Bare "76 Vytauto Street" – kasdien kažkas naujo

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Ba­ras "76 Vy­tau­to Street" pa­va­din­tas pa­gal ad­re­są Šiau­liuo­se – Vy­tau­to g. 76.
Ge­ra at­mos­fe­ra, jau­ku­mas, ska­nus mais­tas, gy­va mu­zi­ka – vi­sa tai ga­li­ma ras­ti Šiau­liuo­se vei­kian­čia­me ba­re "76 Vy­tau­to Street" "Šiau­liams trū­ko to­kios vie­tos", – sa­ko ba­ro bend­ra­tur­tis To­mas Ko­ve­li­nas, vi­suo­met ran­dan­tis lai­ko pa­bend­rau­ti su klien­tais.

Ste­bi­na mais­tu

Ba­ras "76 Vy­tau­to Street" Šiau­liuo­se at­si­da­rė praė­ju­sių me­tų rug­sė­jį.

"Sa­vo klien­tą jau tik­rai tu­ri­me. Yra nuo­la­ti­nių klien­tų, ku­rie atei­na die­nos pie­tų, va­ka­rais. Atei­na tie, ku­rie su­pran­ta, ko mes sie­kia­me. Šiau­liams trū­ko to­kios vie­tos, kur ga­li­ma atei­ti ir gy­vai pa­klau­sy­ti džia­zo, bliu­zo, su­da­ly­vau­ti hu­mo­ro va­ka­re. Plius – ska­niai pa­val­gy­ti", – sa­ko ba­ro bend­ra­tur­tis To­mas Ko­ve­li­nas.

Ba­re su­kur­ta jau­ki at­mos­fe­ra ir nuo­tai­ka – pri­sė­dus sma­gu pa­ga­ny­ti akis po ori­gi­na­lų in­ter­je­rą. Čia de­ri vis­kas: aukš­ta­kul­niai ba­te­liai ant švies­tu­vų ir an­tik­va­ri­niai bal­dai.

"76 Vy­tau­to Street" pa­da­ly­tas į dvi erd­ves. T. Ko­ve­li­nas džiau­gia­si, kad itin pa­si­tei­si­no laun­džo kon­cep­ci­ja – jau­kio­je sa­lė­je žmo­nės ga­li pa­si­jaus­ti, kaip na­mie: su­si­stum­ti sta­lus, įsi­tai­sy­ti pa­to­giuo­se krės­luo­se. Jei no­ri­si pri­va­tu­mo, ga­li­ma už­si­trauk­ti go­be­le­ni­nes užuo­lai­das.

Laun­dže sto­vi spe­cia­li spin­ta gė­ri­mams. Įsi­gi­jęs gė­ri­mą ba­re sau ar kaž­kam pa­do­va­no­jęs, klien­tas gau­na rak­te­lį, juo ga­li bet ka­da at­si­da­ry­ti sa­vo spin­te­lę. Ta­čiau neiš­gė­ręs vi­so gė­ri­mo, ga­li pa­si­dė­ti gė­ri­mą į spin­te­lę ir bet ka­da su­grįž­ti ki­tą kar­tą. Lai­kas ne­li­mi­tuo­tas.

Pie­tau­jan­tys daž­niau­siai ren­ka­si sa­lę prie ba­ro. Die­nos pie­tums klien­tams kas­dien siū­lo­ma kas nors nau­jo ir įdo­maus.

Iš ko­kio me­niu bus ga­li­ma rink­tis pie­tus, pra­ne­ša­ma iš ry­to feis­bu­ko (https://www.fa­ce­book.com/76vytautostreet) pus­la­py­je. Nuo ki­tos sa­vai­tės klien­tų lau­kia nau­jo­vė – mais­to pri­sta­ty­mas į įstai­gas ar na­mus.

"Kai­nos ir sko­nio san­ty­kis yra idea­lus. Su­sė­da­me su vir­tu­vės še­fe Jū­ra­te Kli­ma­vi­čiū­te ir gal­vo­ja­me, kaip dar ga­lė­tu­me nu­ste­bin­ti sa­vo klien­tą", – sa­ko T. Ko­ve­li­nas.

Pa­vyz­džiui, pie­tums siū­lo­ma traš­kios te­rya­ki viš­tie­nos, pa­tie­kia­mos su ry­žiais bei mor­kų sa­lo­to­mis su span­guo­lė­mis, bul­vi­nių bul­vių pa­plo­tė­lių, per­tep­tų čes­na­ki­ne varš­ke, pa­tie­kia­mų su sil­ke ar apel­si­ni­nės "pa­tarš­kos'', pa­tie­kia­mos su ry­žiais ir mė­ly­nų­jų ko­pūs­tų sa­lo­to­mis su rie­šu­tais.

At­ši­lus orams, no­ri­si šal­ti­barš­čių – pra­šom!

