"Baltojoje vakarienėje" buvo ir "baltos"?

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Apie pu­sę tūks­tan­čio žmo­nių bu­vo su­sė­dę "Bal­ta­jai va­ka­rie­nei".
Nau­jo­sios Ak­me­nės mies­to 70-me­čio pro­ga L. Pet­ra­vi­čiaus aikš­tė­je apie ke­tu­rias va­lan­das ant­ra­die­nio va­ka­rą tru­ko gy­ven­to­jų bend­ruo­me­nių ren­gi­nys "Bal­to­ji va­ka­rie­nė". Jo­je bu­vo ir al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų.

Vi­du­ry­je aikš­tės ant grin­di­nio su­sta­ty­ti sta­lai bu­vo nu­klo­ti tik bal­to­mis stal­tie­sė­mis. To­kios pat spal­vos rū­bais vil­kė­jo apie pu­sę tūks­tan­čio da­ly­vių. Jie sa­vo su­neš­ti­nes vai­šes – dau­giau­sia ir­gi bal­tos spal­vos – ser­vi­ra­vo bal­tuo­se in­duo­se.

To­kius pra­šy­mus pa­tei­kė ren­gi­nį or­ga­ni­za­vu­si Nau­jo­sios Ak­me­nės se­niū­ni­ja. Dar vie­nas – ga­li­ma var­to­ti tik šam­pa­ną, vy­ną ir ki­tus leng­vus al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus. Ta­čiau ant sta­lo te­ko ma­ty­ti ir stip­res­nių.

"Į ren­gi­nį re­gist­ruo­ja­miems žmo­nėms sa­kė­me, kad tik­rai ne­ga­li­ma stip­rių­jų gė­ri­mų: deg­ti­nės, bren­džio, – "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė se­niū­nas Rim­vy­das Juo­za­pa­vi­čius. – Jei kas at­si­ne­šė, ma­tyt, par­ti­za­niš­kai. O mes nė­jo­me ra­gau­ti, kra­ty­ti. Tam at­lik­ti ap­sau­gos ne­sam­dė­me."

Se­niū­nas vi­lia­si, kad atei­ty­je iman­tis or­ga­ni­zuo­ti to­kį pat ren­gi­nį "žmo­nės bus su­pra­tin­ges­ni".

Ta­čiau ne al­ko­ho­lio var­to­ji­mą vie­šo­je erd­vė­je or­ga­ni­za­to­riai pa­va­di­no šven­tės ne­ti­kė­tu­mu – vie­nam ki­tam mies­tie­čiui neleis­ta įsi­jung­ti į va­ka­rie­niau­jan­čių bū­rį to­dėl, kad no­rė­jo patekti be išanks­ti­nės re­gist­ra­ci­jos. Pa­sak se­niū­no, jie tie­siog atė­jo iš gat­vės.

"Bal­to­jo­je va­ka­rie­nė­je" vai­ši­no­si į mies­to šven­tę kvies­tos de­le­ga­ci­jos iš Uk­rai­nos, Vo­kie­ti­jos, Sa­kart­ve­lo, Es­ti­jos, Lat­vi­jos, Len­ki­jos.

Va­ka­ro da­ly­viai šo­ko, įsi­jun­gė į žai­di­mus, klau­sė­si gru­pės "Už Kū­tės" mu­zi­kos.