Brakonierius sulaikytas su tuščiais tinklais

AAD nuo­tr.
Kel­miš­kis su­lai­ky­tas su dviem sta­to­mai­siais tink­lais.
Kel­mės ra­jo­ne su­lai­ky­tas pa­žei­dė­jas, Glū­do eže­re žve­jo­jęs ne mė­gė­jų žve­jy­bos įran­kiais – dviem sta­to­mai­siais tink­lais, ku­rių bend­ras il­gis sie­kia apie 60 met­rų.

As­muo su­lai­ky­tas per gy­vo­sios gam­tos ap­sau­gos kont­ro­lės rei­dą Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je, pa­tik­ri­nus gau­tą in­for­ma­ci­ja dėl, įta­ria­ma, ne­tei­sė­tos žve­jy­bos Glū­do eže­re.

Iš pra­džių į vie­tą at­vy­kę ap­lin­kos ap­sau­gos pa­rei­gū­nai pa­ste­bė­jo vy­rą, vaikš­čio­jan­tį eže­ro pa­kran­te ir įtar­ti­nai ste­bin­tį ap­lin­ką. To­dėl bu­vo nu­spręs­ta pa­lauk­ti ir pa­žiū­rė­ti, ar as­muo im­sis veiks­mų.

Po pus­va­lan­džio įta­ria­ma­sis įbri­do į van­de­nį, o praė­jus maž­daug 20 mi­nu­čių iš­li­po at­gal į kran­tą, ran­ko­se ne­šda­mas bal­tos spal­vos mai­šą, ku­ria­me, paaiš­kė­jo, bu­vo su­dė­ti sta­to­mie­ji žve­jy­bi­niai tink­lai.

Pa­žei­dė­jui iš­li­pus į kran­tą, jis bu­vo su­lai­ky­tas Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos (AAD) Šiau­lių val­dy­bos pa­rei­gū­nų.

As­muo pri­si­pa­ži­no, kad tink­lus van­de­ny­je bu­vo pa­sta­tęs ant­ra­die­nį va­ka­re.

Ka­dan­gi su­lai­ky­mo me­tu jis žu­vų su­ga­vęs ne­bu­vo, ža­la žu­vų iš­tek­liams skai­čiuo­ja­ma ne­bus. Ta­čiau as­me­niui gre­sia bau­da nuo 120 iki 300 eu­rų kar­tu su pa­žei­di­mo įran­kių kon­fis­ka­vi­mu.

AAD dė­ko­ja pi­lie­tiš­kiems gy­ven­to­jams, pra­ne­šan­tiems apie pa­ste­bė­tus tink­lus ir juos sta­tan­čius as­me­nis.