Gai­vus tor­tas

As­me­ni­nė nuo­tr.
Jo­niš­kie­tė Vi­li­ja MA­TI­JŪ­NIE­NĖ – dip­lo­muo­ta kon­di­te­rė. Mais­to ga­mi­ni­mas da­bar – ak­ty­vios mo­ters po­mė­gis. "Šiau­lių kraš­to" skai­ty­to­jams po­nia Vi­li­ja siū­lo pa­si­ga­min­ti vai­si­nį gai­vų tor­tą su že­lė ga­ba­liu­kais ir kon­ser­vuo­tais per­si­kais. Šį fir­mi­nį re­cep­tą jo­niš­kie­tė va­di­na iš­ras­tu dvi­ra­čiu: "Nie­ko ne­be­rei­kia iš­ra­di­nė­ti – tik ga­min­ti!"

Gai­vus tor­tas

Bisk­vi­tui rei­kės: 4 kiau­ši­nių, 120 gra­mų cuk­raus, 1 šaukš­te­lio va­ni­li­nio cuk­raus, 120 gra­mų mil­tų, 1 šaukš­te­lio ke­pi­mo mil­te­lių.

Per­te­pi­mui rei­kės: 1 pa­ke­lio (pa­si­rink­ti mė­gsta­mą sko­nį) cit­ri­nų ar­ba braš­kių, span­guo­lių, ki­vių že­lė, kon­ser­vuo­tų per­si­kų, 1 lit­ro pla­ka­mo­sios 30 pro­cen­tų grie­ti­nė­lės, 150 gra­mų cuk­raus, 40 gra­mų že­la­ti­nos, cit­ri­nos rūgš­te­lės (pa­gal sko­nį) ar­ba 2 šaukš­tų cit­ri­nos sul­čių, 1 šaukš­te­lio va­ni­li­nio cuk­raus.

Pir­miau­sia pa­si­ga­mi­na­me mė­gsta­mo sko­nio že­lė – už­šal­do­me pa­gal inst­ruk­ci­ją ant pa­ke­lio. Išb­rin­ki­na­me že­la­ti­ną.

Kiau­ši­nius iš­pla­ka­me su cuk­ru­mi ir va­ni­li­niu cuk­ru­mi, kol iš­tirps ir pa­bals. Pa­laips­niui su­be­ria­me per­si­jo­tus mil­tus ir ke­pi­mo mil­te­lius, su­mai­šo­me.

Į po­pie­riu­mi iš­klo­tą 21 cen­ti­met­ro skersmens for­mą su­pi­la­me teš­lą ir ke­pa­me 170 laips­nių tem­pe­ra­tū­ro­je 30–40 mi­nu­čių.

Iš­kep­tą, at­vė­sin­tą bisk­vi­tą su­pjaus­ty­ti į 3–4 sluoks­nius.

Per­te­pi­mui grie­ti­nė­lę iš­pla­ka­me su cuk­ru­mi ir va­ni­li­niu cuk­ru­mi, de­da­me rūgš­te­lės ar­ba cit­ri­nos sul­čių. Su­pi­la­me karš­tą iš­brin­kin­tą že­la­ti­ną – už­kai­tin­tą be­veik iki vi­ri­mo.

Sluoks­niuo­ja­me. Ant bisk­vi­to pi­la­me šiek tiek grie­ti­nė­lės (kad su­si­drė­kin­tų), ant jos de­da­me su­pjaus­ty­tus kon­ser­vuo­tus per­si­kus ir že­lė ga­ba­liu­kus, vėl už­pi­la­me grie­ti­nė­lės (jei grie­ti­nė­lė skys­tes­nė, tru­pu­tį at­šal­do­me), de­da­me bisk­vi­tą ir kar­to­ja­me pro­ce­są. Vir­šų ap­te­pa­me grie­ti­nė­le, pa­puo­šia­me per­si­kais.

Ska­naus!

As­me­ni­nė nuo­tr.
As­me­ni­nė nuo­tr.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.