Mo­liū­gų gar­du­mė­lis žie­mai

Ži­vi­lės KA­VA­LIAUS­KAI­TĖS nuo­tr.
Mo­ni­ka STA­SIU­LIE­NĖ, dvie­jų ma­žy­lių ma­ma ir ne­di­de­lį vers­lą tu­rin­ti jau­na mo­te­ris iš Že­mai­ti­jos, da­li­ja­si sa­vo re­cep­tu. Mo­ni­ka sa­ko, jog šiuo me­tu jos šei­mos na­muo­se sa­vait­ga­liais ka­ra­liau­ja mo­liū­gų py­ra­gai. Mat, per va­sa­rą dar­že ši dar­žo­vė už­de­rė­jo itin gau­siai. Iš mo­liū­gų ji ruo­šia ir ki­tus ska­nės­tus. Siū­lo iš­ban­dy­ti vie­no iš to­kių gar­du­my­nų, tin­kan­čių ir žie­mos at­sar­goms, re­cep­tą.

Mo­liū­gų gar­du­mė­lis žie­mai

Rei­kės: 1,5 kg mo­liū­go, lit­ro van­dens, 500 g cuk­raus, 231 g apel­si­nų že­lė (3 pa­ke­lių), 2 šaukš­te­lių cit­ri­nos rūgš­ties, šaukš­te­lio va­ni­li­nio cuk­raus bei šiek tiek sva­rai­nių.

Pa­si­ruo­šę rei­ka­lin­gus pro­duk­tus, van­de­nį už­ver­da­me su cit­ri­nos rūgš­te­le ir at­vė­si­na­me. Ta­da už­pi­la­me jį ant ga­ba­liu­kais pjaus­ty­tų mo­liū­gų ir pa­lie­ka­me pa­rai sto­vė­ti šal­tai.

Po to mo­liū­gus iš­grie­bia­me. Į skys­tį su­pi­la­me cuk­rų, va­ni­li­nį cuk­rų ir už­kai­čia­me puo­de. Kai si­ru­pas už­ver­da, su­be­ria­me mo­liū­gus ir pa­ver­da­me 10 mi­nu­čių. Iš­jun­gę vi­ryk­lę, su­be­ria­me apel­si­nų že­lė. Ge­rai iš­mai­šo­me, kad iš­tirp­tų.

Gau­tą ma­sę pi­la­me į šva­riai iš­plau­tus ir iš­kai­tin­tus stik­lai­niu­kus, san­da­riai už­su­ka­me ir pa­de­da­me vė­siai.

Ska­naus!

Komentarai

Vaciukas    Pir, 2019-11-11 / 10:13
Vien cukrus ir jokios naudos organizmui. Reiktų valgyti kuo mažiau tokių "skanumėlių", kuriuose tokie kalnai cukraus.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.