Pae­li­ja

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.

Kur­šė­niš­kis Egi­di­jus LIAU­DANS­KAS, bend­ro­vės "Gus­to pre­ky­ba" ko­mer­ci­jos di­rek­to­rius, sa­vo gi­mi­nė­je gar­sė­ja, kaip pui­kus ku­li­na­ras. Jis da­li­ja­si pa­tie­ka­lo, ku­rį ga­mi­na šven­tėms, re­cep­tu.

"Tai is­pa­niš­kas pa­tie­ka­las "Pae­li­ja", ga­mi­na­mas iš jū­ros gė­ry­bių ar­ba mė­sos, ta­da bū­ti­nai tu­ri bū­ti triu­šie­nos, aš jį ir ga­mi­nu iš triu­šie­nos, nes au­gi­nu triu­šius", – sa­ko Egi­di­jus.

Pae­li­ja

Rei­kia: 800 g triu­šie­nos, 800 g ry­žių, 1 lit­ro sul­ti­nio, 600 g po­mi­do­rų, pa­pri­kos, pu­sės stik­li­nės pu­pų (imu šal­dy­tas, grei­čiau iš­ver­da), ge­ros sau­jos špa­ra­gi­nių pu­pe­lių (su ankš­ti­mis), ma­žo in­de­lio kon­ser­vuo­tų ku­ku­rū­zų ( maž­daug pu­sės stik­li­nės), po­ros gal­vų svo­gū­nų, čes­na­ko gal­vos, alie­jaus, šiek tiek bal­to vy­no, drus­kos, pi­pi­rų, ci­ber­žo­lės mil­te­lių ir šaf­ra­no (tai pa­grin­di­nis prie­sko­nis).

Pae­li­ja ga­mi­na­ma di­de­lė­je, gi­lio­je kep­tu­vė­je. Alie­ju­je pa­ke­pin­ti su­pjaus­ty­tos triu­šie­nos ga­ba­lus, kai ap­skrus su­dė­ti pus­žie­džiais su­pjaus­ty­tus svo­gū­nus, su­smul­kin­tą čes­na­ką, šiek tiek su mė­sa pa­ke­pin­ti ir su­pil­ti sul­ti­nį. Troš­kin­ti ant ma­žes­nės ug­nies, įpil­ti šiek tiek bal­to vy­no. Kai vy­nas iš­ga­ruo­ja, su­dė­ti su­pjaus­ty­tą juos­te­lė­mis pa­pri­ką, po kiek lai­ko – stam­biai su­pjaus­ty­tus po­mi­do­rus. Kai jie pa­si­troš­ki­na, su­ber­ti pu­pas, stam­biai su­pjaus­ty­tas špa­ra­gi­nes pu­pe­les.

Mė­sai su­minkš­tė­jus ir bai­giant dar­žo­vėms troš­kin­tis, su­ber­ti ku­ku­rū­zus ir prie­sko­nius, įdė­ti šiek tiek drus­kos (iš vi­so 40 mi­nu­čių troš­ki­nu mė­są su dar­žo­vė­mis).

Ta­da su­pil­ti ry­žius (tik prieš pra­dė­da­mi ga­min­ti, juos pa­mir­kom šal­tam van­de­ny­je, aš imu bas­ma­ti ry­žius, jie grei­čiau iš­ver­da). Su­bė­rus ry­žius, įpil­ti dar ko­kią stik­li­nę ver­dan­čio van­dens. Tik da­ta už­deng­ti dang­čiu ir ant silp­nos ug­nies vir­ti dar 20 mi­nu­čių. Po to iš­jung­ti ug­nį ir dar 10 mi­nu­čių pa­lai­ky­ti, ne­nu­den­gus dang­čio.

Pa­tie­ka­las ne tik ska­nus, bet la­bai spal­vin­gas: čia – ir gel­to­na, ža­lia, rau­do­na spal­vos.

Gra­žios Ko­vo 11-osios šven­tės, sma­gaus bend­ra­vi­mo!