Pri­si­mi­ni­mai apie bau­džia­vą Šiau­lių kraš­te

Artūro STAPONKAUS nuotr.
Lietuvos istorijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Dangiras Mačiulis.
1929 m. ru­de­nį Lie­tu­vos spau­do­je pa­si­ro­dė Pet­ro Ru­sec­ko krei­pi­ma­sis į vi­suo­me­nę, ra­gi­nan­tis už­ra­ši­nė­ti pri­si­mi­ni­mus apie bau­džia­vą ir siųs­ti jam. Po ku­rio lai­ko jam ėmė plauk­ti žmo­nių pri­si­mi­ni­mai ir 1936 m. jis į skai­ty­to­jų ran­kas ati­da­vė su­da­ry­tą at­si­mi­ni­mų kny­gą „Bau­džia­va. At­si­mi­ni­mai, pa­da­vi­mai, le­gen­dos“. Jis ti­kė­jo­si su­rink­ti bu­vu­sių bau­džiau­nin­kų pri­si­mi­ni­mus, ta­čiau dau­gu­ma su­rink­tų ir pa­skelb­tų liu­di­ji­mų bu­vo pa­sa­ko­ji­mai žmo­nių, ku­rie apie bau­džia­vą bu­vo tik gir­dė­ję iš sa­vo tė­vų ir se­ne­lių. Iš vi­sos Lie­tu­vos su­rink­ti at­si­mi­ni­mai per­si­pi­na pa­si­kar­to­jan­čio­mis te­mo­mis ir pa­sa­ko­ji­mo siu­že­tais.


Di­džiau­sią pri­si­mi­ni­mų apie bau­džia­vą siu­že­tų da­lį bū­tų ga­li­ma cha­rak­te­ri­zuo­ti kaip trau­mi­nės pa­tir­ties liu­di­ji­mus apie be­tei­sę vals­tie­čių pa­dė­tį bei pa­tir­tą fi­zi­nę ir psi­cho­lo­gi­nę prie­var­tą. Pa­sa­ko­ta apie bau­džia­vos me­tu pa­tir­tą iš­nau­do­ji­mą dar­bu – sun­kias dar­bo prie­vo­les dva­ro ūky­je. Ryš­kiau­siai pri­si­mi­ni­muo­se ak­cen­tuo­ta pa­tir­ta fi­zi­nė prie­var­ta, ku­ri reiš­kė­si įvai­rio­mis fi­zi­nio po­bū­džio baus­mė­mis: mu­ši­mu – daž­niau­siai pla­ki­mu, ga­lū­nių su­ra­ki­ni­mu ka­la­dė­mis, pa­siun­ti­mu dirb­ti ypa­č sun­kius fi­zi­nius dar­bus ir t. t. 
Pag­rin­di­nis nei­gia­mas pa­sa­ko­ji­mų he­ro­jus bu­vo ne dva­ri­nin­kas, bet įvai­rūs dva­ro val­di­nin­kai, pri­žiū­rė­ję bau­džiau­nin­kų dar­bą ir bau­dę juos fi­zi­nė­mis baus­mė­mis. At­si­mi­ni­muo­se pa­sa­ko­tos is­to­ri­jos apie sa­dis­ti­nių po­lin­kių tu­rė­ju­sius dva­ro val­di­nin­kus, ku­rie nau­do­jo­si kiek­vie­na pro­ga fi­ziš­kai baus­ti bau­džiau­nin­kus. Prie liu­di­ji­mų apie prie­var­tą reik­tų pri­skir­ti pa­sa­ko­tas is­to­ri­jas apie bau­džiau­nin­kų rin­ki­mą į rek­rū­tus – tar­ny­bą Ru­si­jos ar­mi­jo­je.
Ati­da­vi­mą į rek­rū­tus dva­ri­nin­kas nau­do­jo kaip baus­mę ir su­si­do­ro­ji­mą su ne­pak­lus­niu bau­džiau­nin­ku. Tar­ny­ba ka­riuo­me­nė­je truk­da­vo iki 25 me­tų ir daž­nai iš jos na­mo ne­beg­rįž­da­vo, to­dėl tai ver­tin­ta kaip baus­mė, to­ly­gi pa­smer­ki­mui mir­ti.
