Ma­ka­ro­nų miš­rai­nė

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.

Ak­me­nės ra­jo­no Pa­pi­lės se­niū­no pa­va­duo­to­ja Bi­ru­tė UN­GEI­TIE­NĖ siū­lo kaip iš­vir­ti so­tų pa­tie­ka­lą neil­gai teuž­gaiš­tant.

Ma­ka­ro­nų miš­rai­nė

Rei­kia: pa­ke­lio ma­ka­ro­nų (400 gra­mų), 300–400 gra­mų kum­pe­lio, 3–4 kiau­ši­nių, in­de­lio ža­lių žir­ne­lių, po tru­pu­tį agur­kų, po­mi­do­rų, prie­sko­ni­nių ža­lu­my­nų, drus­kos, pi­pi­rų, ma­jo­ne­zo.

Ma­ka­ro­nai tu­rė­tų bū­ti kuo ma­žes­ni, pa­vyz­džiui, kriauk­le­lių for­mos. Vir­ti iki de­šim­ties mi­nu­čių, ste­bint, kad ne­per­vir­tų. Su­vers­ti į kiau­ra­sam­tį ir per­pil­ti šal­tu van­de­niu – tam, kad ne­su­kib­tų.

Į at­vė­sin­tus ma­ka­ro­nus su­dė­ti smul­kiai pjaus­ty­tą rū­ky­tą kum­pe­lį, taip pat su­pjaus­ty­tus kiau­ši­nius, su­ber­ti žir­ne­lius. Įber­ti drus­ke­lės, pi­pi­riu­kų. Ga­li­ma pri­dė­ti po tru­pu­tį agur­kų, po­mi­do­rų, prie­sko­ni­nių ža­lu­my­nų. Vir­šum pri­dė­ti ma­jo­ne­zo ir vis­ką ge­rai iš­mai­šy­ti.

Ska­naus!