Apie mus

 

SKrastas_galva

„Šiaulių krašto“ redakcija

P. Višinskio g. 26, LT-77155 Šiauliai

Šiau­lių kraš­tas“ – re­gio­ni­nis Šiau­lių ap­skri­ties ir mies­to dien­raš­tis. Lei­džia­mas nuo 1990 me­tų, pla­ti­na­mas Šiau­lių mies­te ir ra­jo­ne, Rad­vi­liš­kio, Ak­me­nės, Pak­ruo­jo, Kel­mės, Jo­niš­kio ra­jo­nuo­se. Lei­džia­mas 2 kar­tus per sa­vai­tę: ant­ra­die­niais, penkta­die­niais. Ti­ra­žas – 4 000 eg­zemp­lio­rių (90 pro­cen­tų ti­ra­žo – pre­nu­me­ra­to­riai). Apim­tis – 16–24 pus­la­piai.
In­ter­ne­ti­nė laik­raš­čio sve­tai­nė www.skras­tas.lt yra skai­to­miau­sia vi­so­je ap­skri­ty­je.
Facebook paskyra https://www.facebook.com/Siauliukrastas/

Reklamos skyrius:  reklama@skrastas.lt
skelbimai@skrastas.lt; +370 686 10 192

 

 

Žurnalistai: 

Živilė Kavaliauskaitė, zivile@skrastas.lt, tel. +370 686 13011

Edita Aksomaitienė, edita@skrastas.lt, tel. +370 687 97019

Jūratė Rauduvienė, jurate@skrastas.lt, tel. +370 686 11016

Fotografas, foto@skrastas.lt

Joniškio rajone dirba Loreta Ripskytė, loretar@skrastas.lt, tel. +370 682 22741; Rūta Jankuvienė, ruta@skrastas.lt , tel. +370 686 11762

Kelmės rajone dirba Regina Musneckienė, reginamus@skrastas.lt, tel. +370 687 78143

Buhalterija: buhalterija@skrastas.lt, tel. +370 655 44566

Įmonės rekvizitai:

 

Šiaulių kraštas, UAB
P. Višinskio g. 26, LT-77155 Šiauliai, Lietuva
Įmonės kodas: 144032335
PVM kodas: LT440323314
Atsiskaitomoji sąskaita:  
LT587180000002467697 
AB Šiaulių bankas