Pas­kelb­tuo­se pri­si­mi­ni­muo­se apie bau­džia­vą bu­vo pa­teik­ta ne­ma­žai fak­tų apie mo­te­rų pa­tir­tą sek­sua­li­nę prie­var­tą. Pa­sa­ko­tos is­to­ri­jos apie po­nus, ku­rie sek­sua­liai iš­nau­do­da­vo jiems pa­ti­ku­sias mer­gi­nas, o vė­liau jas ap­ves­din­da­vo su sa­vo nuo­žiū­ra iš­rink­tu vy­ru. Ra­si­me liu­di­ji­mų apie tai, kad bau­džiau­nin­kes sek­sua­liai iš­nau­do­jo ir dva­ro val­di­nin­kai. Pa­sa­ko­tos is­to­ri­jos apie va­di­na­mąją „pir­mo­sios nak­ties tei­sę“ – kad pir­mą­ją nak­tį po tuok­tu­vių bau­džiau­nin­kė pri­va­lė­jo per­mie­go­ti su sa­vo po­nu. Tie­sa, pa­sa­ko­jan­tys šias is­to­ri­jas tik tvir­ti­no apie tai gir­dė­ję iš ki­tų. Rea­guo­da­mas į to­kius liu­di­ji­mus pa­ts P. Ru­sec­kas pa­ste­bė­jo, kad jo­kios „pir­mo­sios nak­ties“ tei­sės dva­ri­nin­kai ne­tu­rė­jo, ta­čiau daž­nai pa­si­tai­ky­da­vo dva­ri­nin­kų ir jų tar­nų, ku­rie ne­pai­sė mo­ra­lės nor­mų.
Su­rink­tuo­se ir pa­skelb­tuo­se at­si­mi­ni­muo­se apie bau­džia­vą, ga­li­ma ras­ti ir pa­sa­ko­ji­mų apie kont­ro­ver­siš­ką po­nų el­ge­sį, kai, bau­džiau­nin­ko aki­mis, žiau­rus po­nų el­ge­sys per­si­pin­da­vo su da­ro­mo­mis kvai­lys­tė­mis. Pa­vyz­džiui, ne kar­tą pa­pa­sa­ko­ta is­to­ri­ja apie tai, kad po­nas lie­pia vals­tie­čiui įlip­ti į me­dį ir ku­kuo­ti, o po to jį nu­šau­na kaip ge­gu­tę.
Vie­na iš to­kių is­to­ri­jų bai­gia­si tuo, kad po­nas nu­šau­tam bau­džiau­nin­kui su­ren­gia iš­kil­min­gas lai­do­tu­ves, ku­rio­se da­ly­vau­jan­čius bau­džiau­nin­kus mu­ša, kad jie ge­dė­da­mi verk­tų. P. Ru­sec­kas pa­žy­mė­jo, kad toks pa­sa­ko­ji­mas Lie­tu­vo­je pla­čiai pa­pli­tęs ir jam at­siųs­tuo­se pri­si­mi­ni­muo­se pa­kar­to­tas ne kar­tą. Taip pirš­ta min­tis, kad to­kių at­ve­jų iš­ties ga­lė­jo bū­ti. Šie pa­sa­ko­ji­mai, ku­riuo­se po­nų žiau­ru­mas per­si­pi­na su jų keis­tais poel­giais – tai liu­di­ji­mų apie bau­džiau­nin­kų be­tei­siš­ku­mą da­lis.
Pri­si­mi­ni­muo­se apie bau­džia­vą ga­li­ma ras­ti liu­di­ji­mų apie ge­rus po­nus, ta­čiau daž­niau­siai to­kiu at­ve­ju tik teig­ta, kad po­nas „ne­bu­vo la­bai blo­gas“. Bu­vę bau­džiau­nin­kai ge­ru dva­ri­nin­ką lai­kė tą, jei jis ar jo dva­ro pri­žiū­rė­to­jai ne­tai­kė per­dė­tos fi­zi­nės prie­var­tos prieš kuo nors nu­si­kal­tu­sius dar­bi­nin­kus. Ta­čiau rea­laus „ge­ro po­no“ pa­vyz­džio pa­teik­tuo­se at­si­mi­ni­muo­se P. Ru­sec­kas ne­ra­do, to­dėl ge­ro dva­ri­nin­ko pa­vyz­dį pa­tei­kė pa­ts – pa­pa­sa­ko­da­mas is­to­ri­ją apie Jo­niš­kė­lio dva­ro sa­vi­nin­ką gra­fą Ig­na­cą Kar­pį, ku­ris pa­si­žy­mė­jo lab­da­rin­ga veik­la ir XIX a. pra­džio­je tes­ta­men­tu iš bau­džia­vos at­lei­do 
16 000 sa­vo bau­džiau­nin­kų.
