Apie mus

 

SKrastas_galva

„Šiaulių krašto“ redakcija

P. Višinskio g. 26, LT-77155 Šiauliai

Šiau­lių kraš­tas“ – re­gio­ni­nis Šiau­lių ap­skri­ties ir mies­to dien­raš­tis. Lei­džia­mas nuo 1990 me­tų, pla­ti­na­mas Šiau­lių mies­te ir ra­jo­ne, Rad­vi­liš­kio, Ak­me­nės, Pak­ruo­jo, Kel­mės, Jo­niš­kio ra­jo­nuo­se. Lei­džia­mas 3 kar­tus per sa­vai­tę: ant­ra­die­niais, ketvirtadieniais, šeš­ta­die­niais. Ti­ra­žas – 5 000–6 000 eg­zemp­lio­rių šeš­ta­die­niais (90 pro­cen­tų ti­ra­žo – pre­nu­me­ra­to­riai). Apim­tis – 16–24 pus­la­piai.
In­ter­ne­ti­nė laik­raš­čio sve­tai­nė www.skras­tas.lt yra skai­to­miau­sia vi­so­je ap­skri­ty­je.
Facebook paskyra https://www.facebook.com/Siauliukrastas/

Reklamos skyrius
 

reklama@skrastas.lt; +370 614 65 734
skelbimai@skrastas.lt; +370 686 10 192

 

Įmonės rekvizitai:


Šiaulių kraštas, UAB
P. Višinskio g. 26, LT-77155 Šiauliai, Lietuva
Įmonės kodas: 144032335
PVM kodas: LT440323314
Atsiskaitomoji sąskaita:  
LT587180000002467697 
AB Šiaulių bankas