Apie mus

 

SKrastas_galva

„Šiaulių krašto“ redakcija

P. Višinskio g. 26, LT-77155 Šiauliai

Šiau­lių kraš­tas“ – re­gio­ni­nis Šiau­lių ap­skri­ties ir mies­to dien­raš­tis. Lei­džia­mas nuo 1990 me­tų, pla­ti­na­mas Šiau­lių mies­te ir ra­jo­ne, Rad­vi­liš­kio, Ak­me­nės, Pak­ruo­jo, Kel­mės, Jo­niš­kio ra­jo­nuo­se. Lei­džia­mas 5 kar­tus per sa­vai­tę: ant­ra­die­niais – šeš­ta­die­niais. Ti­ra­žas – 8 000–10 000 eg­zemp­lio­rių šeš­ta­die­niais (90 pro­cen­tų ti­ra­žo – pre­nu­me­ra­to­riai). Apim­tis – 12–24 pus­la­piai.
Dien­raš­čio prie­dai: ant­ra­die­niais – „Svei­ka­ta“, tre­čia­die­niais – „Cen­tas prie cen­to“ (vers­las, eko­no­mi­ka), ket­vir­ta­die­nį – „Ke­tu­ri kam­pai“ (būs­tas, so­das, vir­tu­vė ir ki­ta), šeš­ta­die­niais – „Gy­ve­ni­mo spal­vos“ (įdo­mūs žmo­nės, is­to­ri­ja), „TV pub­li­ka“ (te­le­vi­zi­jos pro­gra­mos, įdo­my­bės iš žvaigž­džių gy­ve­ni­mo).
Ant­ra­die­niais ir ket­vir­ta­die­niais į „Šiau­lių kraš­tą“ in­teg­ruo­ja­mi puslapiai „Kraš­to ži­nios“, skir­ti Ak­me­nės, Jo­niš­kio, Kel­mės, Rad­vi­liš­kio ir Šiau­lių ra­jo­nų in­for­ma­ci­jai.

In­ter­ne­ti­nė laik­raš­čio sve­tai­nė www.skras­tas.lt yra skai­to­miau­sia vi­so­je ap­skri­ty­je.
Facebook paskyra https://www.facebook.com/Siauliukrastas/

Su „Šiau­lių kraš­tu“ ir ki­tais laik­raš­čiais Šiau­liuo­se ir ap­skri­ty­je pla­ti­na­me rek­la­mi­nius la­pe­lius. Ga­li­mas in­ser­ta­vi­mas į laik­raš­tį.
Dėl rek­la­mos tar­pi­nin­kau­ja­me su „Va­ka­rų eksp­re­su“, „Va­ka­ro ži­nio­mis“, „Res­pub­li­ka“, Plun­gės ir Rie­ta­vo kraš­to laik­raš­čiu „Že­mai­tis“ (lei­džia­mas ant­ra­die­nį ir penk­ta­die­nį), Bir­žų ra­jo­no laik­raš­čiu „Bir­žie­čių žo­dis“ (lei­džia­mas ant­ra­die­niais ir penk­ta­die­niais), stip­riau­siu Jo­niš­kio mies­to ir ra­jo­no laik­raš­čiu „Si­dab­rė“ (lei­džia­mas tre­čia­die­nį ir šeš­ta­die­nį).

Reklamos skyrius
 

Tel.: (8 41) 591 551, (8 41) 591 555
reklama@skrastas.lt ; skelbimai@skrastas.lt

Platinimo tarnyba
 

Tel. (8 41) 591 550.
prenumerata@skrastas.lt