Kon­den­suo­to pie­no kek­siu­kai

Lai­mos AGA­NAUS­KIE­NĖS nuo­tr.
Il­ma GE­LE­ŽĖ­LIE­NĖ, Pak­ruo­jo ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cent­ro Glo­bos cent­ro so­cia­li­nė dar­buo­to­ja, sa­vait­ga­liui siū­lo iš­si­kep­ti jos šei­mos mėgs­ta­mo gar­du­my­no – kek­siu­kų.

Kon­den­suo­to pie­no kek­siu­kai

Jiems rei­kės: 200 gra­mų minkš­to svies­to, 200 gra­mų mil­tų, 1 šaukš­te­lio ke­pi­mo mil­te­lių, 100 gra­mų cuk­raus pud­ros, 1 šaukš­te­lio va­ni­li­nio cuk­raus, 1/3 šaukš­te­lio drus­kos, 1 in­de­lio kon­den­suo­to sal­din­to pie­no, 3 di­de­lių kiau­ši­nių.

Iš pra­džių svies­tą rei­kia iš­suk­ti su cuk­raus pud­ra, va­ni­li­niu cuk­ru­mi ir drus­ka, su­pil­ti kon­den­suo­tą pie­ną ir ma­sę iš­plak­ti iki pu­ru­mo.

Tuo­met mil­tus su­mai­šy­ti su ke­pi­mo mil­te­liais, juos per­si­jo­ti ir su­pil­ti į svies­to ir kon­den­suo­to pie­no ma­sę. Iš­mai­šy­ti. Ta­da su­muš­ti kiau­ši­nius ir vėl iš­plak­ti ma­sę iki pu­ru­mo.

Ją su­pils­ty­ti į kek­siu­kų for­me­les ar­ba kek­so for­mą (jei­gu no­rė­tu­mė­te kep­ti vie­ną di­des­nį kek­są) ir kep­ti iki 170 laips­nių tem­pe­ra­tū­ros įkai­tin­to­je or­kai­tė­je maž­daug 20 mi­nu­čių (kek­sui pri­reik­tų maž­daug 60 mi­nu­čių).

Pa­tie­ki­te ir mė­gau­ki­tės!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.