Atnaujintas elevatorius rengiasi javapjūtei

Laimos AGANAUSKIENĖS nuo­tr.
At­nau­jin­ta­me ele­va­to­riu­je tilps per 20 tūks­tan­čių to­nų grū­dų.
Rad­vi­liš­ky­je pra­dė­ju­sio veik­ti at­nau­jin­to ele­va­to­riaus dar­buo­to­jai jau lau­kia ja­vap­jū­tės pra­džios ir nau­jo dar­by­me­čio. Ele­va­to­riu­je bus ga­li­ma san­dė­liuo­ti per 20 tūks­tan­čių to­nų grū­dų.

Išt­rau­kė iš bank­ro­to

Rad­vi­liš­kie­čių va­di­na­mas grū­dų punk­tu, ša­lia mies­to ke­pyk­los esan­tis ele­va­to­rius anks­čiau pri­klau­sė ki­tai bend­ro­vei. Šiai bank­ru­ta­vus, ap­leis­tą ele­va­to­rių prieš dve­jus me­tus įsi­gi­jo AB "Kau­no grū­dai" ir ėmė­si at­nau­ji­ni­mo dar­bų.

Bu­vo mo­der­ni­zuo­tas ele­va­to­rius bei pra­plės­tas tei­kia­mų pa­slau­gų pa­ke­tas. Da­bar įreng­to­se tal­pyk­lo­se bus san­dė­liuo­ja­mi ne tik grū­dai, bet ir trą­šos bei pes­ti­ci­dai. Čia įsteig­ta 12 dar­bo vie­tų.

Trą­šoms san­dė­liuoti pa­ruoš­tos ant­že­mi­nės aikš­te­lės, įreng­ti skys­tų trą­šų re­zer­vua­rai, įreng­tas pes­ti­ci­dų san­dė­lis. Bend­ro­vės duo­me­ni­mis, vi­si dar­bai kai­na­vo apie 5 mi­li­jo­nus eu­rų.

Re­dak­ci­jos pa­klaus­tas, ko­dėl įsi­gi­jo se­ną ele­va­to­rių bū­tent Rad­vi­liš­ky­je: ar dėl to, kad bu­vo ga­li­ma pi­giau jį įsi­gy­ti, ar dėl to, kad Rad­vi­liš­kis – že­mės ūkio kraš­tas ir ja­me stip­ri žem­dir­bys­tė bei au­gi­na­ma ne­ma­žai ja­vų, AB "Kau­no grū­dai" val­dy­bos pir­mi­nin­kas Taut­vy­das Barš­tys pri­pa­ži­no, jog Rad­vi­liš­kis yra stra­te­giš­kai pa­lan­kio­je vie­to­je – tai Šiau­rės Lie­tu­vos cent­ras, kur iki tol bend­ro­vė nuo­sa­vų grū­dų bei trą­šų lai­ky­mo punk­tų ne­tu­rė­jo.

"Šis ele­va­to­rius pa­trauk­lus dėl pa­to­gios inf­rast­ruk­tū­ros – dėl ge­le­žin­ke­lio ir au­tot­rans­por­to priei­gų, ne­to­li nuo čia – ir Klai­pė­dos uos­tas", – sa­kė T. Barš­tys, pri­pa­ži­nęs ir tai, kad leng­viau bū­tų bu­vę įreng­ti nau­ją ele­va­to­rių ir san­dė­lia­vi­mo pa­sta­tus, ne­gu mo­der­ni­zuo­ti se­nus.

"To­dėl ne­ga­li­me pa­si­gir­ti, kad čia vis­kas yra ult­ra mo­der­nu – tu­ri­me kur kas mo­der­nes­nių įmo­nių. Ta­čiau vi­sur nau­jų įmo­nių ne­pris­ta­ty­si, tu­ri­me pla­nuo­ti in­ves­ti­ci­jas, tad Rad­vi­liš­ky­je pa­si­rin­ko­me bū­tent to­kį – mo­der­ni­za­ci­jos – va­rian­tą", – sa­kė T. Barš­tys.

