Automobilis blokavo kelią motociklui

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Ava­ri­jos pa­sek­mės: su­ža­lo­tas mo­to­cik­lo vai­ruo­to­jas ir ap­lam­dy­tas au­to­mo­bi­lis "Opel Ast­ra".

Rug­sė­jo 3-osios ry­tą Šiau­liuo­se, iš Straz­de­lio į pa­grin­di­nę Vil­niaus gat­vę iš­va­žia­vu­si ir į kai­rę su­kti su­gal­vo­ju­si au­to­mo­bi­lio "Opel Ast­ra" 46-erių vai­ruo­to­ja kliu­dė pa­grin­di­ne gat­ve va­žia­vu­sį mo­to­cik­lą "Ya­ma­ha" ir su­ža­lo­jo jį vai­ra­vu­sį bei su­si­dū­ri­mo iš­veng­ti dar mė­gi­nu­sį 32 me­tų vai­ruo­to­ją.

Nuo smū­gio mo­to­cik­li­nin­kas nu­skrie­jo nuo mo­to­cik­lo ir nu­kri­to ant va­žiuo­ja­mo­sios ke­lio da­lies. Nu­ken­tė­ju­sia­jam pri­rei­kė me­di­kų pa­gal­bos. Li­go­ni­nė­je vy­rui diag­no­zuo­ti plaš­ta­kos ir rie­šo su­mu­ši­mai. Su­tei­kus pa­gal­bą, šiau­lie­tis iš­leis­tas gy­dy­tis am­bu­la­to­riš­kai.