Lie­tu­vos vi­suo­me­nė­je do­mi­na­vęs po­žiū­ris, kad dva­ras bu­vo lie­tu­vių len­ki­ni­mo įran­kis, ma­si­no iš­siaiš­kin­ti len­kų ir lie­tu­vių kal­bų var­to­ji­mo dva­ruo­se klau­si­mą. Pri­si­mi­ni­muo­se tvir­tin­ta, kad vi­si bau­džiau­nin­kai sten­gė­si nors šiek tiek pra­mok­ti len­kiš­kai, nes į ne­mo­kan­čius dva­ri­nin­kai ir dva­ro tar­nau­to­jai žiū­rė­jo ne­pa­lan­kiai, o lie­tu­viš­kai su jais nie­kas ne­kal­bė­jo.
P. Ru­sec­ko pa­reng­tą at­si­mi­ni­mų apie bau­džia­vą kny­gą iš es­mės vi­si su­ti­ko pa­lan­kiai – tiek vi­suo­me­nė, tiek pro­fe­sio­na­lūs is­to­ri­kai, ku­rie di­džiau­siu kny­gos pri­va­lu­mu re­gė­jo at­skleis­tą XIX a. lie­tu­vio bau­džiau­nin­ko kas­die­ny­bę. Ta­čiau pa­sta­rie­ji kar­tu pa­ste­bė­jo, kad bu­vu­sių bau­džiau­nin­kų liu­di­ji­mų ma­žai ir at­si­mi­ni­mų rin­ki­nys pa­tei­kia to­kį bau­džia­vos vaiz­di­nį, koks yra pir­miau­sia bu­vu­sių bau­džiau­nin­kų pa­li­kuo­nių at­min­ty­je, nes pa­sa­ko­jo bau­džiau­nin­kų vai­kai ir anū­kai. Be to, iš kar­tos į kar­tą per­duo­ti pa­sa­ko­ji­mai apie ne­do­rus po­nus įgi­jo net pa­sa­kų pa­vi­da­lą.
***
Šiau­lių kraš­to­ty­ros drau­gi­ja nu­spren­dė sa­vo ruož­tu or­ga­ni­zuo­ti duo­me­nų apie bau­džia­vą rin­ki­mo kam­pa­ni­ją. Ši drau­gi­ja iš­ties jau­tė vi­sa­pu­siš­kos me­džia­gos apie bau­džia­vą sty­gių – tiek apie vals­tie­čių gy­ve­ni­mą bau­džia­vos me­tu, tiek mu­zie­ji­nių eks­po­na­tų pra­sme. 
P. Ru­sec­ko iš­leis­ta kny­ga tik bend­riau­siais bruo­žais at­sklei­dė bau­džia­vos Lie­tu­vo­je pa­no­ra­mą, ta­čiau jo­je iš es­mės ne­bu­vo liu­di­ji­mų apie bau­džia­vą Šiau­lių kraš­te. Ti­kė­da­mie­si šias spra­gas už­tai­sy­ti, Šiau­lių kraš­to­ty­ri­nin­kai pa­ren­gė ir 1936 m. vi­so­je Lie­tu­vo­je iš­pla­ti­no an­ke­tą „Bau­džia­vos ga­dy­nė“, ku­rio­je bu­vo dau­giau kaip 70 klau­si­mų apie įvai­riau­sias bau­džiau­nin­kų gy­ve­ni­mo pu­ses: nuo dar­bo prie­vo­lių iki mi­ty­bos ir sek­sua­li­nės prie­var­tos. Iki 1940 m. Šiau­lių kraš­to­ty­ros drau­gi­ją iš vi­sos Lie­tu­vos pa­sie­kė apie 60 už­pil­dy­tų an­ke­tų.
