Pi­cos py­ra­gas

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Kris­ti­na ŠA­PY­TĖ, Šiau­lių tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro tu­riz­mo va­dy­bi­nin­kė, da­li­ja­si pi­cos py­ra­go re­cep­tu. "Ka­dan­gi te­ko pa­gy­ven­ti Ame­ri­ko­je, o ten pi­cos tik­rai la­bai ska­nios, o sto­ra­pa­dės sun­kiai įvei­kia­mos ir la­bai so­čios, pa­ban­džiau ir aš na­muo­se kep­ti sto­ra­pa­dę", – sa­ko Kris­ti­na.

Pi­cos py­ra­gas

Pi­cos pa­dui rei­kės: pu­sės pa­ke­lio švie­žių mie­lių, 6 šaukš­te­lių cuk­raus, 1 šaukš­te­lio drus­kos, 1 lit­ro drung­no van­dens (pi­ca bus pu­res­nė), 1 stik­li­nės pie­no, pu­sės stik­li­nės alie­jaus (aly­vuo­gių ska­niau­sias), mil­tų ga­li rei­kė­ti apie 1 ki­log­ra­mą.

Pi­cos kraš­tams ap­tep­ti: ke­lių čes­na­ko skil­te­lių, ket­vir­ta­da­lio stik­li­nės aly­vuo­gių alie­jaus.

Pi­cos prie­dams: tar­kuo­to sū­rio, svo­gū­nų, mėgs­ta­mos mė­sos, po­mi­do­rų ir ki­tų prie­dų – imp­ro­vi­zuo­ki­te pa­gal sa­vo sko­nį.

Pir­miau­sia rei­kia su­trin­ti mie­les su cuk­ru­mi, įber­ti drus­ką, po to su­pil­ti van­de­nį ir pie­ną, alie­jų. Vis­ką ge­rai iš­mai­šy­ti. Po tru­pu­tį pil­ti mil­tus (ge­riau­sia vie­na ran­ka pil­ti mil­tus, ki­ta leng­vai mai­šy­ti teš­lą).

Teš­la tu­ri bū­ti leng­vai min­ko­ma, ne­lip­ti prie ran­kų. Svar­bu ne­pa­dau­gin­ti mil­tų, ta­da teš­la tam­pa per daug kie­ta. Pa­ruoš­tą teš­lą rei­kia už­deng­ti au­dek­lu (ga­li­ma ir rankš­luos­čiu) ir pa­dė­ti šil­tai va­lan­dai ar dviem.

Kai teš­la iš­ky­la, lai­kas ją ties­ti į ke­pi­mo skar­dą. Ne­nau­do­ju nie­ko teš­lai iš­tam­py­ti, vis­ką da­rau ran­ko­mis.

Ke­pi­mo skar­dą iš­tep­ti svies­tu, pa­bars­ty­ti džiu­vė­sė­liais. Taip pa­das taps ru­das ir ne­pri­pils prie skar­dos. Į ją de­du pra­tam­py­tą teš­lą, skar­do­je iš­tam­pau iki pat kraš­tų. Jei at­ro­do, kad teš­los yra per daug, at­skir­ki­te ir kep­ki­te dar vie­ną pi­cą ar ban­de­les.

Jei ne­no­ri­te, kad lik­tų ne­su­val­gy­ti pi­cos kraš­tai, prieš ke­pi­mą į juos įvy­nio­ki­te sū­rio.

Pa­ruoš­tą pa­dą ga­li­te trum­pai ap­kep­ti or­kai­tė­je ir tik ta­da dė­ti prie­dus. Pa­ban­dy­ki­te ant pa­do pir­miau­sia dė­ti su­tar­kuo­tą sū­rį, ta­da su­pjaus­ty­tus svo­gū­nus (rau­do­nie­ji la­bai ge­rai at­ro­do ir yra švel­nes­nio sko­nio), mė­są pa­gal sko­nį, po­mi­do­rus ir t.t. Ir vėl skar­dą į or­kai­tę. Kep­ki­te apie 15 mi­nu­čių.

Ga­li­te tik­rin­ti, ar pi­cos pa­das iš­ke­pė, dan­tų krapš­tu­ku ar pan. Prieš iš­trauk­da­mi pi­cą, jos kraš­tus dar ap­tep­ki­te smul­kiai pjaus­ty­tų čes­na­kų ir aly­vuo­gių alie­jaus mi­ši­niu. Dar trum­pai pa­kep­ki­te. Kraš­tai tu­ri pa­ru­duo­ti.

Ska­naus!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.