Mas­kar­po­nės py­ra­gas su aguo­no­mis

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Gied­rė JUO­ZA­PAI­TIE­NĖ, Šiau­lių apy­lin­kės teis­mo Šiau­lių rū­mų po­sė­džių sek­re­to­rė, yra pui­ki šei­mi­nin­kė. Ko­le­gos ne kar­tą yra ra­ga­vę jos tor­tų, py­ra­gų. Su "Šiau­lių kraš­to" skai­ty­to­jais ji da­li­ja­si re­cep­tu py­ra­go, ku­ris pa­tiks ne­mėgs­tan­tiems sal­džiai. Jis gur­ma­niš­kas ir su­bti­laus sko­nio.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

 

Pag­rin­dui rei­kės: 150 g sau­sai­nių (tin­ka ma­žiau sal­dūs "Ar­ba­ti­niai", "Gai­de­lis" ), 70 gra­mų svies­to.

Pir­mam sluoks­niui: 150 g aguo­nų, 1 šaukš­to cuk­raus, 2 kiau­ši­nių, 50 g svies­to, 2 šaukš­tų mil­tų.

Ant­ram sluoks­niui: 250 g mas­kar­po­nės sū­rio, 250 g kre­mi­nės varš­kės, 3 šaukš­tų kon­den­suo­to pie­no (sal­din­to), 3 kiau­ši­nių, 1 šaukš­to cit­ri­nos sul­čių. Vi­sus šio sū­rio ma­sės sluoks­nio pro­duk­tus ir kiau­ši­nius bent po­rą va­lan­dų iki ke­pi­mo iši­mu iš šal­dy­tu­vo (tu­ri bū­ti kam­ba­rio tem­pe­ra­tū­ros).

Pir­miau­sia aguo­nas už­pi­lu ver­dan­čiu van­de­niu ir pa­lie­ku pa­sto­vė­ti bent 3–4 va­lan­das. Dar ge­riau iš va­ka­ro už­pil­ti ir pa­lik­ti brink­ti per nak­tį. Ta­da ge­rai nu­sun­kiu ir smul­ki­nu smul­kin­tu­vu, kol ma­sė stip­riai pa­švie­sė­ja (tiks ir mės­ma­lė).

Pag­rin­dui sau­sai­nius su­tru­pi­nu iki smul­kių tru­pi­nu­kų, su­mai­šau su tir­pin­tu svies­tu. Tor­to for­mos at­se­ga­mais kraš­tais (nau­do­ju 21 cm skers­mens) dug­ną iš­klo­ju ke­pi­mo po­pie­riu­mi ir su­be­riu sau­sai­nių tru­pi­nius. Ge­rai pa­spau­džiu ran­ko­mis, kad gau­tų­si pa­grin­das. Šau­nu į iki 190 laips­nių įkai­tin­tą or­kai­tę ir ke­pu apie 10 min. Jei no­ri­te minkš­tes­nio pa­grin­do, pa­kaks ir 5 mi­nu­čių.

Su­mal­tas aguo­nas iš­mai­šau su tir­pin­tu svies­tu, mil­tais, cuk­ru­mi bei kiau­ši­niais iki vien­ti­sos ma­sės.

Mas­kar­po­nės sū­rį šaukš­tu iš­su­ku su kre­mi­ne varš­ke, kon­den­suo­tu pie­nu ir cit­ri­nos sul­ti­mis iki vien­ti­sos kon­sis­ten­ci­jos. Šis py­ra­gas – ne sma­li­žiams, to­dėl, jei mėgs­ta­te sal­džiau, kon­den­suo­to pie­no ga­li­te dė­ti dar šaukš­tą ki­tą. Po vie­ną įmu­šu kiau­ši­nius ir ge­rai iš­mai­šau po kiek­vie­no. Mai­šau tik (!) šaukš­tu, tuo­met ma­sė bū­na vien­ti­sa. Pla­kant plak­tu­vu ga­li pa­tek­ti per daug oro ir py­ra­go vir­šus ke­pant su­ski­li­nės.

Per py­ra­go for­mos vi­di­nes sie­ne­les per­brau­kiu su ga­ba­lė­liu svies­to. Ant sau­sai­nių pa­grin­do de­du aguo­nų ma­sę, iš­ly­gi­nu ir ant jos at­sar­giai už­pi­lu mas­kar­po­nės ma­sę.

Šau­nu į or­kai­tę, su­ma­ži­nu tem­pe­ra­tū­rą iki 160 laips­nių, ke­pu apie va­lan­dą iki mas­kar­po­nės ma­sė bus tvir­ta šo­nuo­se. Cent­re py­ra­gas ga­li dar šiek tiek liū­liuo­ti (vės­da­mas su­stings). Pra­ve­riu or­kai­tės du­re­les ir lei­džiu py­ra­gui or­kai­tė­je pa­ma­žu at­vės­ti. Po to de­du į šal­dy­tu­vą 4–5 va­lan­doms. Jei pa­lik­si­te per nak­tį, bus tik ska­nes­nis. Pa­puo­ši­mui tiks ši­lauo­gės, ger­vuo­gės, span­guo­lės, mė­tos la­pe­lis.

Ska­naus!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.