Apie pa­dė­tį Šiau­lių kraš­to dva­ruo­se bau­džia­vos me­tu liu­di­jo bu­vę Pak­ruo­jo, Klo­vai­nių, Pa­mū­šio (Pak­ruo­jo r.), Rau­dond­va­rio (Rad­vi­liš­kio r.), Sau­gė­lau­kio (Jo­niš­kio r.), Dau­no­ra­vos (Jo­niš­kio r.) dva­rų bau­džiau­nin­kai ir jų ar­ti­mie­ji.
Šių an­ke­tų dė­ka ga­li­me pa­žvelg­ti, kaip bau­džia­vą Šiau­lių kraš­te pri­si­min­da­vo jos am­ži­nin­kai. Bu­vę bau­džiau­nin­kai pa­sa­ko­jo apie di­de­les dar­bo prie­vo­les, nuo sau­lės pa­te­kė­ji­mo iki nu­si­lei­di­mo trun­kan­tį dar­bą dva­re, o ne­ma­ža da­lis dar pri­dur­da­vo, kad sa­vo lau­kams ap­dirb­ti lik­da­vo tik nak­tis. Daž­niau­siai dar­bo prie­vo­lių dy­dis bu­vo nea­pib­rėž­tas. Tie­sa, da­lis ap­klaus­tų­jų tvir­ti­no ži­no­ję apie jiems nu­sta­ty­tą dar­bo prie­vo­lių nor­mą, ta­čiau tuo pat me­tu di­džio­ji da­lis pa­žy­mė­jo, kad dva­ro val­di­nin­kai šias nor­mas „pa­mirš­da­vo“ ir pri­vers­da­vo dirb­ti ge­ro­kai dau­giau.
Iš­veng­ti dar­bo prie­vo­lių dva­rui ne­ga­lė­jo nie­kas, o neat­vy­kus dirb­ti į dva­rą įpras­tai baus­ta fi­zi­nė­mis baus­mė­mis. Pa­tei­sin­tas tik dar­bo die­nos pra­lei­di­mas dėl li­gos, ta­čiau už pra­leis­tas dar­bo die­nas tek­da­vo ati­dirb­ti. Bau­džiau­nin­kus slė­gė ir ne­re­gu­lia­raus po­bū­džio prie­vo­lės dva­rui. Pa­vyz­džiui, že­mės ūkio pro­duk­ci­jos ga­be­ni­mas ne tik į ar­ti­miau­sius mies­tus, bet ir į to­li nuo dva­ro esan­čius uos­ta­mies­čius. Klau­si­nė­ja­mi bu­vę Pa­mū­šio, Rau­dond­va­rio, Sau­gė­lau­kio, Dau­no­ra­vos dva­rų bau­džiau­nin­kai mi­nė­jo ve­žę ja­vus į Ry­gą, Klai­pė­dą, Min­tau­ją. Klo­vai­nių dva­ro vals­tie­tis pa­sa­ko­jo, kad iš šio dva­ro ja­vus tek­da­vo vež­ti į Rė­ky­vą – ki­tą Kar­piams pri­klau­san­tį dva­rą, kur jie nau­do­ti spi­ri­to ga­my­bai. 

Bau­džia­vos an­ke­to­se yra ma­žai liu­di­ji­mų apie žiau­rų pa­čių dva­ri­nin­kų el­ge­sį. Ga­li­me da­ry­ti prie­lai­dą, kad taip su­si­klos­tė to­dėl, kad dva­ruo­se prie­var­ta bu­vo pa­tir­ta ne iš dva­ri­nin­ko, bet jo val­di­nin­kų. Iš paaiš­ki­ni­mų ryš­kė­ja, kad bau­džiau­nin­kai dva­ri­nin­ką ge­ru lai­kė vien to­dėl, kad dva­re ne­bu­vo be­pras­mės prie­var­tos ar­ba baus­mės ne­bu­vo žiau­rios. Ne kar­tą tvir­tin­ta, kad dva­ri­nin­kai bu­vo ne­blo­gi, ta­čiau dva­ro val­di­nin­kai, pri­žiū­rin­tys vals­tie­čių dar­bą, bu­vo žiau­rūs. 