Jo tei­gi­mu, su ra­jo­no ūki­nin­kais bend­ro­vė jau iš se­no pa­lai­ko ry­šius – čia ren­gia­mos lau­ko die­nos, siū­lo­mos ag­ro­no­mų kon­sul­ta­ci­jos. Esą ir da­bar ūki­nin­kų pa­to­gu­mui per ja­vap­jū­tės dar­by­me­tį, kad ne­rei­kė­tų lauk­ti ilgo­se ei­lė­se ir gaiš­ti bran­gų lai­ką, ele­va­to­rius dirbs iš­ti­są pa­rą.

Ža­dė­jo dau­giau nei mi­ni­mu­mą

Bend­ro­vės val­dy­bos pir­mi­nin­kas "Šiaulių kraštui" neatsk­lei­dė, koks bus ele­va­to­riu­je dir­ban­čių žmo­nių vi­du­ti­nis at­lygi­ni­mas.

Pa­sak jo, bend­ro­vės, ku­rio­je dir­ba apie 4000 dar­buoto­jų, at­ly­gi­ni­mų vi­dur­kis yra apie 1,5 tūks­tan­čio eu­rų.

"Ga­liu pa­ža­dė­ti, kad už mi­ni­mu­mą ir čia žmo­nės ne­dirbs, at­ly­gi­ni­mai tu­rė­tų siek­ti gru­pės vi­dur­kį", – tei­gė T. Barš­tys.

Ele­va­to­riaus Rad­vi­liš­ky­je iš­skir­ti­nu­mas tas, kad čia bus tei­kia­mos komp­lek­siš­kos pa­slau­gos – vie­no­je vie­to­je ūki­nin­kai ga­lės par­duo­ti grū­dus, įsi­gy­ti trą­šų bei pes­ti­ci­dų, bus tei­kia­mos ir ag­ro­no­mų kon­sul­ta­ci­jos.

Pa­sak T. Barš­čio, la­bai svar­bu, kad ša­ly­je užau­gin­ta pro­duk­ci­ja bū­tų vie­to­je ir per­dir­ba­ma, kad pi­ni­gai neiš­va­žiuo­tų ki­tur, tai yra, pro­ce­sas tu­rė­tų vyk­ti nuo lau­ko iki sta­lo.

Vie­nas iš šių pro­ce­sų vyks ir Rad­vi­liš­ky­je įsi­kū­ru­sia­me pa­da­li­ny­je, ku­ria­me praė­ju­siais me­tais bu­vo įreng­ta nau­ja grū­dų priė­mi­mo aikš­te­lė, o šių me­tų pra­džio­je pra­dė­ta pa­ties ele­va­to­riaus mo­der­ni­za­ci­ja.

Įsi­gy­ta ir įreng­ta nau­ja tech­no­lo­gi­nė įran­ga: grū­dų trans­por­ta­vi­mo li­ni­jos, džio­vyk­la, grū­dų va­ly­mo įren­gi­niai. Taip pat įreng­ta ir šiuo­lai­ki­nė grū­dų la­bo­ra­to­ri­ja, kurioje bus at­lie­ka­mi ko­ky­bės ty­ri­mai.

Ele­va­to­riaus ant­že­mi­nės aikš­te­lės pa­ruoš­tos bi­rioms fa­suo­toms trą­šoms san­dė­liuoti, įreng­ti skys­tų trą­šų re­zer­vua­rai bei pes­ti­ci­dų san­dė­lis. Skai­čiuo­ja­ma, kad Rad­vi­liš­kio pa­da­li­ny­je bus ga­li­ma san­dė­liuo­ti iki 10 tūks­tan­čių to­nų fa­suo­tų bi­rių trą­šų, o re­zer­vua­rai tal­pins iki 2500 to­nų skys­tų azo­ti­nių trą­šų.

Laimos AGANAUSKIENĖS nuo­tr.
AB "Kau­no grū­dai" val­dy­bos pir­mi­nin­kas Taut­vy­das Barš­tys (de­ši­nė­je) džiau­gė­si, kad ele­va­to­rius Rad­vi­liš­ky­je pa­trauk­lus dėl pa­to­gios inf­rast­ruk­tū­ros.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.