Mo­liū­gi­niai kek­siu­kai

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.

Nau­jo­sios Ak­me­nės "Sau­lė­te­kio" pro­gim­na­zi­jos pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­ja Rū­ta ZA­VEC­KIE­NĖ, prieš sa­vai­tę pel­niu­si Ak­me­nės ra­jo­no "Me­tų mo­ky­to­jo" no­mi­na­ci­ją, siū­lo, kaip mo­liū­gą pa­nau­do­ti ska­nės­tui.

Rū­ta me­na kaip pir­mą kar­tą na­muo­se iš­vir­ta sriu­ba sū­nums su­kė­lė šo­ką – at­ro­dė, kad nie­ko ne­ska­niau ne­bu­vo val­gę. Tuo­met ma­ma pra­dė­jo paieš­kas, kaip iš­vaiz­dų­jį mo­liū­gą pa­vers­ti gar­džiu. Ir at­ra­do to­kį ska­nės­tą, ku­rio ant sta­lo grei­tai ne­lie­ka.

Mo­liū­gi­niai kek­siu­kai

Iš­kep­ti mo­liū­gi­niai kek­siu­kai yra sa­vi­to sko­nio, sals­vaus mo­liū­gi­nio sal­du­mo ne­si­jau­čia.

"Nes prieš ruo­šiant šiuos kek­siu­kus, pir­miau pa­si­ga­mi­nu mo­liū­gų piu­rė: ga­ba­liu­kais su­pjaus­ty­tą mo­liū­gą ge­rai ap­ke­pu or­kai­tė­je, o pa­skui plak­tu­vu su­pla­ku", – da­li­ja­si ku­li­na­ri­ne su­bti­ly­be Rū­ta.

Rei­kia: 1,5 puo­de­lio mil­tų, ¾ puo­de­lio cuk­raus, 2 ar­ba­ti­nių šaukš­te­lių ke­pi­mo mil­te­lių, žiups­ne­lio drus­kos,1 puo­de­lio mo­liū­gų piu­rė 2 di­de­lių kiau­ši­nių, 0,5 puo­de­lio sau­lėg­rą­žų alie­jaus, 125 gra­mų lie­so na­tū­ra­laus jo­gur­to, juo­do­jo šo­ko­la­do, šal­dy­tų uo­gų (avie­čių, ši­lauo­gių ar ki­to­kių).

Kol kais­ta or­kai­tė iki 200 laips­nių tem­pe­ra­tū­ros, pa­ruo­šia­ma teš­la.

Du­be­ny­je su­mai­šo­ma 1,5 puo­de­lio mil­tų, ¾ puo­de­lio cuk­raus, 2 ar­ba­ti­niai šaukš­te­liai ke­pi­mo mil­te­lių, žiups­ne­lis drus­kos.

Ki­ta­me du­be­ny­je iš­pla­ka­mi 1 puo­de­lis mo­liū­gų piu­rė, 2 di­de­li kiau­ši­niai, 0,5 puo­de­lio sau­lėg­rą­žų alie­jaus, 125 gra­mų lie­so na­tū­ra­laus jo­gur­to.

Pas­kui abie­jų du­be­nų tu­ri­nys su­mai­šo­mas vie­na­me du­be­ny­je. Gau­ta skys­ta teš­la su­pils­to­ma į kek­siu­kų for­mas. Ant vir­šaus už­de­da­ma po juo­do šo­ko­la­do ga­ba­liu­ką, šal­dy­tų rūgš­tes­nių uo­gų (avie­tės, ši­lauo­gės).

Kep­ti 20–25 mi­nu­tes.

Šil­ti kek­siu­kai la­bai ska­nūs. Tad ma­mos re­ko­men­da­ci­jos val­gy­ti at­vė­sin­tus šei­mo­je nie­kas ne­si­lai­ko.

Rū­tos pra­kti­nis pa­ta­ri­mas – pa­si­da­ry­ti dau­giau mo­liū­gų piu­rė ir jos už­šal­dy­ti ki­tiems kar­tams. Iš tos piu­rė tin­ka vir­ti ir mo­liū­gų sriu­bą.

Ska­naus.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.