Grikių plokštainis arba grikinė "boba"

Lo­re­tos RIPS­KY­TĖS nuo­tr.
Mer­giū­nų kai­me (Jo­niš­kio ra­jo­nas) ūki­nin­kau­jan­tis ir bi­ti­nin­kau­jan­tis Bro­nius KU­KĖ į ka­lė­di­nį pre­ky­me­tį Jo­niš­ky­je at­ve­žė šiam kraš­tui ne­tra­di­ci­nį ga­mi­nį – gri­ki­nę "bo­bą" ar­ba gri­kių plokš­tai­nį, ku­rį iš­ke­pė iš sa­vo eko­lo­giš­kai užau­gin­tų gri­kių. Re­cep­tą siū­lo­me "Šiau­lių kraš­to" skai­ty­to­jams.

Ke­pi­niui rei­kės: 0,5 lit­ro rau­gin­to pie­no, 250 gra­mų gri­kių mil­tų, 100–150 gra­mų rū­ky­tų la­ši­nu­kų ar­ba rū­ky­tos šo­ni­nės, 0,5 šaukš­te­lio so­dos, vi­du­ti­nio dy­džio svo­gū­no gal­vos, 2–3 kiau­ši­nių, drus­kos, mal­tų pi­pi­rų ir lau­ro la­pų.

Į rau­gin­tą pie­ną be­ria­me so­dą ir ge­rai iš­pla­ka­me. La­ši­nu­kus ir svo­gū­ną smul­kiai su­pjaus­to­me ir iki ru­du­mo pa­ke­pi­na­me. Į rūg­pie­nį su nu­ge­sin­ta so­da mu­ša­me kiau­ši­nius, be­ria­me mil­tus, pa­ke­pin­tus la­ši­nu­kus su svo­gū­nais, prie­sko­nius. Vis­ką ge­rai iki vien­ti­sos ma­sės iš­mai­šo­me.

Ke­pa­me ke­pi­mo po­pie­riu­mi iš­klo­ta­me in­de iki 180 laips­nių tem­pe­ra­tū­ros įkai­tin­to­je or­kai­tė­je 40–45 mi­nu­tes, kol pa­ru­duo­ja. Val­go­me karš­tą su svies­tu ar grie­ti­ne pa­gal sko­nį. Tin­ka val­gy­ti ir at­šal­dy­tą.

Bro­nius Ku­kė sa­ko, kad į šį ga­mi­nį dar la­bai tik­tų įdė­ti džio­vin­tų smul­kin­tų ba­ra­vy­kų ar ki­tų gry­bų.

Ska­naus!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.