Kitokie ce­pe­li­nai

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Ma­ri­ja MA­ŠA­NAUS­KIE­NĖ, iš Ak­me­nės ra­jo­no ki­lu­si Vil­niaus Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus pro­gim­na­zi­jos eti­kos mo­ky­to­ja, lin­ku­si, kaip pa­ti sa­ko, "chal­tū­rin­ti" vir­tu­vė­je, kad ne­gaiš­tų lai­ko ir pa­ruoš­tų ska­nių val­gių. Pa­gal to­kiu bū­du pa­to­bu­lin­tą re­cep­tą iš­ver­da ce­pe­li­nus.

Teš­lai reikia: 400 gra­mų pa­ke­lio mi­ši­nio tra­di­ci­niams ce­pe­li­nams, iki 20 vi­du­ti­nio di­du­mo bul­vių.

Įda­rui reikia: 300–500 gra­mų mė­sos, 50 gra­mų svies­to, 2–3 svo­gū­nų, po tru­pu­tį pi­pi­rų, drus­kos.

Bul­ves nu­skus­ti ir su­tar­kuo­ti. Tar­kius trum­pai nu­var­vin­ti kiau­ra­sam­ty­je ir su­pil­ti į puo­dą. Įber­ti mi­ši­nį iš pa­ke­lio ir ge­rai iš­mai­šy­ti, leis­ti teš­lai iš­brink­ti 2–3 mi­nu­tes.

Mė­są su­mal­ti. Kep­tu­vė­je pa­ly­dy­ti svies­tą, pa­ke­pin­ti svo­gū­nus, su­dė­ti į mė­są, įber­ti pi­pi­rų, drus­kos.

Iš gau­tos bul­vių ma­sės su­for­muo­ti no­ri­mos for­mos ir dy­džio ce­pe­li­nus su įda­ru.

Vir­ti nuo 15 iki 20 mi­nu­čių pa­sū­dy­ta­me van­de­ny­je.

Ska­naus.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.