Jei P. Ru­sec­kui ne­pa­vy­ko pa­teik­ti pa­vyz­džių apie ge­rus po­nus, tai bau­džia­vos an­ke­to­se to­kių pa­vyz­džių at­si­ra­do. Pa­vyz­džiui, pa­pa­sa­ko­ta is­to­ri­ja apie Sau­gė­lau­kio dva­ro sa­vi­nin­ką Zu­bo­vą, ku­ris ge­rai el­gė­si su bau­džiau­nin­kais. Kai šio dva­ro bau­džiau­nin­kai su­ži­no­jo apie po­no ke­ti­ni­mą dva­rą par­duo­ti, pa­siun­tė pas jį at­sto­vus, pra­šy­da­mi to ne­da­ry­ti, sa­ky­da­mi no­rin­tys, kad jis lik­tų jų po­nu. Šis pra­šy­mas taip pa­ti­kęs Zu­bo­vui, kad jis per­si­gal­vo­jo dva­rą par­duo­ti, o bau­džiau­nin­kams iš­kė­lė vai­šes: at­ve­žė ke­lias bač­kas deg­ti­nės, įsa­kė pa­pjau­ti ke­lis jau­čius. Tuo­met duo­nos at­si­ne­šę pa­tys bau­džiau­nin­kai, pa­sa­ko­jan­čio žo­džiais, „ba­lia­vo­ję tris die­nas“ taip, kad „pil­nus grio­vius pri­vė­mę“. Įro­di­nė­ta, kad kad šia­me Zu­bo­vo dva­re bu­vo taip ge­rai, kad bau­džiau­nin­kai iš jo ne­bė­go.
Apsk­ri­tai bau­džiau­nin­kai iš dva­rų bė­go re­tai, ta­čiau ne to­dėl, kad juo­se bu­vo ge­ra, bet to­dėl, kad ne­tu­rė­jo kur bėg­ti. Be to, nuo pa­bė­gi­mo su­lai­ky­da­vo bai­mė ži­nant, kas lau­kia pa­gau­to bėg­lio – bi­jo­jo, kad jei pa­gaus, ga­li taip žiau­riai nu­baus­ti, kad pa­bė­gė­lis taps luo­šiu ar net mirs nuo su­ža­lo­ji­mų. Zu­bo­vui pri­klau­siu­sio Pa­mū­šio dva­ro bau­džiau­nin­kas tvir­ti­no, kad iš šio dva­ro vals­tie­čiai ne­bė­go, nes bi­jo­jo, kad jei bėg­lį pa­gaus – nu­žu­dys.
Aukš­čiau­sia tei­sin­gu­mo ins­ti­tu­ci­ja dva­re bu­vo pa­ts po­nas – bu­vęs Klo­vai­nių dva­ro vals­tie­tis tvir­ti­no, kad baus­mės dy­dis pri­klau­sė „nuo po­no va­lios bei ūpo“. Ta­čiau daž­niau­siai bau­džiau­nin­kai su­si­dur­da­vo ne su dva­ri­nin­ko, bet su dva­ro val­di­nin­kų vyk­do­mu tei­sin­gu­mu ir žiau­ru­mo ap­raiš­ko­mis, to­dėl dva­ri­nin­ko vaiz­di­nys pri­si­mi­ni­muo­se daž­nai yra net grei­čiau neut­ra­lus – pri­si­mi­ni­muo­se nu­skam­ba, kad dva­ri­nin­kas bu­vo „nei ge­ras, nei blo­gas“. 
Bau­džia­vos an­ke­to­se, skir­tin­gai nei P. Ru­sec­ko rin­ki­ny­je, ypa­č  žiau­rių el­gi­mo­si su bau­džiau­nin­kais at­ve­jų pa­sa­ko­jan­tys ne­pri­si­mi­nė, ta­čiau yra liu­di­ji­mų apie sa­dis­ti­nius po­lin­kius tu­rin­čius dva­ro tar­nau­to­jus, ku­rie pri­žiū­rė­jo bau­džiau­nin­kus ir nau­do­jo­si kiek­vie­na pro­ga pa­nau­do­ti fi­zi­nę prie­var­tą. Yra pa­sa­ko­ji­mų apie tai, kaip baus­mės vyk­dy­mas bau­džiau­nin­kui bai­gė­si jo mir­ti­mi. 
