"Dagilėlis" vėl koncertavo Amerikoje

Ro­mo BIE­LIAUS­KO nuo­tr.
Cho­ris­tai la­biau­siai pa­ti­ku­sio­je vie­to­je – Je­lous­to­no na­cio­na­li­nia­me par­ke.
Ber­niu­kų ir jau­nuo­lių cho­ras "Da­gi­lė­lis" tre­čia­die­nį grį­žo iš Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų, ten da­ly­va­vo dvie­juo­se tarp­tau­ti­niuo­se cho­rų fes­ti­va­liuo­se Ida­ho ir Mon­ta­nos vals­ti­jo­se. Šiuo­se fes­ti­va­liuo­se "Da­gi­lė­lis" lan­kė­si pir­mą kar­tą, ta­čiau į Ame­ri­ką su­grį­žo jau tre­čią.

Cho­ras, iš­vy­kęs lie­pos 8 die­ną, da­ly­va­vo še­šio­li­ko­je kon­cer­tų, ku­riuo­se, kaip juo­kau­ja cho­ro va­do­vas maest­ro Re­mi­gi­jus Ado­mai­tis, žiū­ro­vams ne­lei­do sė­dė­ti: po kon­cer­tų vi­si plo­jo at­si­sto­ję. R. Ado­mai­tis džiau­gia­si, kad po kiek­vie­no kon­cer­to su­lau­kė tik tei­gia­mų at­si­lie­pi­mų, ga­vo kvie­ti­mų da­ly­vau­ti ir ki­tuo­se fes­ti­va­liuo­se.

Su­dė­tin­giau­sia bu­vo su­si­do­ro­ti su lai­ko skir­tu­mais. Cho­ro va­do­vas pa­sa­ko­ja, jog vi­si kon­cer­tai vyk­da­vo va­ka­rais, o Lie­tu­vo­je tuo me­tu bū­da­vo anks­tus ry­tas.

Abie­juo­se fes­ti­va­liuo­se da­ly­va­vo po 10 cho­rų iš Eu­ro­pos, Ame­ri­kos, Azi­jos ša­lių. Pa­tek­ti į fes­ti­va­lius cho­rui ne­bu­vo leng­va: jie tu­rė­jo siųs­ti pa­raiš­kas, vaiz­do įra­šus, kaip at­lie­ka kū­ri­nius. Or­ga­ni­za­to­riai at­rin­ko ir kvie­ti­mus da­ly­vau­ti iš­siun­tė tik pa­tiems ge­riau­siems cho­rams.

"Da­gi­lė­lis" lie­tu­vių bend­ruo­me­nių ne­spė­jo ap­lan­ky­ti, ta­čiau lie­tu­vių vis tiek su­ti­ko – juos priė­mė lie­tu­viš­kų šak­nų tu­rin­čios šei­mos, ku­rių se­ne­liai, pro­se­ne­liai bu­vo tik­ri lie­tu­viai. La­biau­siai cho­ris­tams įsi­mi­nė Je­lous­to­no na­cio­na­li­nis par­kas, ku­ria­me pa­ma­tė gei­ze­rius ir karš­tą­sias vers­mes.

"Da­gi­lė­lis" su­si­drau­ga­vo su vie­nu cho­ru iš Is­pa­ni­jos ir jau grei­tai pa­kvies jį pa­kon­cer­tuo­ti Šiau­liuo­se. R. Ado­mai­tis drau­ge su to cho­ro va­do­vu fes­ti­va­lio me­tu ve­dė at­vi­rą se­mi­na­rą apie sa­vo veiklą. "Tai bu­vo ir iš­šū­kis, ir ma­lo­nu­mas", – tei­gia jis.

Da­bar mė­ne­sį cho­ris­tai ato­sto­gaus, ir rug­sė­jį pra­dės sa­vo kon­cer­tus: jau rug­sė­jo 2 die­ną, moks­lo ir ži­nių die­nos pro­ga kon­cer­tuos S. Dau­kan­to aikš­tė­je, Vil­niu­je. Ki­tais me­tais cho­ras Lie­tu­vos ir Šiau­lių var­dą gar­sin­ti pla­nuo­ja Is­pa­ni­jo­je ir Švei­ca­ri­jo­je.

"Da­gi­lė­lio" va­do­vas pa­sa­ko­ja, kad šios ke­lio­nės nė­ra pi­gios, to­dėl džiau­gia­si, kad iš da­li­es jų ke­lio­nę fi­nan­sa­vo Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­ba ir Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė.

Ro­mo BIE­LIAUS­KO nuo­tr.
Ber­niu­kų ir jau­nuo­lių cho­ras "Da­gi­lė­lis" pa­si­ro­do tarp­tau­ti­nio Ida­ho vals­ti­jos cho­rų fes­ti­va­lio kon­kur­se.