Lai­mos mie­li­nės ban­de­lės

As­me­ni­nė nuo­tr.

Šiau­lie­tė tau­to­dai­li­nin­kė Lai­ma KEL­ME­LIE­NĖ, Lie­tu­vos tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos Šiau­lių bend­ri­jos pir­mi­nin­kė, mėgs­ta kep­ti py­ra­gus, ban­de­les. Da­li­ja­si, jog da­bar jai yra "ban­de­lių se­zo­nas".

"Ban­de­les ke­pė a. a. Ma­ma mū­sų šei­mos na­riams ir sve­čiams, šven­čių pro­ga ar kas­die­ny­bė­je. Da­bar tą tra­di­ci­ją pe­rė­miau aš, – sa­ko po­nia Lai­ma.– Ke­pi­mas, tai sa­vo­tiš­ka me­di­ta­ci­ja, o dar ir ki­tiems su­tei­ki ma­lo­nu­mą pa­ska­nau­ti švie­žių ban­de­lių. Gar­džiau­sios tik iš or­kai­tės iš­trauk­tos, dar karš­tos, ga­ruo­jan­čios, kve­pian­čios."

Lai­mos mie­li­nės ban­de­lės

Ma­no ban­de­lių re­cep­tas la­bai pa­pras­tas, teš­la la­bai ge­rai ky­la, au­ga, di­dė­ja....kil­di­nu du ar­ba tris kar­tus.

Teš­lai rei­kia: 500 gra­mų mil­tų, 250 mi­li­lit­rų ( puo­de­lio) šil­to pie­no, 1 kiau­ši­nio, 3 šaukš­tų cuk­raus, žiups­ne­lis drus­kos, 100 gra­mų iš­tirp­dy­to svies­to, 25 gra­mų mie­lių (1/4 pa­ke­lio iš 100 g)

Di­des­nia­me du­be­ny­je su­smul­kin­ti mie­les, už­pil­ti šil­tu pie­nu, tirp­dy­tu svies­tu, cuk­ru­mi, drus­ka, įmuš­ti kiau­ši­nį ir vis­ką ge­rai iš­plak­ti elekt­ri­niu pla­kik­liu, kol pa­si­ro­do pu­tos.

Į tu­ri­mą mi­ši­nį su­pil­ti per­si­jo­tus mil­tus ir leng­vai iš­mai­šy­ti men­te­le (teš­la lip­ni, minkš­ta), ant vir­šaus už­bars­ty­ti mil­tų. Pa­ruoš­tą teš­lą pa­lie­ka­me "šil­tai aug­ti" virš karš­to van­dens du­bens, už­klo­ję šva­riu rankš­luos­čiu.

Po 35–45 mi­nu­čių teš­la jau "užau­gu­si" virš du­bens, ją leng­vai ran­ko­mis iš­min­ko­me ir dar pa­lie­ka­me pa­kil­ti 45–60 mi­nu­čių. Teš­lai pa­ki­lus virš du­bens kraš­tų, ją per­min­ko­me (pa­si­mil­ta­vę ran­kas, jei rei­kia, ir teš­lą). Teš­la tu­rė­tų bū­ti minkš­ta, šil­ta, ma­lo­ni, švel­ni.

Ima­me vie­ną da­lį teš­los (teš­lą pa­si­da­li­na­me į ke­le­tą da­lių), de­da­me ant len­tos, ko­čio­ja­me ir for­muo­ja­me ban­de­les su no­ri­mu įda­ru.

Ma­no ban­de­lės su la­ši­nu­kais bū­na ra­ge­lio for­mos, su varš­ke ir ra­zi­no­mis – ap­va­lios, su obuo­liu­kais – su­suk­tos "srai­gy­tės" – fan­ta­zi­ja ne­tu­ri ri­bų.

Įda­ras iš la­ši­nu­kų: rū­ky­tus la­ši­nu­kus smul­kiai su­pjaus­ty­ti, pa­kai­tin­ti leng­vai (ne­bū­ti­na), pa­ska­nin­ti kva­piai­siais pi­pi­rais. Svo­gū­nų ne­de­du.

Varš­kės ir ra­zi­nų įda­ras: ra­zi­nas nu­pli­ky­ti ver­dan­čiu van­de­niu, nu­džio­vin­ti, dė­ti į iš­trin­tą varš­kę.

Obuo­liu­kų įda­ras: nu­lup­ti, išim­ti sėk­las, su­pjaus­ty­ti skil­te­lė­mis ar ga­ba­liu­kais.

Ban­de­les de­du į ke­pi­mo po­pie­riu­mi iš­klo­tą skar­dą, dar tru­pu­tį pa­kil­di­nu, pa­te­pu iš­plak­tu kiau­ši­niu, pa­bars­tau li­nų sėk­lo­mis ar­ba ci­na­mo­nu, cuk­ru­mi, ka­po­tais rie­šu­tais ar kt. prie­dais, kam ko­kie tin­ka ir pa­tin­ka.

Ska­naus!