niai de­da­mi į pa­ruoš­tą skar­dą. Ke­pa­ma apie 200 ° C tem­pe­ra­tū­ro­je. Atau­ši­na­ma.

Sau­sai­nių pus­ga­mi­niai (juos ga­li­ma su­kli­juo­ti su dže­mu ir po du) puo­šia­mi ita­liš­ku mo­ren­gu.

Ita­liš­kas mo­ren­gas. Cuk­rus su­mai­šo­mas su van­de­niu ir už­ver­da­mas iki 120°C. Tuo pa­čiu me­tu pla­ka­mi at­šal­dy­ti bal­ty­mai iki tvir­tų pu­tų. De­da­ma cit­ri­nos rūgš­te­lė. Į iš­plak­tus bal­ty­mus plo­na sro­ve­le pi­la­mas karš­tas si­ru­pas. Pla­ka­ma, kol kre­mas pra­vės­ta.

Kon­di­te­ri­niu mai­še­liu (su ly­giu ant­ga­liu) kre­mui su­tei­kia­ma pe­liu­ko for­ma. Pe­liu­kas pa­pil­do­mas au­sy­tė­mis, uo­de­gė­le, aky­tė­mis iš cuk­ri­nės ma­sės (ją ga­li­ma nu­da­žy­ti įvai­riais mais­ti­niais da­žais). Au­sy­tės ga­li bū­ti su­for­muo­tos ir iš mig­do­lų lakš­te­lių. Jei­gu no­ri­me, kad ga­mi­nu­kas bū­tų žais­min­ges­nis, ga­li­ma de­ko­ruo­ti įvai­riais dra­žė ka­ro­liu­kais.

Sau­sai­nu­kų dy­dį ga­li­ma re­gu­liuo­ti. Išei­na 20–30 vie­ne­tų.

Kū­ry­bos ir sėk­mės!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.