Įp­ras­tas bau­džiau­nin­kų bau­di­mo bū­das – pla­ki­mas rykš­tė­mis. Be­veik šim­ta­me­tis bu­vęs Pa­mū­šio dva­ro bau­džiau­nin­kas pa­sa­ko­jo, kad šia­me dva­re baus­mės vyk­dy­tos vie­šai – kad vi­si ma­ty­tų ir bi­jo­tų. Nuo­la­ti­nių baus­mės vyk­dy­to­jų ne­bu­vo ir baus­mę vyk­dy­da­vo tie bau­džiau­nin­kai, ku­riems po­nas liep­da­vo tai da­ry­ti ir tai da­rę są­ži­nin­gai, nes bi­jo­jo, kad pa­tys bus nu­baus­ti, jei pa­ro­dys per ma­žą uo­lu­mą. Žmo­nių pri­si­mi­ni­mu, Sau­gė­lau­kio dva­re bu­vo spe­cia­liai pa­skir­tas žmo­gus baus­mėms vyk­dy­ti ir jei bau­džia­ma­sis su juo tu­rė­jo ge­rus san­ty­kius, tai nuo rea­lios baus­mės ga­lė­jo iš­si­suk­ti: bau­dė­jas rykš­tė­mis kirs­da­vo ne į bau­džia­mo­jo nu­ga­rą, bet į že­mę, tik bau­džia­ma­jam rei­kė­jo gar­siai rėk­ti. Šia­me dva­re vy­rus vi­suo­met baus­da­vo pla­ki­mu, o mo­te­rims su­ra­kin­da­vo ko­jas ka­la­dė­mis ir so­din­da­vo ant že­mės, kar­tais to­je vie­to­je pa­pil­da­mi van­dens ar­ba po krin­tan­čiais la­šais.
Į klau­si­mą, ar vals­tie­čiai ne­ban­dė gin­ti sa­vo tei­sių ir prie­šin­tis dva­ri­nin­kų ar dva­ro tar­nau­to­jų rei­ka­la­vi­mams, sa­vi­va­lei ir prie­var­tai, ab­so­liu­ti dau­gu­ma at­sa­kė, kad bau­džiau­nin­kai bi­jo­jo. Bu­vęs Dau­no­ra­vos dva­ro bau­džiau­nin­kas į šį klau­si­mą at­sa­kė taip: „Vals­tie­čiai ty­lėjč, ken­tėjč ir dirbą. Savą po­ną laikč už savą tėvą.“ Pa­sa­ko­jan­tis aiš­ki­no, kad vals­tie­čiai ne­drį­so prie­šin­tis, nes bi­jo­jo baus­mių: ūkius val­dan­tys vals­tie­čiai bi­jo­jo, kad iš jų ga­li bū­ti atim­ta val­do­ma že­mė ir iš sa­va­ran­kiš­kų ūki­nin­kų jie bus pa­vers­ti dva­ro dar­bi­nin­kais, o jau­nes­ni vals­tie­čiai bi­jo­jo, kad dva­ri­nin­kas jų nea­ti­duo­tų tar­nau­ti į ca­ro ka­riuo­me­nę. 
Bu­vęs Rau­dond­va­rio bau­džiau­nin­kas paaiš­ki­no: kai dėl sun­kių prie­vo­lių dva­rui iš­var­gin­ti vals­tie­čiai im­da­vo mur­mė­ti, „tuo­met gau­da­vo na­gai­kų lig so­ties ir tuo­mi vis­kas baig­da­vo­si“. Ir pri­dū­rė, kad jo­kių strei­kų ne­bu­vo, nes žmo­nės tiek tam­sūs bu­vo, kad vie­nas ki­to bi­jo­jo. 
Rau­dond­va­ry­je bau­džia­vą ėjęs vals­tie­tis, klau­sia­mas, ar bau­džiau­nin­kai ne­ban­dy­da­vo pa­si­prie­šin­ti dva­ri­nin­kui, at­sa­kė: jei pa­si­prie­šin­da­vo – „gau­da­vo Kau­ka­zą pa­ma­ty­ti“. Tai reiš­kė, kad ne­pak­lus­nius vals­tie­čius dva­ri­nin­kas ati­duo­da­vo į rek­rū­tus – tar­nau­ti ca­ro ka­riuo­me­nė­je. 
