Atsisveikino tarptautinis festivalis

Ed­var­do TA­MO­ŠIŪ­NO nuo­tr.
Bai­gia­ma­ja­me tarp­tau­ti­nio Chai­mo Fren­ke­lio vi­los va­sa­ros fes­ti­va­lio kon­cer­te dai­na­vo so­lis­tė iš Sa­kart­ve­lo Na­ta­lia Ku­ta­te­la­dze (me­co­sop­ra­nas), gro­jo Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės fil­har­mo­ni­jos sim­fo­ni­nis or­kest­ras. Di­ri­gen­tas – Ro­ber­tas Šer­ve­ni­kas.
Šiau­liuo­se bai­gė­si XVI tarp­tau­ti­nis Chai­mo Fren­ke­lio vi­los va­sa­ros fes­ti­va­lis.

Tre­čia­die­nio vak­arą vi­los par­ke kon­cer­ta­vo so­lis­tė iš Sa­kart­ve­lo Na­ta­lia Ku­ta­te­la­dze (me­co­sop­ra­nas) ir Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės fil­har­mo­ni­jos sim­fo­ni­nis or­kest­ras.

Fes­ti­va­lio me­no va­do­vas ir kon­cer­to di­ri­gen­tas Ro­ber­tas Šer­ve­ni­kas už­da­ry­mui pa­ren­gė spe­cia­lią pro­gra­mą. N. Ku­ta­te­la­dze su sim­fo­ni­niu or­kest­ru at­li­ko W. A. Mozart’o, G. Rossini’io, G. Donizetti’io, H. Berlioz’o, G. Bi­zet kū­ri­nius. N. Ku­ta­te­la­dze at­li­ko dai­ną ir kart­ve­lų kal­ba.

Ope­ros so­lis­tė, Džiul­jar­do mu­zi­kos mo­kyk­los (JAV) ab­sol­ven­tė N. Ku­ta­te­la­dze į Lie­tu­vą at­vy­ko vie­nin­te­liam kon­cer­tui Chai­mo Fren­ke­lio vi­los par­ke. Kon­cer­to klau­sė­si ir jos ma­ma dai­ni­nin­kė Eka Ma­ma­la­dze. N. Ku­ta­te­la­dzės mo­čiu­tė – so­viet­me­čiu gar­si dai­ni­nin­kė Na­ni Breg­va­dze.

Šių me­tų Chai­mo Fren­ke­lio vi­los va­sa­ros fes­ti­va­lio pro­gra­mą su­da­rė vie­nuo­li­ka ren­gi­nių, jie apė­mė įvai­rias me­no sri­tis – mu­zi­ką, šo­kį, ki­ną, teat­rą. Sce­no­je pa­si­ro­dė at­li­kė­jai iš Lie­tu­vos, Olan­di­jos, Vo­kie­ti­jos, Is­pa­ni­jos, Ita­li­jos.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.