Grei­ta sriu­ba

Re­dak­ci­jos nuo­tr.
Gied­rius BA­RA­NAUS­KAS, "Šiau­lių kraš­to" fo­tog­ra­fas, da­li­ja­si re­cep­tu, kaip grei­tai iš­si­vir­ti ska­nios sriu­bos. Pats ne­tu­ri lai­ko il­gai su­ktis vir­tu­vė­je, o api­bū­din­da­mas sa­vo sriu­bą sa­ko: "Ji ba­lan­dė­lių sko­nio".

Grei­ta sriu­ba

Sriu­bos tu­ri bū­ti daug. Imu di­de­lį puo­dą ir iš kar­to de­du smul­kiai su­pjaus­ty­tas dar­žo­ves.

Rei­kės: pu­sės vi­du­ti­nio dy­džio ko­pūs­to gal­vos, 2 vi­du­ti­nio dy­džio mor­kų, 1 di­des­nio svo­gū­no, 5 bul­vių (bul­ves su­pjaus­tau smul­kes­niais ga­ba­liu­kais, kad iš­vir­tų vie­nu me­tu su ko­pūs­tais).

Ant dar­žo­vių pir­miau­sia be­riu drus­kos ko­kį šaukš­tą (drus­kos ne­pa­dau­gin­ki­te, nes rei­kės dar dė­ti deš­re­lių, ku­rios sū­ro­kos), įbe­riu mal­tų juo­dų­jų pi­pi­riu­kų (dė­ki­te pa­gal sa­vo sko­nį ir fan­ta­zi­ją).

Vis­ką ge­rai per­mai­šau ir tik ta­da pi­lu van­dens. Van­dens rei­kia tiek, kad tik ap­sem­tų dar­žo­ves. Kai van­duo už­ver­da, įde­du ga­ba­liu­ką svies­to. Dar­žo­vės tu­ri šu­tin­tis, bet ne­suir­ti. Ver­du apie 15 mi­nu­čių (iš pra­džių ant kait­res­nės ug­nies, o kai van­duo už­ver­da, ug­nį su­ma­ži­nu).

Kai bul­vės, įbe­dus pei­lį, ima skil­ti, įme­tu su­pjaus­ty­tas 6 me­džio­to­jų deš­re­les, ko­kią mi­nu­tę pa­ver­du ir sriu­ba baig­ta.

Į lėkš­tę de­du ge­rą šaukš­tą grie­ti­nės, pi­lu sriu­bos – pa­kvim­pa kaip ba­lan­dė­liai. Jei­gu vie­toj deš­re­lių dė­si­te vir­ti fri­ka­de­les, tai bus tik­ra "iš­si­lei­du­sių ba­lan­dė­lių" sriu­ba.

Karš­ta, tirš­ta ko­pūs­tų sriu­ba vė­sų ru­de­nį ir su­šil­do, ir ska­nu val­gy­ti.

Ge­ro ape­ti­to!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.