Bau­džiau­nin­kai tai lai­kė ypa­č žiau­ria baus­me – to­ly­gia pa­smer­ki­mui mir­čiai. To­dėl ru­de­nį, kai atei­da­vo rek­rū­tų rin­ki­mo me­tas, jau­ni vy­rai im­da­vo slaps­ty­tis. Bu­vęs Sau­gė­lau­kio dva­ro bau­džiau­nin­kas pa­sa­ko­jo, kad drą­ses­ni vy­rai ru­de­nį ne­šio­da­vo­si už juos­tos kir­vius ir jais gin­da­vo­si, jei ban­dy­da­vo juos su­lai­ky­ti ir ati­duo­ti į rek­rū­tus, o ki­ti tie­siog slaps­ty­da­vo­si. Dau­no­ra­vos dva­ro bau­džiau­nin­kas tvir­ti­no, kad svar­biau­sia bu­vo kaip nors iš­si­slaps­ty­ti iki 40-ties. 
Dau­gu­ma at­sa­kiu­sių į bau­džia­vos an­ke­tą pa­tvir­ti­no, kad vals­tie­čiai su­si­tuok­ti ga­lė­jo tik lei­dus po­nui. Bu­vęs Zu­bo­vo dva­ro Pa­mū­šy­je bau­džiau­nin­kas tvir­ti­no, kad lei­di­mą su­si­tuok­ti po­nas duo­da­vo sun­kiai ir jį gau­da­vo tik jo ma­lo­nė­je esan­tis vals­tie­tis, ku­ris bu­vo darbš­tus ir ku­riam iš­ties na­muo­se trū­ko šei­mi­nin­kės. Lei­di­mą gau­da­vo tik su­lau­kę ati­tin­ka­mo am­žiaus – 50 me­tų vy­rai ir 30 me­tų mer­gi­nos. Teig­ta, kad lei­di­mo tuok­tis ne­rei­kė­jo Kar­piams pri­klau­san­čia­me Klo­vai­nių dva­re, o Dau­no­ra­vos dva­re pa­ts sa­vi­nin­kas ba­ro­nas Fran­kas kar­tais net tap­da­vo pirš­liu ir jau­na­ve­džiams su­teik­da­vo įvai­rių leng­va­tų. 
Įp­ras­tai sam­pro­tau­jant apie nei­gia­mą bau­džia­vos įta­ką vals­tie­čių mo­ra­lei ak­cen­tuo­ta, kad dva­ri­nin­kai ska­ti­no vals­tie­čių al­ko­ho­liz­mą, nes pa­tys ga­mi­no deg­ti­nę, kū­rė užei­gas, kuriose pre­kia­vo deg­ti­ne ir ver­tė bau­džiau­nin­kus tik jo­se pirk­ti deg­ti­nę. Dau­gu­ma bau­džiau­nin­kų tvir­ti­no, kad to­kios prie­var­tos ne­bu­vo, ta­čiau bu­vo ir išim­čių. Bu­vę Dau­no­ra­vos dva­ro bau­džiau­nin­kai tvir­ti­no, kad dva­ri­nin­kas rei­ka­la­vo pirk­ti deg­ti­nę tik jo dva­ro kar­če­mo­je, to­dėl vals­tie­čiai „ant di­des­nių dar­by­me­čių ir šven­čių“, slap­čia, nak­tį, pa­siė­mę sta­ti­nai­tę ei­da­vo į Lat­vi­ją pirk­ti pi­ges­nės deg­ti­nės.
Tar­pu­ka­rio Lie­tu­vos vi­suo­me­nė­je vy­ra­vo įsi­ti­ki­ni­mas, kad dva­ri­nin­kai lie­tu­viš­kai ne­mo­kė­jo, o dva­ro val­di­nin­kai, nors ir mo­kė­jo lie­tu­vių kal­bą, ta­čiau iš prin­ci­po kal­bė­jo tik len­kiš­kai ir sa­vo vals­tie­čius ver­tė kal­bė­ti len­kiš­kai.
