Ma­ri­nuo­ti agur­kai

Lai­mos AGA­NAUS­KIE­NĖS nuo­tr.
Pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­ja Lai­ma LAI­ŠEV­CE­VIE­NĖ žie­mai pri­ga­mi­na įvai­riau­sių ska­nu­my­nų. Kon­ser­va­vi­mo se­zo­nui pra­si­dė­jus, po­rą re­cep­tų ji siū­lo ir "Šiau­lių kraš­to" skai­ty­to­jams.

Ma­ri­nuo­ti agur­kai

Į 3 lit­rų (ar ki­tos no­ri­mos tal­pos) stik­lai­nį su­dė­ti prie­sko­nius: čes­na­ko, lau­ro la­pų, kve­pian­čių­jų pi­pi­rų, 0,5 stam­biai su­pjaus­ty­tos sal­džiosios pa­pri­kos, 1/4 či­li pi­pi­ro, kra­pų.

Su­dė­ti nu­plau­tus agur­kus. Už­pil­ti ver­dan­čiu van­de­niu, pa­lai­ky­ti pri­deng­tus. Van­de­nį nu­pil­ti ir, už­py­lus ma­ri­na­tu, už­suk­ti.

Ma­ri­na­tui rei­kės 9 stik­li­nių van­dens, 2 stik­li­nių cuk­raus (ga­li­ma ma­žiau), 2 šaukš­tų drus­kos, 2 stik­li­nių ac­to.

Nuos­ta­bio­ji ma­ri­nuo­ta pa­pri­ka

Rei­kės 2 ki­log­ra­mų stam­biai pjaus­ty­tos pa­pri­kos.

Iš­vir­ti ma­ri­na­tą iš 5 stik­li­nių van­dens, 1,5 stik­li­nės cuk­raus, 1 šaukš­to drus­kos, 1 šaukš­to me­daus, 2 šaukš­tų alie­jaus, 1 skil­te­lės čes­na­ko, 1 stik­li­nės ac­to (jį įpil­ti vė­liau).

Ma­ri­na­te apie 3-5 mi­nu­tes ap­vir­ti pjaus­ty­tą pa­pri­ką, ją iš­grieb­ti ir su­dė­ti į stik­lai­nius. Į ma­ri­na­tą su­pil­ti ac­tą, už­vi­rin­ti, už­pil­ti ant pa­pri­kų, stik­lai­nius už­suk­ti.

Ska­naus!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.