Man­da­ri­nų py­ra­gas

Lai­mos AGA­NAUS­KIE­NĖS nuo­tr.
Dai­va RUT­KE­VI­ČIE­NĖ, Pak­ruo­jo sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nės rū­py­bos sky­riaus ve­dė­ja, kol par­duo­tu­vės už­vers­tos man­da­ri­nais, siū­lo iš­si­kep­ti pa­pras­tą, bet ne­pap­ras­to sko­nio drėg­ną ir aro­ma­ti­zuo­tą py­ra­gą, ku­ris itin po­pu­lia­rus Aust­ri­jo­je.

Jam rei­kės: 500 gra­mų man­da­ri­nų (nuo 4 iki 6, pri­klau­so­mai nuo dy­džio), 6 di­de­lių kiau­ši­nių, 1 ar­ba­ti­nio šaukš­te­lio va­ni­lės ekst­rak­to, 200 gra­mų cuk­raus, 1 šaukš­te­lio ke­pi­mo mil­te­lių, ket­vir­ta­da­lio šaukš­te­lio drus­kos, 250 gra­mų mal­tų mig­do­lų.

Man­da­ri­nus nu­plau­ki­te, su­dė­ki­te į puo­dą, už­pil­ki­te šal­tu van­de­niu ir vir­ki­te ant vi­du­ti­nės ug­nies 2 va­lan­das. Iš­vi­ru­sius išim­ki­te, pil­nai at­vė­sin­ki­te, per­pjau­ki­te į ke­tu­rias da­lis, išim­ki­te sėk­las ir su­dė­ki­te į smul­kin­tu­vą. Sus­mul­kin­ki­te.

Į gau­tą ma­sę įmuš­ki­te kiau­ši­nius ir įpil­ki­te va­ni­lės esen­ci­jos. Vis­ką ge­rai iš­pla­ki­te.

Ki­ta­me du­be­ny­je su­mai­šy­ki­te mal­tus mig­do­lus, ke­pi­mo mil­te­lius, drus­ką ir cuk­rų – iš­mai­šy­ki­te.

Į mig­do­lų ma­sę su­pil­ki­te man­da­ri­nų ma­sę ir ge­rai iš­mai­šy­ki­te. Gau­tą tu­ri­nį su­pil­ki­te į rie­ba­lais pa­tep­tą ke­pi­mo skar­dą (įties­ki­te ke­pi­mo po­pie­rių prieš tep­da­mi skar­dą rie­ba­lais, taip bus leng­viau išim­ti py­ra­gą).

Pa­šau­ki­te į 180 laips­nių įkai­tin­tą or­kai­tę ir kep­ki­te apie 45 mi­nu­tes. Ska­naus!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.