Kraš­to­ty­ri­nin­kai nu­spren­dė iš­siaiš­kin­ti, ar vy­rau­jan­tis įsi­ti­ki­ni­mas pa­grįs­tas ir an­ke­to­je pa­tei­kė ati­tin­ka­mus klau­si­mus. Iš at­sa­ky­mų paaiš­kė­jo, kad be­veik vi­si dva­ri­nin­kai ar dva­rų val­dy­to­jai mo­kė­jo lie­tu­viš­kai. Dva­ro tar­nai bu­vo įvai­rių tau­ty­bių ir da­lis jų iš­ties kal­bė­jo tik len­kiš­kai ar ki­ta sve­ti­ma kal­ba, ta­čiau su vals­tie­čiais iš es­mės bend­rau­ta lie­tu­viš­kai. Pa­vyz­džiui, pa­sa­ko­jant apie Zu­bo­vų Sau­gė­lau­kio dva­ro val­di­nin­kus bu­vo pa­ste­bė­ta, kad net ru­sų tau­ty­bės val­di­nin­kai „šiaip taip kal­bė­ję ir lie­tu­viš­kai“. Tik ke­li ap­klaus­tie­ji tei­gė, kad dva­ro tar­nai su vals­tie­čiais bend­ra­vo tik len­kiš­kai.
An­ke­tos iš es­mės pa­tvir­ti­no bau­džia­vos vaiz­di­nį, ku­ris bu­vo P. Ru­sec­ko su­da­ry­ta­me at­si­mi­ni­mų rin­ki­ny­je – kaip be­tei­sių vals­tie­čių ne­gai­les­tin­go iš­nau­do­ji­mo me­tą, ta­čiau pa­tei­kė su­švel­nin­tą bau­džia­vos pa­veiks­lą, ku­ria­me bu­vo ma­žiau žiau­rios prie­var­tos, o so­cia­li­nis konf­lik­tas ne­bu­vo toks ryš­kus.
Ge­ro­kai san­tū­res­nis bau­džia­vos kaip blo­gio ver­ti­ni­mas at­ro­do keis­te­ny­be, ta­čiau ją ne­sun­ku paaiš­kin­ti: bu­vę bau­džiau­nin­kai pri­si­min­da­vo bau­džia­vos me­tą kaip tam tik­rą so­cia­li­nę tvar­ką su pri­va­lo­ma po­nų vir­še­ny­be ir jų ran­ko­se esan­čiu tei­sin­gu­mu. O prie­var­tą net bu­vo lin­kę pa­tei­sin­ti – jei, jų ma­ny­mu, dva­ras šia prie­var­tos ga­lia ne­pikt­nau­džia­vo.
Lai­kui bė­gant pas kai ku­riuos bu­vu­sius bau­džiau­nin­kus net su­si­for­ma­vo „dva­ro tvar­kos“ il­ge­sys. Tai at­spin­di, pa­vyz­džiui, iš bu­vu­sio Klo­vai­nių bau­džiau­nin­ko lū­pų iš­sprū­dęs pa­ly­gi­ni­mas. Kal­bė­da­mas, kad da­bar (XX a. ket­vir­tas de­šimt­me­tis) kai­mo ber­nai su­si­mu­šę iš­si­trau­kia net pei­lius, su nos­tal­gi­ja pri­si­mi­nė „dva­ro tvar­ką“ bau­džia­vos me­tu: „Ka­dan­gi po­nai daž­nai kai­mie­čius mu­šė, tai pa­tys kai­mie­čiai, pa­ly­gin­ti, re­tai sa­vi­tar­py su­si­muš­da­vo.“

1 Straips­nis pa­reng­tas įgy­ven­di­nant Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to ti­ria­mą­jį pro­jek­tą „Iš­gy­ven­to­ji is­to­ri­ja“ Lie­tu­vo­je tar­pu­ka­riu: tarp pa­sa­ko­ji­mų apie pa­tir­tis ir at­min­ties po­li­ti­kos“. Pro­jek­tui fi­nan­sa­vi­mą sky­rė Lie­tu­vos moks­lo ta­ry­ba (LMTLT) pa­gal moks­li­nin­kų gru­pių prie­mo­nę, su­tar­ties Nr. S-MIP-19-40.