Vie­nuo­lik­tus pie­tus ba­ras klien­tams do­va­no­ja ne­mo­ka­mai.

Anks­čiau T. Ko­ve­li­nas bu­vo skep­tiš­kai nu­si­tei­kęs dėl lie­tu­viš­kos vir­tu­vės ir ža­dė­jo, kad ba­re ne­bus kep­tos duo­nos, žir­nių su spir­gu­čiais, ce­pe­li­nų ar ku­ge­lio.

"Bu­vau pa­sta­ty­tas į vie­tą. Jū­ra­tė ir klien­tai per­kal­bė­jo", – juo­kia­si. Taip ba­re at­si­da­ro ce­pe­li­nų die­na.

"Vie­no daug me­tų dir­ban­čio ir ge­rą re­pu­ta­ci­ją tu­rin­čio Vil­niaus res­to­ra­no vir­tu­vės še­fas pa­sa­kė, kad nuo sa­vęs mes ne­pa­bėg­si­me, nuo kul­tū­ros ne­pa­bėg­si­me. Man tai įstri­go! Gal­vo­ju: ko aš mai­vau­si – ir ne­rei­kia bėg­ti", – įsi­ti­ki­no T. Ko­ve­li­nas.

Pa­gal klien­tų po­rei­kius pa­si­kei­tė ir va­ka­ri­nis me­niu – at­si­ra­do dau­giau už­kan­džių.

Tra­di­ci­jos ir nau­jo­vės

"76 Vy­tau­to Street” dir­ba kas­dien. Ir kas­dien klien­tams siū­lo ką nors įdo­maus.

Ant­ra­die­niais ba­ras kvies­da­vo į "Pro­tų mū­šius": pir­mo­jo se­zo­no lai­mė­to­jai, aš­tuo­ni ko­man­dos na­riai, bu­vo ap­do­va­no­ti ke­lio­ne į Šve­di­ją.

Nau­jas se­zo­nas pra­si­dės rug­sė­jo mė­ne­sį – vėl bus ga­li­ma lai­mė­ti krui­zą į Stok­hol­mą.

Tre­čia­die­niais į ba­rą ver­ta atei­ti tiems, kam pa­tin­ka žai­di­mas "Beer po­ng". Ba­ras yra įsi­gi­jęs spe­cia­lius šio žai­di­mo sta­lus, tad aist­rų ne­trūks­ta.

T. Ko­ve­li­nas itin džiau­gia­si ka­rao­kės va­ka­rais: "Kaž­kas fan­tas­tiš­ko! Kiek žmo­nių atei­na ir ro­do sa­vo vo­ka­li­nius su­ge­bė­ji­mus! Atei­na daug "Eras­mus" stu­den­tų, pa­ma­to­me ki­tų kul­tū­rų, iš­girs­ta­me dai­nų ki­to­mis kal­bo­mis – bu­vau nu­ste­bęs, iš­gir­dęs ja­po­niš­ką dai­ną! Yra ke­lios kom­pa­ni­jos, ku­rios atei­na tik ket­vir­ta­die­niais – nes joms tai pa­tin­ka."

Penk­ta­die­niais ir šeš­ta­die­niais ba­re daž­niau­siai or­ga­ni­zuo­ja­mi gy­vo gar­so kon­cer­tai. At­ši­lus orams, kai žmo­nėms no­ri­si bū­ti gam­to­je, ba­ras kon­cer­tus nu­spren­dė or­ga­ni­zuo­ti kar­tą per mė­ne­sį.

Šią va­sa­rą lan­ky­to­jai iš­girs iš­skir­ti­nius mu­zi­kan­tus – iš Tek­sa­so at­vyks Kee­gan Mcin­roe, bliu­zo dai­ni­nin­kas, Deid­rey Fran­cois iš Ka­na­dos – soul mu­zi­kos at­li­kė­ja.

Sek­ma­die­niais "76 Vy­tau­to Street" kvie­čia į vė­ly­vuo­sius pus­ry­čius. Už 10 eu­rų klien­tai, sa­ko T. Ko­ve­li­nas, gau­na ab­so­liu­čiai vis­ką: sriu­bos, jū­ros gė­ry­bių, karš­tų ir šal­tų pa­tie­ka­lų, de­ser­tų, sul­čių. Šve­diš­ko sta­lo prin­ci­pu, ga­li­te val­gy­ti kiek tel­pa. Ma­žuo­sius vė­ly­vų­jų pus­ry­čių me­tu links­mi­na ani­ma­to­rė As­ta.

"Vė­ly­vie­ji pus­ry­čiai iš­po­pu­lia­rė­jo, atei­na šei­mos, atei­na drau­gai, šven­čia gim­ta­die­nius. Kvie­čia­me ir to­liau vi­sus ska­nau­ti sek­ma­die­niais," – kvie­čia T. Ko­ve­li­nas.

