Avi­žų kruo­pų ko­šė

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Vil­niu­je gy­ve­nan­tis Juo­zas KIE­RAS apie du de­šimt­me­čius kas­met star­tuo­ja triat­lo­no var­žy­bo­se. 72 me­tų en­tu­zias­tas šie­met ne kar­tą įvei­kė olim­pi­nes dis­tan­ci­jas (1,5 ki­lo­met­ro plau­ki­mas, 40 ki­lo­met­rų va­žia­vi­mas dvi­ra­čiu, 10 ki­lo­met­rų bė­gi­mas).

Spor­ti­nin­kui svar­biau­sia, kad mais­to pro­duk­tai bū­tų ko­ky­biš­ki. Die­nos ra­cio­ne tu­ri pa­kak­ti bal­ty­mų, rie­ba­lų, o ener­gi­ją tei­kian­čių ang­lia­van­de­nių daž­nai pa­si­ren­ka pa­tie­ka­luo­se, ga­min­tuo­se iš avi­žų. Svar­biau­sia, kad jos bū­tų vi­sų grū­do da­lių

Avi­žų kruo­pų ko­šė

Rei­kia (2 po­rci­joms): 100 gra­mų ne­skal­dy­tų avi­žų kruo­pų, 1 stik­li­nės mig­do­lų pie­no (tin­ka ir koks ki­tas au­ga­li­nis pie­nas), žiups­ne­lio drus­kos, Cei­lo­no ci­na­mo­no, sva­rai­nių uo­gie­nės, tru­pu­čio rie­šu­tų svies­to.

Iš va­ka­ro kruo­pas per­plau­ti ir puo­de už­merk­ti nak­čiai.

Ry­te per­plau­ti, už­pil­ti pie­nu, pa­sū­dy­ti ir už­vi­rin­ti. Su­ma­žin­ti ug­nį ir vir­ti apie 10–15 mi­nu­čių.

Nu­kė­lus puo­dą nuo ug­nies ko­šę pa­brin­ky­ti iki 10 mi­nu­čių. Kruo­pos tam­pa minkš­tos, bet neiš­te­žu­sios.

Ko­šę dė­ti į lėkš­tę, pa­gar­din­ti sva­rai­nių uo­gie­ne, ci­na­mo­nu, rie­šu­tų svies­tu.

Ska­naus!

Komentarai

Alisa    Ket, 2019-11-28 / 18:45
Avižos iš organizmo išplauna kalcį,o avižų virti nereikia,tik užvirti ir išbriks pačios,virtos balastas skrandžiui !

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.