Literatų klubas sukaktį iš anksto pasitinka almanachu

Loretos RIPSKYTĖS nuotr.
Joniškio rajono literatų klubas „Audruvė“, kuriam šių metų lapkritį sukaks 45-eri metai, išleido šeštąjį kūrybos almanachą.
Joniškio rajono literatų klubas „Audruvė“, kuriam šių metų lapkritį sukaks 45-eri metai, išleido šeštąjį kūrybos almanachą. Jame sugulė ir seniai vietos skaitytojams žinomų kūrėjų tekstai, ir naujų klubiečių kūryba. Per tuos kelis dešimtmečius Joniškio literatų būrys tai plėtėsi, tai mažėjo, mainėsi jo narių ratas, kai kurie jau iškeliavo amžinybėn, tačiau „Audruvės“ kūrybos versmė nesustoja.

 

Joniškio literatų klubas „Audruvė“, pasivadinęs vietos upelio vardu, per Žiemgalos lygumas teka priglobdamas literatūrinius vandenis, subėgančius iš visų rajono pakraščių. Ir kaskart paplūsdamas plačiau jis minkština širdis, drėkina klausytojų, skaitytojų akis, bando graužti naujas vagas, ieškodamas savo tik jam vienam skirtos nišos. Per klubo veiklos metus sukurtos tvarios tradicijos, viena jų – kas penkerius metus leidžiamas bendras kūrybos almanachas.

Naujausiame 133 puslapių leidinyje spausdinama 24 literatų kūryba – poezija ir proza, jo viršelį iliustruoja taip pat kraštiečio literato, tautodailininko Viktoro Žilinsko piešinys. Almanachą pradeda literatės Reginos Briedytės eilėraštis, parašytas akrostichu, kurio eilučių pirmosios raidės, skaitant nuo viršaus į apačią, sudaro klubo pavadinimą „Audruvė“: „Atbėga atiteka/ Upelė laukais į Joniškį/ Dideliais vingiais vingiuoja/ Raunas krūmynais meldynais/ Užspringsta karklų šakomis/ Vėl atsikosti vėl raibuliuoja/ Ėė!.. vėl aidi krantai eilėmis“.

Toliau autoriai rikiuojasi pagal abėcėlę, neišskiriant nei senbuvių, nei naujų klubiečių. Greta seniai pažįstamų jau minėtos R. Briedytės, Emilijos Kvedarienės, Linos Lašienės, Jono Ivanausko, Albino Žvingilos, Virgitos Tuminienės, Aušros Lukšaitės–Lapinskienės, Alinos Jonaitienės, Vidos Donskytės–Peleniuvienės, Viliaus Džiavečkos ir kitų savo balsais į kūrybinę versmę įsijungia Darius Rekis, Gražina Andrašiūnienė, Daiva Gustienė, buvę joniškiečiai, įsikūrę kitur – Jonas Katkevičius, Vilija Katkevičiūtė–Burnige, Vytautas Mankevičius...

Dauguma literatų almanachui atrinko eilėraščius, prozos kūrinius pateikia penki autoriai. Kūryboje susipina modernus ir tradicinis eilėraštis, epinis ir lyriškas kalbėjimo būdas. Vyrauja meilės savo kraštui, gyvenimo prasmės ieškojimų, bendrabūvio su kitais ir savimi, vaikystės, praeities prisiminimų temos, kasdienybėje paskendusio žmogaus refleksijos.

Almanachas išleistas 200 egzempliorių tiražu, jį atspausdino „Ridsales“ spaustuvė.

Joniškio literatų klubas „Audruvė” lapkričio 13 dieną minės 45-ąjį gimtadienį. Tai vienas seniausių literatų klubų Lietuvoje. 1976 metais jį įkūrė Aniceta Krajinienė, tautodailininkė, žurnalistė, Joniškio Garbės pilietė. Ji subūrė į klubą literatūros mylėtojus, skaitančius ir kuriančius žmones. Kraštietis dailininkas ir literatas, gyvenantis ir kuriantis Kaune, Viktoras Žilinskas pasiūlė klubo pavadinimą, sukūrė emblemą – plunksną, simbolizuojančią kūrybą.

Literatų klubas buvo pavadintas per Joniškio rajoną tekančios upelės Audruvės vardu. Šiuo metu jam vadovauja lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, tautodailininkė, literatė Alina Jonaitienė.

Klubas jungia pačių įvairiausių profesijų, interesų, amžiaus žmones, kuriuos jungia bendra gija – kūryba. Deja, jau amžiams nutilo vienos iš ryškiausių „Audruvės“ kūrėjų Onos Mikalauskienės–Kubiliūtės, Joniškio Garbės pilietės, Lietuvos rašytojų sąjungos narės poetinis žodis, į amžinybę išlydėti Juozas Gedžius, Juozas Jaras. 2018-aisiais literatai neteko kraštietės, žinomos rašytojos, poetės, Lietuvos rašytojų sąjungos narės Jolita Skablauskaitės, su kuria siejo graži bičiulystė, ji savo eilėmis praturtino ankstesnį, prieš penkerius metus išleistą Joniškio literatų klubo almanachą.

„Audruvė“ bendrauja ir bendradarbiauja su vietos Istorijos ir kultūros muziejumi, Jono Avyžiaus viešąja biblioteka, kitų rajonų literatų klubais. Ypač glaudūs ryšiai ankstesniu laikotarpiu joniškiečius literatus siejo su Kauno Maironio lietuvių literatūros muziejumi bei Kauno rašytojais, kurių neatskiriama jungtimi buvo šviesaus atminimo poetė O. Mikalauskienė.