Va­sa­rą ga­li­ma va­ka­ro­ti ba­ro lau­ko te­ra­so­je. Dar­bo die­no­mis "76 Vy­tau­to Street" dir­ba iki 23 va­lan­dos, sa­vait­ga­liais iki 3 va­lan­dos nak­ties.

Ba­ro nau­jo­vė – te­mi­nių va­ka­rė­lių cik­las. Vie­nas va­ka­rė­lis vyks­ta kar­tą per mė­ne­sį.

Pir­mas va­ka­rė­lis bu­vo skir­tas 80-ie­siems. Vi­sas ko­lek­ty­vas per­si­ren­gė šį laik­me­tį ati­tin­kan­čiais dra­bu­žiais, pa­puo­šė sa­lę. Bu­vo šau­nu ir ne­ti­kė­ta, kai lan­ky­to­jai tai­po­gi atė­jo pa­si­puo­šę. Ant­ra­sis va­ka­rė­lis bu­vo ret­ro sti­liaus – "Di­dy­sis Gets­bis".

Bir­že­lį lan­ky­to­jai bus pa­kvies­ti į is­pa­niš­ką va­ka­rė­lį. Bus ir is­pa­niš­ko mais­to, gė­ri­mų.

"Tu­ri da­ry­ti tai, kas pa­čiam sma­gu", – įsi­ti­ki­nęs T. Ko­ve­li­nas.

Ver­ti­na kiek­vie­ną klien­tą

T. Ko­ve­li­nas nuo­lat su­ka­si ba­ro erd­vė­se, bend­rau­ja su žmo­nė­mis.

"Ver­ti­na­me kiek­vie­ną žmo­gų, ku­ris atei­na. Kar­tą esu vi­ję­sis klien­tus iki Drau­gys­tės gat­vės san­kry­žos, nes pa­da­vė­ja jiems pa­sa­kė, kad ne­be­tu­ri­me pie­tų. Bet juk mes tu­ri­me pil­ną šal­dy­tu­vą mais­to, tik­rai ga­li­me ką nors su­gal­vo­ti! Par­si­ve­džiau klien­tus – kiek­vie­nam pa­da­rė­me "Ce­za­rio" sa­lo­tų. Dė­me­sys yra la­bai svar­bu, ži­no­ma, ne­per­dė­tas, neį­ky­rus."

Du mė­ne­sius ba­ras bu­vo at­kirs­tas dėl Vy­tau­to gat­vės re­mon­to. Gat­vės už­da­ry­mas, sa­ko To­mas, bu­vo ne­ti­kė­tas, at­si­lie­pė vers­lui, bet džiu­gu, kad mies­tas tvar­ko­si.

Šiau­liuo­se T. Ko­ve­li­nas pa­si­gen­da jau­ni­mo: ti­kė­jo­si dau­giau stu­den­tų: "Ma­no pa­ta­ri­mas val­džiai – at­gai­vin­ki­te uni­ver­si­te­tą, sto­vi bend­ra­bu­čiai tuš­ti, kaip vai­duok­liai. O mies­tas tik­rai tu­ri po­ten­cia­lo aug­ti! Eko­no­mi­ką ga­li­ma iš­vys­ty­ti, mies­tas stra­te­giš­kai la­bai ge­ra­me taš­ke."

Iš Pa­lan­gos ki­lu­siam, Ang­li­jo­je, Ai­ri­jo­je gy­ve­nu­siam To­mui šiau­lie­čiai la­bai pa­tin­ka – neiš­pui­kę, "ne­pa­si­kė­lę", al­ka­ni nau­jo­vėms, ati­tin­ka jo cha­rak­te­rį, nuo­tai­ką.

Dė­žu­tė tre­nin­gams, pri­tvir­tin­ta prie įė­ji­mo į ba­rą, su už­ra­šu "Sa­vo tre­nin­gus pra­šo­me pa­lik­ti čia", pa­si­tei­si­no: tre­nin­guo­tų­jų ne­bea­tei­na.

Vie­nas klien­tas, juo­kia­si T. Ko­ve­li­nas, pa­li­ko tre­nin­gus dė­žu­tė­je ir įžen­gė į ba­rą vien su apa­ti­niais: "Rei­kia, tai rei­kia!". Šmaikš­tus klien­tas bu­vo pa­vai­šin­tas gė­ri­mais.

Jei To­mas ne­bū­tų "76 Vy­tau­to Street" sa­vi­nin­kas, dėl ko ei­tų į šį ba­rą? "Man pa­tin­ka at­mos­fe­ra. Jau­ku­mas. Atei­ni ir ne­si­jau­ti sve­ti­mas. Ir ži­no­ma, čia atei­čiau dėl mais­to – man tai la­bai svar­bu", – sa­ko T. Ko­ve­li­nas.

Užs. Nr. 421821