Or­kai­tė­je kep­tas upė­ta­kis

As­me­ni­nė nuo­tr.

Mo­ni­ka BAL­ČI­KO­NY­TĖ, bu­vu­si šiau­lie­tė, gy­ve­nan­ti sos­ti­nė­je ir au­gi­nan­ti ma­žą duk­re­lę, da­li­ja­si sa­vo šei­mos mėgs­ta­mo žu­vies pa­tie­ka­lo re­cep­tu.

"Jis grei­tai pa­ruo­šia­mas ir mums la­bai pa­tin­ka, ypač kai rei­kia pa­ruoš­ti pie­tus, o mū­sų ma­žo­ji rei­ka­lau­ja dė­me­sio, tad šau­nu neužt­ruk­ti il­gai vir­tu­vė­je", – sa­ko Mo­ni­ka.

Or­kai­tė­je kep­tas upė­ta­kis

Pa­tie­ka­las, skir­tas 2–3 as­me­nims. Rei­kės: 2 vai­vo­rykš­ti­nių upė­ta­kių ar­ba vie­no upė­ta­kio apie 600 gra­mų, cit­ri­nos rie­ke­lių, svies­to, pro­van­so žo­le­lių.

Cit­ri­nos rie­ke­les dė­ti į žu­vies vi­dų (daž­niau­siai 3 rie­ke­lės į žu­vį tel­pa). Prie kiek­vie­nos cit­ri­nos rie­ke­lės dė­ti po ga­ba­liu­ką ne­sto­rai at­pjau­to svies­to ir vis­ką api­bars­ty­ti pro­van­so žo­le­lė­mis. Svar­bu žo­le­les vie­no­dai pa­bars­ty­ti per vi­są žu­vies vi­dų – maž­daug vie­no šaukš­te­lio žo­le­lių rei­kia vie­nam upė­ta­kiui.

Dė­ti upė­ta­kį į skar­dą, iš­klo­tą ke­pi­mo po­pie­riu­mi, ir kep­ti iki 200 laips­nių įkai­tin­to­je or­kai­tė­je su funk­ci­ja kai­ti­ni­mo iš vir­šaus ir apa­čios 20 mi­nu­čių.

Gar­ny­rui ren­ka­mės gri­kius ar­ba ry­žius. La­bai tin­ka ir sa­lo­tos.

Sa­lo­toms rei­kia: ge­rų dvie­jų sau­jų sul­te­nės la­pų, ket­vir­ta­da­lio pa­pri­kos, su­pjaus­ty­tos smul­kiais ku­be­liais, vie­nos skil­te­lės smul­kiai su­pjaus­ty­to čes­na­ko, ket­vir­ta­da­lio il­go agur­ko, šiau­de­liais ar­ba ku­be­liais pjaus­ty­to, 3 vie­ne­tų sau­lė­je džio­vin­tų po­mi­do­rų, su­pjaus­ty­tų plo­no­mis juos­te­lė­mis. Vis­ką pa­šlaks­ty­ki­te cit­ri­nos sul­ti­mis, aly­vuo­gių alie­ju­mi ir šiek tiek įber­ki­te drus­kos.

Ska­naus!