Bananiniai keksiukai

Lu­ko ALU­ZO nuo­tr.
Šiau­lių Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tas Si­mo­nas GU­DAI­TIS "Šiau­lių kraš­to" skai­ty­to­jams siū­lo iš­ban­dy­tą pa­pras­tą ir ska­nų re­cep­tą.

Bananiniai keksiukai

Rei­kės: pu­sant­ros stik­li­nės kvie­ti­nių mil­tų, pu­sės stik­li­nės cuk­raus (pa­gal sko­nį), po vie­ną šaukš­te­lį va­ni­lės ekst­rak­to ir ke­pi­mo mil­te­lių, pu­sės šaukš­te­lio drus­kos, tri­jų ba­na­nų, vie­no di­de­lio kiau­ši­nio, treč­da­lio stik­li­nės (ga­li­ma ir ma­žiau) alie­jaus.

Di­de­lia­me in­de su­mai­šo­me sau­sus ing­re­dien­tus. Ki­ta­me du­be­ny­je su­tri­na­me ba­na­nus iki vien­ti­sos ma­sės. Į ją įmu­ša­me kiau­ši­nį, įpi­la­me alie­jaus ir va­ni­lės. Skys­tą­ją da­lį su­pi­la­me į sau­sų ing­re­dien­tų in­dą ir ge­rai su­pla­ka­me. Gau­tą teš­lą pa­skirs­to­me kek­siu­kų for­me­lė­se, jas pri­pil­dy­da­mi iki vi­du­rio.

Ke­pa­me 190 laips­nių tem­pe­ra­tū­ro­je apie 25 mi­nu­tes. Ke­pi­mo ko­ky­bę ga­li­me pa­tik­rin­ti me­di­niu dantų krapštuku. Kek­siu­kams iš­ke­pus – juos at­vė­si­na­me.

Ska­naus!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.