DIENOS RECEPTAS

As­me­ni­nė nuo­tr.
Min­dau­gas LUČ­KA, Ita­li­jo­je gy­ve­nan­tis ir dir­ban­tis vir­tu­vės še­fas, ga­min­ti mo­kęs Rad­vi­liš­kio tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo mo­ky­mo cent­ro moks­lei­vius ir mo­ky­to­jus, su "Šiau­lių kraš­to" skai­ty­to­jais da­li­ja­si ita­liš­ko de­ser­to re­cep­tu.

Šo­ko­la­di­nis de­ser­tas

Rei­kės: 100 gra­mų juo­do­jo šo­ko­la­do, 250 mi­li­lit­rų pla­ka­mo­sios grie­ti­nė­lės, 100 gra­mų cuk­raus, 25 gra­mų van­dens, 4 kiau­ši­nių try­nių.

Ga­rų vo­ne­lė­je iš­ly­do­mas šo­ko­la­das ir vis pa­mai­šant pa­lie­ka­mas at­vės­ti. Ne­di­de­lia­me puo­de sto­ru dug­nu iš­ver­da­mas cuk­raus ir van­dens si­ru­pas (už­kai­ti­na­ma iki 121 laips­nio tem­pe­ra­tū­ros).

Kol si­ru­pas ver­da, elekt­ri­niu mai­šy­tu­vu iš­pla­ka­mi try­niai. Si­ru­pui pa­sie­kus rei­kia­mą tem­pe­ra­tū­rą, to­liau pla­kant pla­kik­liu, plo­na sro­ve­le į try­nių ma­sę su­pi­la­mas si­ru­pas, vė­liau – jau iš­tir­pin­tas šo­ko­la­das.

Ats­ki­ra­me du­be­ny­je iš­pla­ka­ma grie­ti­nė­lė iki stan­džių pu­tų ir la­bai at­sar­giai me­di­niu šaukš­tu įmai­šo­ma į šo­ko­la­do ir try­nių ma­sę. Mai­šy­ti rei­kia at­sar­giai ir kruopš­čiai, lė­tais ju­de­siais, kad ma­sė iš­lik­tų pu­ri, ori­nė ir ne­suk­ris­tų.

Su­pi­la­ma į si­li­ko­ni­nes for­me­les ir de­da­ma į šal­dy­tu­vą bent 12 va­lan­dų. Ser­vi­ruo­ja­ma su mė­gsta­mais trin­tais šo­ko­la­di­niais sau­sai­niais ir braš­kė­mis ar ki­to­mis miš­ko uo­go­mis.

Ska­naus!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.